Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story on page 105 of Lietuvos Laukai.
First Aldona will read the story.

Vilkas Ir Kiškis

Kiškelis atbėgo prie upės atsigerti.
Čia jį netikėtai ,užtiko vilkas.

Dabar jau nepabėgsi, - sako vilkas, - suvalgysiu aš tave.

Gal ir nepabėgsiu, - sako kiškis, - tiktai ne tu
suvalgysi, o kitas vilkas, kuris manęs laukia.

Žiūrėk į vandenį, ten yra tas vilkas, kuris mane suvalgys.
Vilkas žvilgterėjo į vandenį - ir pamatė ten kitą vilką;
jo akys didelės, dantys ilgi...

- Tai tu nori iš manęs kiškį atimti?
Palauk, aš tau parodysiu, - sušuko vilkas ir šoko į vandenį.      1:00

Kol jis išlindo iš vandens, kiškelis jau buvo toli ir dingo javuose.

1. Kas užtiko kiškelį prie upelio?

2. Ką vilkas norėjo padaryti kiškeliui?

3. Kaip kiškelis apgavo vilką?

Mislė:

34. Ausys stačios, akys plačios, dantys kaip vargonai.

Bailus, kaip kiškis.
Kiškis ir lapo bijo.                   105

žodynas                            1:39
Vocabulary

užtikti
to come upon, find

netikėtai
unexpectedly

pabėgti
to escape, flee, run away

žvilgtelėti
to glance, peek

išlįsti
the slip out, crawl out, peep out

apgauti
to trick, cheat, deceive

stačios
upright, erect, perpendicular

bailus, baili
cowardly, fearful, timid

Now we will read the story and its translation.              2:11

Vilkas Ir Kiškis
The Wolf and The Rabbit

Kiškelis atbėgo prie upės atsigerti.
A little rabbit came to the river to drink.

Čia jį netikėtai, užtiko vilkas.
Here a wolf, unexpectedly, came upon him.

Dabar jau nepabėgsi,
Now you will not run away,

sako vilkas, 
said the wolf,

suvalgysiu aš tave.
I will eat you.

Gal ir nepabėgsiu,
Perhaps I will not flee,
 
sako kiškis,                          3:00
said the rabbit,

tiktai ne tu suvalgysi,
only you will not eat me

o kitas vilkas, kuris manęs laukia.
but another wolf will who is waiting for me.

Žiūrėk į vandenį,
Look into the water,

ten yra tas vilkas,
there is that wolf

kuris mane suvalgys.
who will eat me.

Vilkas žvilgterėjo į vandenį
The wolf glanced into the water

ir pamatė ten kitą vilką;
and saw there another wolf;

jo akys didelės, dantys ilgi...
his eyes were big, teeth were long...

Tai tu nori iš manęs kiškį atimti?                4:00
So you want to take the rabbit away from me?

Palauk, aš tau parodysiu,
Wait, I will show you,

sušuko vilkas ir šoko į vandenį.
cried out the wolf and jumped into the water,

Kol jis išlindo iš vandens,
Until he crawled out of the water,

kiškelis jau buvo toli
the rabbit already was far away

ir dingo javuose.
and disappeared into the grain fields.

1. Kas užtiko kiškelį prie upelio?
What happended to the rabbit near the river?

2. Ką vilkas norėjo padaryti kiškeliui?
What did the wolf want to do to the rabbit?              5:00

3. Kaip kiškelis apgavo vilką?
How did the rabbit trick the wolf?

Mislė:

34. Ausys stačios, akys plačios,
Upright ears, wide eyes,

dantys kaip vargonai.
teeth like an organ.

atsakymas: kiškis
answer: a rabbit

Bailus, kaip kiškis.
Timid like a rabbit.

Kiškis ir lapo bijo.
A rabbit even fears a leaf.                     105
That's all folks.                         5:42