Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story from page 60 of Lietuvos Laukai. First the story

Vyrai
Ant tako šokinėjo senis žvirblis, kitus Žvirblius mokydamas:
Aš vyrs, aš vyrs! Jūs nieko nebijokit, manęs klausykit!

Kur aš, ten ir jūs! Aš vyrs, aš vyrs! Kas man ką padarys!
Gaidys po kiemą vaikščiojo ir vištas mokė:

Kukuriekū! Žiūrėkit vaikų! Tai ne mano darbas.
O jūsų niekas nepalies. Ko ko ko? Ar aš bijau ko?!

Ant stogo burkavo karvelis:
- Kur tu, kur tu, mano žmonele? Būk tik prie manęs,
būk tik prie manęs, nieko tau pikta neatsitiks. 

Tik staiga kregždės suriko:                 1:00
Vagis, vagis! Vyt jį, vyt!
Pro šalį skrido vanagas.

Čirrr! - čirkštelėjo senis žvirblis ir spruko su visu būriu į pastogę.
Žiūrrrėkit! Kad tu čia, kad tu čia!
suriko gaidys ir dingo su visomis vištomis patvartėje.

Karvelis, sparnais suplojęs, smuko su žmonele į pastogę.
Tik kalakutas smarkiai sučiaudėjo, nubrėžė sparnu ratą ir užrėkė:
Šuldu buldu, manęs neerzink!

Kai vanagas nuskrido, žvirbliai iš pastogės vėl ant
tako rinkosi, gaidys iš tvarto, atsargiai apsižvalgydamas,
vištas išvedė, karveliai vėl ant stogo šildytis išlindo.       2:00

Ir vėl visi vyrai.
1. Kuo gyrėsi žvirblis, gaidys ir karvelis?
2. Kas skrido pro šalį?
3. Ką darė visi trys drąsuoliai?
4. Kada jie vėl pasidarė drąsuoliai?                60 

žodynas                           2:23
Vocabulary

kregždė
a swallow bird

surikti
to scream

vyti, vytis
to chase, pursue

sprukti
make tracks, scamper, skedaddle

pastogė
a shelter

patvartė
next to a barn

karvelis
dove, pigeon

burkouti
to coo

suploti
to flatten, clap

smukti
to sink in

nubrėžti                           3:00
to draw, trace

užrėkti
to cry, shout, scream

šuldu, buldu
a sound with no meaning

erzinti
to tease, taunt

apsižvalgyti
to look around

išvesti
to lead out, derive, deduce, take out

šildytis
to bask

girtis
to boast, brag

pasidaryti
to become, 

(su)čiaudėti
to sneeze
Now we will hear the story with a translation.           3:33

Vyrai
Men

Ant tako šokinėjo senis žvirblis,
On a path an old sparrow,

kitus Žvirblius mokydamas:
while teaching other sparrows 

- Aš vyrs, aš vyrs!
I am male, I am male.

Jūs nieko nebijokit, manęs klausykit!
You don't fear anything, listen to me.

Kur aš, ten ir jūs!
Where I am, there you are.

Aš vyrs, aš vyrs!
I am male, I am male

Kas man ką padarys!
Who will do anything to me.

Gaidys po kiemą vaikščiojo
The rooster in the yard walked

ir vištas mokė:
and taught the hens 

- Kukuriekū!   Žiūrėkit vaikų!
cockadoodledo   Look after the children.

Tai ne mano darbas.
That is not my work.

O jūsų niekas nepalies.
And nothing will touch you.             5:00

Ko ko ko? Ar aš bijau ko?!
What! Do I fear something?

Ant stogo burkavo karvelis:
On the roof cooed a dove:

- Kur tu, kur tu, mano žmonele?
where are you, ... my little wife?

Būk tik prie manęs, būk tik prie manęs,
Just be near me, just be near me

nieko tau pikta neatsitiks.
nothing bad will happen to you.

Tik staiga kregždės suriko:
Suddenly a swallow screamed

- Vagis, vagis! Vyt jį, vyt!
Thief  "   Chase him, chase

Pro šalį skrido vanagas.
Nearby flew a hawk.                       6:00

Čirrr! - čirkštelėjo senis žvirblis
Čirrr! chirped the old sparrow

ir spruko su visu būriu į pastogę.
and skedaddled with all the covey to a shelter

Žiūrrrėkit! Kad tu čia, kad tu čia!
Look    You are here, you are here!

suriko gaidys ir dingo
the rooster screamed and disappeared

su visomis vištomis patvartėje.
with all the hens into the barn.

Karvelis, sparnais suplojęs,
A dove, with wings flattened,

smuko su žmonele į pastogę.
settled into the shelter with his young wife.

Tik kalakutas smarkiai sučiaudėjo,                7:00
Only the turkey sneezed loudly,

nubrėžė sparnu ratą ir užrėkė:
drew a wheel with his wing and shouted:

Šuldu buldu, manęs neerzink!
  "   "   don't tease me

Kai vanagas nuskrido,
When the hawk flew away,

žvirbliai iš pastogės
the sparrows from the shelter

vėl ant tako rinkosi,
again on the path gathered,

gaidys iš tvarto,
the rooster from the barn,

atsargiai apsižvalgydamas,
carefully looking around,

vištas išvedė,
led out the hens,

karveliai vėl ant stogo
the dove appeared again on the roof             8:00

šildytis išlindo.
to warm themselves.

Ir vėl visi vyrai.
and again all are men.

1. Kuo gyrėsi žvirblis, gaidys ir karvelis?
about what did the sparrow, rooster and dove brag.

2. Kas skrido pro šalį?
Who flew nearby?

3. Ką darė visi trys drąsuoliai?
What did all three brave ones do?

4. Kada jie vėl pasidarė drąsuoliai?                60 
When did they again become brave? 
That"s all folks!                     8:50