Sveiki aš esu Aldona
and I'm Joel. This our audio version of Lietuvos Laukai page 161.
First the story.

Vilniaus Legenda

Tai atsitiko senais metais, kai meistrai ir skulptoriai
baigė statyti ir gražinti Vilniaus katedrą.

Sustatę šventųjų ir karalių statulas, jie ilgai galvojo žiūrėdami į katedros
didžiąsias duris, į trikampį stogą, kuriame buvo
pavaizduotas aukuras ir vaidilutė.

Dar kažko trūko šiam gražiam katedros priekiui.
Juk čia kadaise kūrenosi šventoji
ugnis, kurstoma vaidilučių, jos dūmai kilo į viršų.

O dabar ši puošni katedra, kuri savo skliautuose glaudžia šventąjį  1:00
karalaitį, daugelio valstybės vyrų ir karalių palaikus, - visu
savo svoriu remiasi į žemę, o nekyla aukštyn.
---
Meisteriai skubėdami braižė planus, o skulptoriai kalė iš marmuro tris statulas.
Pačiame vidury jie pastatys šv. Eleną, laikančią kryžių.

Jie iškalė gražią šventosios statulą, o kryžių apdengė auksu:
juk jis turtingas šis miestas ir prisirišęs prie kryžiaus.

Toliau jie kalė šv. Stanislavo statulą.
Jo vardu dar senuose metuose pašventinta ši katedra.
Sudėjo jo rankas maldai ir akių žvilgsnį pakėlė į dangų.    2:00
---                                  161
O kas bus tretysis šventasis, atsistojęs šalia išaukštinto kryžiaus?
Nė vienas nesuabejojo, kad tai bus šio miesto šventasis - šventas Kazimieras.
Tik kaip jį atvaizduoti?
---
Skulptoriai norėjo pavaizduoti šventąjį karalaitį su
ištiestomis rankomis viršum miesto.
Tiktai Vilniaus vyskupas juos peikė.

Jis liepė sudėti jo rankas ant krūtinės, o jo akis nukreipti į dangų,
kad miestas, pažvelgęs į jį, kiltų iš nuodėmių pas dangiškąjį Tėvą.
---
Skulptoriai užbaigė savo darbą.

Statula buvo nežemiško grožio.
Su didelėm iškilmėm užkėlė visas statulas ant stogo ir pašventino.  3:00
---
Kai išsiskirstė žmonės, ir maldai suskambėjo vakaro
varpai, tolumoje susitiko šventųjų žvilgsniai.
---
- Mielas bičiuli, - tarė šv. Stanislavas, - mane
džiaugsmas ima, kad čia liudijame Viešpatį.

Aš nepažinau šito miesto, bet tu čia gyvenai.
Abu čia dabar stovėsime tylūs, giliai širdyje uždarę savo troškimus...
---
- O ne! - atsakė šv. Kazimieras, - aš negaliu būti abejingas savo žmonėms.
Man liūdna. Aš girdžiu šio miesto alsavimą.

Girdžiu, kai ten prie mano karsto verkia našlaitė, ir nėra kam ją paglostyti. 4:0
Ir mano rankos čia sudėtos ant krūtinės...
---
Tuo metu iš katedros išėjo maža mergaitė.
Ant šventojo karsto ji buvo padėjusi gėlių ir dar kelis žiedelius ji
nešėsi rankoje.

Aikštėje ji sustojo ir žvalgėsi.
Ji buvo girdėjusi, kad čia kažkur pastatė stebuklingą šventojo statulą.
Tačiau jos niekur nesimatė.

Netikėtai ji pakėlė akis į dangų, kur saulėje spindėjo paauksuotas kryžius.
Dešinėje pusėje ji pamatė šv. Kazimierą.
---
- O, kaip aukštai Tave užkėlė!
Kaip aš padėsiu prie tavo kojų gėles? - kalbėjo mergaitė.    5:00
---
Ant šventojo peties nutūpė zylytė.
Pasikrapštė snapeliu savo sparnus ir ramiai tupėjo.
---
- O, kad aš būčiau paukštelis ir visados galėčiau           162
čiulbėti prie Tavo kojų! — tarė mergaitė.
Mergaitė gailiai pravirko.
---
Mergaitė pakėlė savo ašarotas akis į šventąjį.
Tuo metu atsiplėšė šv. Kazimiero ranka nuo krūtinės ir išsitiesė
ties mergaitės galva.

