Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story from Lietuvos Laukai page 171. First the story.

Vezys
Vėžys - vandens gyvulys.
Jo kūnas, lyg kokiais šarvais, yra aptrauktas kietu kevalu.
Bet tie jo šarvai neauga.
Todėl jis juos turi numesti. Maži vėžiukai numeta apie 8 kartus per metus,
o seni - vieną kartą per metus - vasarą.
---
Vėžio kūnas susideda lyg iš dviejų dalių: krūtingalvio ir pilvelio.
Krūtingalvio gale yra vėžio akys tam tikruose ilgokuose ūseliuose,
todėl vėžys gali akis kraipyti, žvalgytis į visas puses.
O tas jam labai svarbu, nes jūs turbūt žinote,
kad vėžio akys yra ne priekyje, bet užpakalyje.
---
Vėžys kvėpuoja žiaunomis, bet jis gali ilgai būti ir
be vandens, nes jo žiaunose vanduo ilgai laikosi.
---
Vėžys - nakties grobuonis.
Dieną jis būna pasislėpęs urve arba kur tarp akmenų, o naktį išeina medžioti.
---
Vėžys nelepus, ėda viską, ką tik randa: vabalus, mažas varliukes, žuvytes.
Ką nutveria savo žnyplėmis, to jau ir nebepaleidžia.
S. Jonynienė
Mįslės:
42. Poledu žirklės.
43. Gyvas būdamas juodas buvau, numiręs raudonas pasidariau.
Atbulas kaip vėžys.                         171

žodynas
vocabulary

aptraukti
to cover

kevalas
a shell

susidėti
to consist, compose

ūselis
a stalk

kraipyti
to wiggle, shake, twist

žvalgytis
to look around

žiaunos
gills

grobuonis
a beast of prey

lepus
spoiled

nutverti
to grab, catch, seize

žnyplės
claws, tongs

paleisti
to let go, release

atbulas
backwards, reversed, inverted

Now we will hear the story with a translation.

Vezys
crawfish

Vėžys - vandens gyvulys.
crawfish- a water animal

Jo kūnas, lyg kokiais šarvais,
Its body, like a kind of armor,

yra aptrauktas kietu kevalu.
is covered with a hard shell.

Bet tie jo šarvai neauga.
But its armor does not grow.

Todėl jis juos turi numesti.
Therefore it has to throw it off.

Maži vėžiukai numeta apie 8 kartus per metus,
Small crawfish shed about 8 times per year,

o seni - vieną kartą per metus - vasarą.
but old ones - once a year - in the summer.

Vėžio kūnas susideda
The crawfish body consists

lyg iš dviejų dalių:
of two equal parts,

krūtingalvio ir pilvelio.
the thorax and the abdomen.

Krūtingalvio gale yra vėžio akys
At the thorax end are the crawfish's eyes

tam tikruose ilgokuose ūseliuose,
which are on specific long stalks,

todėl vėžys gali akis kraipyti,
thus the crawfish can wiggle its eyes,

žvalgytis į visas puses.
to look around to all sides.

O tas jam labai svarbu,
And that is very important to him,

nes jūs turbūt žinote,
because as you probably know,

kad vėžio akys yra ne priekyje,
the crawfish's eyes are not in front

bet užpakalyje.
but in the back.

Vėžys kvėpuoja žiaunomis,
The crawfish breathes with gills,

bet jis gali ilgai būti ir be vandens,
but it can be a long time without water,

nes jo žiaunose vanduo ilgai laikosi.
because in its gills water stays a long time.

Vėžys - nakties grobuonis.
The crawfish is a nocturnal beast of prey.

Dieną jis būna pasislėpęs urve
During the day it hides in a hole

arba kur tarp akmenų,
or between stones,

o naktį išeina medžioti.
but at night it comes out to hunt.

Vėžys nelepus, ėda viską, ką tik randa:
The crawfish is not spoiled, it eats everything it finds,

vabalus, mažas varliukes, žuvytes.
insects, small frogs, fish.

Ką nutveria savo žnyplėmis,
What it catches with its claws,

to jau ir nebepaleidžia.
it nolonger releases it.

S. Jonynienė
Mįslės:
42. Po ledu žirklės.
  under ice scissors
  vėžys
  crawfish

43. Gyvas būdamas juodas buvau,
  In life I was black,
  
  numiręs raudonas pasidariau.
  in death I became red.
  
  atsakymas:vėžys
  answer:crawfish
  
Atbulas kaip vėžys.                         171
Backwards like a crawfish

That's all folks.