I'm Aldona
and I'm Joel. This is page 98 of Lietuvos Laukai
Vilkas

Tai didžiausias Lietuvos plėšrusis žvėris.

Ypač žiemą vilkai yra pikti ir pavojingi.

Mat žiemą jiems yra sunku maisto susirasti:
kiškiai tada būna labai atsargūs, sunku ir
paukštelį nutverti, o naminiai paukščiai ir gyvuliai uždaryti tvartuose.

Sušalę ir alkani vilkai puola, ką tik sutinka.

Nenučiupę jokio grobio miškuose ir laukuose, jie slenka prie
sodybų ir tykoja ką nors nutverti.

Neretai, įsikasę po pamatais, įsiveržia į tvartą.

Vilkas labiausiai mėgsta avis,
nes jos užpultos nesipriešina ir nekelia triukšmo.

Vilkai medžioja paprastai gaujomis,
todėl jie puola už save daug didesnį ir stipresnį gyvulį.

Pvz., briedį plačiaragį ir tą užpuolę nugali.

Žmogų vilkas labai gerai užuodžia, bet jo bijo ir nepuola.

Tik nelaimės verčiamas, jis žmogų užpuola.

Vilkų dar ištisus būrius galima sutikti Lietuvos miškuose.

S. Jonynienė

Vilką mini, vilkas keliu bėga.

Vocabulary                      1:45
Žodynas

plėšrusis
predator

atsargūs
careful, cautious

nutverti
to catch, grasp

tvartas
barn, stable

sušalęs
frozen

pulti
to attack

grobis
booty, prey

nučiupti
to catch, seize

slinkti
to creep, slink, crawl

tykoja
to lurk

neretai
often, not rarely

įsikasti
to bury oneself

įsiveržti
to break in

užpulti
to attack

priešintis
to resist

gauja
a pack, band, gang

užuosti
to smell

ištisas
whole, entire

Now the story with a translation         2:40

Vilkas
The Wolf

Tai didžiausias Lietuvos plėšrusis žvėris.
It is the largest Lithuanian predatory animal.

Ypač žiemą vilkai yra pikti ir pavojingi.             3:00
Especially in winter time wolves are angry and dangerous.

Mat žiemą jiems yra sunku maisto susirasti: 
You see in winter it is hard for them to find food: 

kiškiai tada būna labai atsargūs,
rabbits then are very cautious

sunku ir paukštelį nutverti, 
its difficult wnen to catch birds,

o naminiai paukščiai ir gyvuliai uždaryti tvartuose.
and domestic birds and animals are secured in barns.

Sušalę ir alkani vilkai puola, ką tik sutinka.
Frozen and hungry wolves attack, whatever they meet.

Nenučiupę jokio grobio miškuose ir laukuose,       4:00
Not catching any prey in the forests and fields

jie slenka prie sodybų ir tykoja ką nors nutverti.
they creep near gardens and lurk so as to catch something.

Neretai, įsikasę po pamatais, įsiveržia į tvartą.
Sometimes, they bury themselves under foundations, and break into a barn.

Vilkas labiausiai mėgsta avis,
The wolf likes sheep the most,

nes jos užpultos nesipriešina ir nekelia triukšmo.
because when attacked they do not resist and do not raise a ruckus

Vilkai medžioja paprastai gaujomis,
Wolves hunt usually in packs,

todėl jie puola už save daug didesnį ir stipresnį gyvulį.       5:00
therefore they attack beasts many bigger and stronger than they.

Pvz., briedį plačiaragį
For example, a widehorned elk

ir tą užpuolę nugali.
and having attacked it, kill it.

Žmogų vilkas labai gerai užuodžia,
The wolf smells people very well,

bet jo bijo ir nepuola.
but they fear them and do not attack.

Tik nelaimės verčiamas,
Only forced by bad luck,

jis žmogų užpuola.
it attacks people.

Vilkų dar ištisus būrius galima sutikti Lietuvos miškuose.
One can meet entire packs of wolves in Lithuanian forests.

S. Jonynienė

Vilką mini, vilkas keliu bėga.
Mention a wolf, the wolf runs along the road.

That's all folks                      6:05