Zylė džiaugsmingai sučiulbėjo ir nuskrido,
o šventojo ranka taip ir liko ištiesta.
---
Mergaitė nusišypsojo, nusilenkė ir patenkinta nubėgo gatve.
Tuoj pamatė visas miestas, kad jų šventasis ištiesė ranką į juos.   6:00
Jie bėgo prie katedros ir meldėsi.

Meldėsi ir skulptoriai, pažinę jo didybę, o senelis vyskupas rašė į
knygas apie didelius jo stebuklus.
----
Ir nuo tada ten, ant Vilniaus katedros stogo,
stovi šv. Kazimieras, pakėlęs savo žvilgsnį į dangiškąjį Tėvą, o
vieną ranką pridėjęs prie krūtinės, o kitą ištiesęs į senąjį
mūsų miestą - Vilnių.

Paulius Jurkus                           163

žodynas
vocabulary
meistras
craftsman, master, foreman

pavaizduoti
to depict, represent, describe

aukuras
an altar

vaidilutė
vestal virgin

trūkti
to be missing, lacking

trukti
to last, continue

priekis
the front

juk
after all

kadaise
once upon a time

kūrenti
to heat, burn

kurstyti
to fuel, fan, instigate

puošnus, puošni
decorated, festive, well-dressed

skliautai
arch, dome

glaustis
to get close, lean towards, snuggle

palaikai
corpse, remains

svoris
weight

remtis
to rest upon

braižyti
to draw

kalti
to hammer, forge, chisel

laikyti
to hold, keep, store

apdengti
to cover, shroud

prisirišti
to bind, tie up, attach, fasten

sudėti
to add, put together, lay             8:00

žvilgsnis
glance, look, glimpse

tretysis
the third

išaukštinti
to exalt, praise

nesuabejoti
not to doubt

atvaizduoti, pavaizduoti
to represent, depict portray

ištiesti
to extend, stretch out

vyskupas
bishop, pontiff

peikti
to reprehend, criticize, blame

nukreipti
to direct, point, steer, divert

pažvelgti
to glance, look up, peep

kilti
to rise, originate, ascend

nuodėmė
sin

žemiškas
earthly, terrestrial

iškilmės
a celebration, festival

pašventinti
to sanctify, consecrate, dedicate             9:00

išsiskirstyti
to disperse, disband, break up

liūdyti
to testify, witness

trokšti
to desire, wish

abejingas
indifferent, apathetic, insensitive

alsavimas
breathing, respiration

paglostyti
to pat, stroke

žvalgytis
to look arond

netikėtai
suddenly, unexpectedly

paauksuotas
gilded

zylė
a titmouse

krapštyti
to peck, pick scratch

gailiai
tearfully

pravirkti
to begin crying

ašarotas
teary

atsiplėšti
to tear off, pull away

ties
near, by, at                    10:00

išsitiesti
to stretch

taip ir liko
remained

nusilenkti
to bow, stoop

Now we will hear the story with a translation       10:11
Vilniaus Legenda
Vilnius' Legend

Tai atsitiko senais metais,
It happened in old times,

kai meistrai ir skulptoriai
when masters and sculptors

baigė statyti ir gražinti Vilniaus katedrą.
finished building and beautifying Vilnius' Cathedral.

Sustatę šventųjų ir karalių statulas,
After having erected statues of saints and kings,

jie ilgai galvojo žiūrėdami
they thought for a long time while looking

į katedros didžiąsias duris,
at the cathedral's great doors,                 11:00

į trikampį stogą, kuriame 
at the triangular roof, in which

buvo pavaizduotas aukuras ir vaidilutė.
was depicted an altar and a vestal virgin.

Dar kažko trūko 
Something else was missing

šiam gražiam katedros priekiui.
for this beautiful cathedral's front.

