Hello, I'm Aldona
and I'm Joel. This is the audio version of Lietuvos Laukai page 154

Tautos prisikėlimo šauklys - Vincas Kudirka
Rusijos caras uždraudė lietuvišką raštą, lietuviškas knygas,
lietuvišką mokyklą, niekino lietuvių tautą, norėjo ją surusinti.
===
Ne vienas lietuvis pradėjo tolti nuo gimtosios tėvų kalbos,
šnekėjo rusiškai ar lenkiškai.
Daktaras Vincas Kudirka šnekėjo ir rašė lietuviškai.
Jis ragino žmones susiprasti, mylėti savo kraštą ir kalbą,
būti visada ir visur lietuviais.
Eilėraštyje “Varpas V. Kudirka budino tautą, kvietė į darbą, naudingą Lietuvai. 1:00
Varpas gaudė poeto žodžius: “Kelkite, kelkite, kelkitę, kelkitę!“
===
Vinco Kudirkos “Tautiška giesmė“ seniai tapo 
Lietuvos himnu. Himnas giedamas iškilmingomis progomis.
1. Kokias skriaudas lietuvių tautai darė caras?
2. Kaip žadino tautą Vincas Kudirka? 
3. Kokį svarbų kūrinį jis mums paliko?

vocabulary                       1:34
žodynas

prisikėlimas
resurrection

šauklys
cryer

uzdrausti
to forbid

niekinti
to despise

tolti
to move away, recede

šnekėti
to speak, converse

raginti
to instigate, urge, dare, encourage

budinti
to wake

gaudyti
to catch, chase

iškilmingas
solemn, festive

skriauda
harm, offense, injury, grievance

žadinti
to wake

gausti
to peal a bell

Now we will hear the story with a translation.        2:22

Tautos prisikėlimo šauklys
The nation's resurrection cryer

Vincas Kudirka

Rusijos caras uždraudė lietuvišką raštą,
Russia's czar forbade Lithuanian writing,

lietuviškas knygas, lietuvišką mokyklą,
Lithuanian books, Lithuanian schools,

niekino lietuvių tautą,
he despised the Lithuanian nation,

norėjo ją surusinti.
he wanted to russify it.                  3:00
===
Ne vienas lietuvis pradėjo tolti
Some Lithuanians started to move away

nuo gimtosios tėvų kalbos,
from their father's birth language,

šnekėjo rusiškai ar lenkiškai.
they converse in Russian or Polish.

Daktaras Vincas Kudirka šnekėjo ir rašė lietuviškai.
Doctor Vincas Kudirka conversed and wrote in Lithuanian.

Jis ragino žmones susiprasti, 
He encouraged people to get to know themselves,

mylėti savo kraštą ir kalbą,
to love their country and language

būti visada ir visur lietuviais.
always to be and everywhere a Lithuanian.            4:00

Eilėraštyje “Varpas" V. Kudirka budino tautą,
In the poem "The Bell" V. Kudirka woke up a nation,

kvietė į darbą, naudingą Lietuvai.
invited it to work, which is useful to Lithuania.

Varpas gaudė poeto žodžius: “Kelkite, kelkite, kelkite, kelkite!“
The bell pealed the poet's words "Rise, Rise, Rise, Rise!"

===
Vinco Kudirkos “Tautiška giesmė“
Vincas Kudirka's "National anthem"

seniai tapo Lietuvos himnu.
long ago became Lithuania's anthem.

Himnas giedamas iškilmingomis progomis.
The anthem is sung on solemn occasions.

1. Kokias skriaudas lietuvių tautai darė caras?           5:00
  What kind of harm to the Lithuanian nation did the czar do?
  
2. Kaip žadino tautą Vincas Kudirka?
  How did Vincas Kudirka wake the nation?
  
3. Kokį svarbų kūrinį jis mums paliko?
  What important work did he leave us?
  
That's all folks                      5:28