Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story on page 101 of Lietuvos Laukai.
First we will read the story.

Vilkiukas

Juozukas lankė mokyklą.
Kas rytą palydėdavo jį iki pat mokyklos durų šuniukas Vilkiukas ir dar knygas
įsikandęs padėdavo nešti.

Vieną dieną Juozukas, eidamas į mokyklą, pametė sąsiuvinį.
Vilkiukas, grįždamas namo, jį rado.
Apuostė sąsiuvinį, įsikando jį ir bėgo atgal į mokyklą.

Mokykloje klasės duris rado uždarytas.
Mokytojas klasėje peržiūrinėjo mokinių sąsiuvinius ir tikrino namų darbus.
Juozukas savo sąsiuvinio negalėjo rasti.                 1:00
Aiškino mokytojui, kad pakeliui pametė.
Ne visi vaikai teisybę sakydavo, tai ir Juozuku mokytojas nenorėjo
iš karto tikėti: ėmė klausinėti, kada ir kur pametė.

Tik staiga atsidarė durys, ir įėjo vienas pavėlavęs
mokinys. Iš po jo kojų įšoko į klasę ir Vilkiukas su sąsiuviniu
nasruose. Apsidairęs puolė prie Juozuko.

Mokytojas paglostė Vilkiuką ir klausė Juozuko, kur tokį šuniuką gavo,
kas jį išmokė daiktus nešioti.
Paskui, kai Juozukas išleido Vilkiuką namo, mokytojas dar ilgai
pasakojo apie šunų gudrumą.

Pr. Mašiotas
1. Kas palydėdavo Juozuką kas rytą į mokyklą?
2. Kas atsitiko Juozukui vieną rytą?
3. Kas rado Juozuko sąsiuvinį?
4. Ką darė Vilkiukas su sąsiuviniu?                101

žodynas                            2:20
vocabulary

palydėti
to walk somebody, escort, accompany

įsikąsti
to bite into, take something into the mouth

pamėsti
to lose, abandon

apuostyti
to sniff

tikrinti
to check, verify, monitor, inspect

iš karto
right away, outright, on the spot

klausinėti
to ask, question, interrogate

nasrai
mouth, maw, jaws, muzzle

gudrus
intelligent, clever, cunning

Now we will read the story with a translation       2:58

Vilkiukas
The Wolf Pup

Juozukas lankė mokyklą.
 Juozukas went to school.

Kas rytą šuniukas Vilkiukas
Each morning his dog Vilkiukas

palydėdavo jį iki pat mokyklos durų 
escorted him all the way to the school's door

ir dar knygas įsikandęs padėdavo nešti.
and even helped carry books in his mouth.
----
Vieną dieną Juozukas,
One day Juozukas,

eidamas į mokyklą, pametė sąsiuvinį.
walking to school, lost a notebook.

Vilkiukas, grįždamas namo, jį rado.
Vilkiukas , returning home, found it.

Apuostė sąsiuvinį, įsikando jį                   4:00
He sniffed the notebook, took it in his mouth

ir bėgo atgal į mokyklą.
and ran back to school.
---
Mokykloje klasės duris rado uždarytas.
At school he found the doors closed.

Mokytojas klasėje peržiūrinėjo mokinių sąsiuvinius
The teacher in the class looked over the students' notebooks

ir tikrino namų darbus.
and inspected the home work.

Juozukas savo sąsiuvinio negalėjo rasti.
Juozukas could not find his notebook.                 4:45

Aiškino mokytojui, kad pakeliui pametė.
He explained to the teacher that he lost it along the road.

Ne visi vaikai teisybę sakydavo,                   5:00
Not all children tell the truth,

tai ir Juozuku mokytojas
thus Juozukas' teacher

nenorėjo iš karto tikėti:
did not want to believe right away:

ėmė klausinėti, kada ir kur pametė.
he started to ask when and where he lost it.
---
Tik staiga atsidarė durys,
Suddenly the door opened,

ir įėjo vienas pavėlavęs mokinys.
and a late student entered.

Iš po jo kojų
From under his legs

įšoko į klasę ir Vilkiukas
Vilkiukas jumped into the classroom

su sąsiuviniu nasruose.
with the notebook in his mouth.

Apsidairęs puolė prie Juozuko.                6:00
Having looked around he rushed to Juozukas.
---
Mokytojas paglostė Vilkiuką ir klausė Juozuko,
The teacher stroked the Vilkiukas and asked Juozukas,

kur tokį šuniuką gavo,
where he got such a doggy,

kas jį išmokė daiktus nešioti.
and who had taught him to carry things.

Paskui, kai Juozukas išleido Vilkiuką namo,
Later, when Juozukas released Vilkiukas to go home,

mokytojas dar ilgai pasakojo
the teacher for a long time related

apie šunų gudrumą.
about dogs' cleverness.
---
Pr. Mašiotas

1. Kas palydėdavo Juozuką kas rytą į mokyklą?             7:00
  Who accompanied Juozukas each morning to school?
  
2. Kas atsitiko Juozukui vieną rytą?
  What happened to Juozukas one morning?
  
3. Kas rado Juozuko sąsiuvinį?
  Who found Juozukas' notebook?

4. Ką darė Vilkiukas su sąsiuviniu?
  What did " do with the notebook?            101
That's all folks                           7:32