Juk čia kadaise kūrenosi šventoji ugnis,
After all here once upon a time burned the holy fire,

kurstoma vaidilučių, 
fed by the vestal virgins,

jos dūmai kilo į viršų.
it's smoke rose upwards.

O dabar ši puošni katedra, 
And now this decorated cathedral,            12:00

kuri savo skliautuose glaudžia šventąjį karalaitį,
which in its domes embraces the sainted king,

daugelio valstybės vyrų ir karalių palaikus, 
and also many statesmen's and kings' remains

- visu savo svoriu remiasi į žemę, 
with all its weight leans earthwards,

o nekyla aukštyn.
and does not rise upwards.
---
Meisteriai skubėdami braižė planus, 
The craftsmen hurridly drew plans,

o skulptoriai kalė iš marmuro tris statulas.
and sculptors chisled from marble 3 statues.

Pačiame vidury jie pastatys                 13:00
in its interior they will build

šv. Eleną, laikančią kryžių.
St. Elena, holding the cross. 

Jie iškalė gražią šventosios statulą, 
They hammered out a beautiful statue of the saint,

o kryžių apdengė auksu:
and covered the cross in gold:

juk jis turtingas šis miestas 
after all it is rich this city

ir prisirišęs prie kryžiaus.
and it is attached to the cross.

Toliau jie kalė šv. Stanislavo statulą.
Later they chisled St. Stanislov's statue.

Jo vardu dar senuose metuose 
In his name back in olden times                14:00

pašventinta ši katedra.
was consecrated this cathedral.

Sudėjo jo rankas maldai 
They clasped together his hands for prayers

ir akių žvilgsnį pakėlė į dangų.
and raised his eyes' gaze to the sky.
---                                161

O kas bus tretysis šventasis, 
And who will be the third saint,

atsistojęs šalia išaukštinto kryžiaus?
standing next to the exalted cross?

Nė vienas nesuabejojo, kad tai bus 
Noone doubted that it will be

šio miesto šventasis - šventas Kazimieras.
this city's saint- St. Casimir.            15:00


Tik kaip jį atvaizduoti?
Only how to portray him?
---
Skulptoriai norėjo pavaizduoti šventąjį karalaitį 
The sculptors wanted to depict the holy prince 

su ištiestomis rankomis viršum miesto.
with his arms stretched out over the city.

Tiktai Vilniaus vyskupas juos peikė.
Only Vilnius' bishop criticized them.

Jis liepė sudėti 
He ordered them to fold

jo rankas ant krūtinės,
his hands on his chest,

o jo akis nukreipti į dangų, 
and his eyes to point to the sky,

kad miestas, pažvelgęs į jį,              16:00
that the city, looking at him,

kiltų iš nuodėmių pas dangiškąjį Tėvą.
would arise from sin to the heavenly Father.
---
Skulptoriai užbaigė savo darbą.
The scupltors finished their work.

Statula buvo nežemiško grožio.
The statue was of an unearthly beauty.

Su didelėm iškilmėm užkėlė visas statulas
With big celebrations all the statues

ant stogo ir pašventino.
were raised on the roof and sanctified.
---
Kai išsiskirstė žmonės, 
When the people dispersed

ir maldai suskambėjo vakaro varpai,
and the evening bells rang to prayer             17:00

tolumoje susitiko šventųjų žvilgsniai.
in the distance the glances of the saints met.
---
- Mielas bičiuli, - tarė šv. Stanislavas, -
dear friends, said St. Stanislav

mane džiaugsmas ima, kad čia liudijame Viešpatį.
I am happy, that here we testify to the Lord.

Aš nepažinau šito miesto, bet tu čia gyvenai.
I did not know this city, but you lived here.

Abu čia dabar stovėsime tylūs, 
Both of us will now stand here quietly,

giliai širdyje uždarę savo troškimus...
deep in our hearts having closed our desires...
---
- O ne! - atsakė šv. Kazimieras, - 
Oh no - answered St. Casimir,                 18:00

aš negaliu būti abejingas savo žmonėms.
I cannot be indifferent to my people.

