Hello I'm Aldona.
and I'm Joel. This is page 99 of Lietuvos Laukai

Vilkas ir Šuo

Liesas vilkas vaikščiojo šalia sodžiaus ir sutiko riebų šunį.
Vilkas klausia: - Pasakyk, šunie, kur tu gauni ėsti?

Šuo sako: - Žmonės duoda.

Turbūt tu sunkiai jiems tu ri dirbti? - teiravosi vilkas.

Šuo tarė: - Ne, visai nesunku. Tik naktimis kiemą saugoju.

- Tai kam tave taip maitina? - klausia vilkas:
Aš taip pat sutikčiau tarnauti tavo šeimininkui, nes mums,
vilkams, dabar sunku gauti maisto.

- Tai ko tu, neišmanėli, neini? Šeimininkas ir tau duotų ėst.

Nudžiugęs vilkas nuėjo kartu su šunim žmonėms tarnauti.      1:00
Jau vilkas buvo beeinas pro vartus,
bet pastebėjo nutrintą plaukų juostelę ant šuns kaklo ir klausia:
Kas čia tau padaryta?

Tai menkniekis.

Kas gi?

Tai saitas nugraužė.
Mat diena mane laiko pririštą, tai geležinė grandis nugraužė kaklą.

Na, tai sudie, šuneli, - tarė vilkas, - neisiu su Žmonėmis gyventi.
Kad ir liesas būsiu, bet laisvas.

1. Ko klausė vilkas šuns?
2. Ką šuo turėjo daryti, kad gautų ėsti?
3. Ar vilkui tas darbas atrodė lengvas?
4. Kodėl vilkas nutarė neiti žmogui tarnauti?

vocabulary                    1:54
žodynas

liesas
lean, thin

teirautis
to inquire

tarti
to pronounce, say

saugoti
to protect, guard

maitintis
to feed

tarnauti
to serve

išmaningas
intelligent

nudžiuginti
make happy, rejoice

nutrinti
to erase, rub out

menkniekis
a trifle

saitas
a leash

graužti
to gnaw

pririšti
to tie

grandis
a chain

Now the story with a translation          2:37

Vilkas ir Šuo
Wolf and Dog

Liesas vilkas vaikščiojo šalia sodžiaus
A thin wolf was walking near the garden

ir sutiko riebų šunį.
and met a fat dog.

Vilkas klausia: -                        3:00
The wolf asked: -

Pasakyk, šunie, kur tu gauni ėsti?
Say, doggie, where do you get to eat?

Šuo sako: - Žmonės duoda.
The dog said - people give it to me.

Turbūt tu sunkiai jiems turi dirbti? -
Perhaps you have to work very hard for them?

teiravosi vilkas.
inquired the wolf.

Šuo tarė: - Ne, visai nesunku.
The dog pronounced - No, everything is easy.

Tik naktimis kiemą saugoju.
I only protect the yard at night.

Tai kam tave taip maitina? -
So why do they feed you?

klausia vilkas:
asked the wolf:

Aš taip pat sutikčiau                    4:00
I also would agree

tarnauti tavo šeimininkui,
to serve your master,

nes mums, vilkams,                    4:06
because for us wolves,

dabar sunku gauti maisto.
now it is difficult to get food. 

Tai ko tu, neišmanėli, neini? 
So why , dumb dumb, don't you go?

Šeimininkas ir tau duotų ėst.
The master would give you food also.

Nudžiugęs vilkas nuėjo kartu
Happily, the wolf went together

su šunim žmonėms tarnauti.
with the dog to serve the people.

Jau vilkas buvo beeinas pro vartus,
Already the wolf was almost going through the gates,

bet pastebėjo nutrintą plaukų juostelę             5:00
but noticed a rubbed off strip of hair

ant šuns kaklo ir klausia:
on the dogs neck and asked:

- Kas čia tau padaryta?
What happened to you here?

Tai menkniekis.
That is triffle.

Kas gi?
What?

Tai saitas nugraužė.
A leash gnawed it off.

Mat diena mane laiko pririštą,
You see during the day I am tied up,

tai geležinė grandis nugraužė kaklą.
so the iron chain gnawed at my neck.

Na, tai sudie, šuneli, - tarė vilkas, -
Goodbye, doggie, said the wolf,

neisiu su Žmonėmis gyventi.
I will not go to live with people.            6:00

Kad ir liesas būsiu, bet laisvas.
I would rather be skinny but free.

1. Ko klausė vilkas šuns?
1. what did the wolf ask the dog?

2. Ką šuo turėjo daryti, kad gautų ėsti?
2. What did the dog have to do to get fed?

3. Ar vilkui tas darbas atrodė lengvas?
3. does this task appear easy to the wolf?

4. Kodėl vilkas nutarė neiti žmogui tarnauti?
4. Why does the wolf say he is not going to serve people?

That's all folks                   6:48