Man liūdna.
I am sad.

Aš girdžiu šio miesto alsavimą.
I hear this city's breathing.

Girdžiu, kai ten prie mano karsto 
I hear when there next to my coffin

verkia našlaitė,
an orphan cries,

ir nėra kam ją paglostyti.
and there is noone there to stroke her.

Ir mano rankos čia sudėtos ant krūtinės...
And my hands here are laid on my chest...
---
Tuo metu iš katedros 
At that time from the cathedral

išėjo maža mergaitė.
a small girl came out.

Ant šventojo karsto 
On the saint's coffin                 19:00

ji buvo padėjusi gėlių
she had put some flowers

ir dar kelis žiedelius 
and still some blossoms

ji nešėsi rankoje.
she carried in her hand.

Aikštėje ji sustojo ir žvalgėsi.
In the square she stopped and looked around.

Ji buvo girdėjusi, kad čia kažkur 
She had heard that here somewhere

pastatė stebuklingą šventojo statulą.
there was built a beautiful statue of a saint.

Tačiau jos niekur nesimatė.
However it was nowhere to be seen.

Netikėtai ji pakėlė akis į dangų, 
Unexpectedly she raised her eyes to the sky           20:00

kur saulėje spindėjo paauksuotas kryžius.
where in the sun's rays shone a gilded cross.

Dešinėje pusėje ji pamatė šv. Kazimierą.
on the right side she saw St. Casimir.

---
- O, kaip aukštai Tave užkėlė!
O how high they have raised you.

Kaip aš padėsiu prie tavo kojų gėles? 
How I will put flowers next to your feet?

kalbėjo mergaitė.
said the girl.
---
Ant šventojo peties nutūpė zylytė.
On the saint's shoulder perched a titmouse.

Pasikrapštė snapeliu 
It scratched with its beak

savo sparnus ir ramiai tupėjo.              21:00
its wings and continued to quietly perch.

---
O, kad aš būčiau paukštelis 
Oh that I could be a little bird

ir visados galėčiau čiulbėti prie Tavo kojų!
and I could always chirp near Your feet,

tarė mergaitė.                         162
said the girl.


Mergaitė gailiai pravirko.
The girl tearfully began to cry.

Mergaitė pakėlė savo 
The girl raised her

ašarotas akis į šventąjį.
teary eyes to the saint.

Tuo metu atsiplėšė šv. Kazimiero ranka 
At that time St. Casimir's hand pulled

nuo krūtinės
away from his chest.                    22:00

ir išsitiesė ties mergaitės galva.
and stretched out near the girl's head.

Zylė džiaugsmingai sučiulbėjo ir nuskrido,
The titmouse happily chirped and flew away,

o šventojo ranka taip ir liko ištiesta.
but the saint's hand remained stretched out.
---
Mergaitė nusišypsojo, nusilenkė 
The girl smiled, bowed

ir patenkinta nubėgo gatve.
and contentedly ran off along the street.

Tuoj pamatė visas miestas, kad 
Soon the whole city saw that

jų šventasis ištiesė ranką į juos.
their saint had stretched out his hand to them.          23:00

Jie bėgo prie katedros ir meldėsi.
They ran to the cathedral and prayed.

Meldėsi ir skulptoriai, pažinę jo didybę,
The sculptors also prayed, having recognized his greatness.

o senelis vyskupas rašė į knygas 
and the old bishop wrote in books

apie didelius jo stebuklus.
about the greatness of his miracle.
---
Ir nuo tada ten, 
And from then on,

ant Vilniaus katedros stogo,
on the Vilnius cathedral's roof,

stovi šv. Kazimieras, 
stands St. Casimir,

pakėlęs savo žvilgsnį į dangiškąjį Tėvą,
raising his gaze to the heavenly Father,           24:00

o vieną ranką pridėjęs prie krūtinės, 
and one hand put near his chest

o kitą ištiesęs
and the other stretched out

į senąjį mūsų miestą - Vilnių.
to our old city, Vilnius.

Paulius Jurkus                           163
That's all folks.                     24:26