Hello, I'm Aldona
and I'm Joel. this is page 155 of Lietuvos Laukai

Lietuvos Vytis

Lietuvos Vytis - mano vardas.

Aš atsiradau Lietuvoje tada, kai gyveno ir Lietuvą valdė Vytautas Didysis.

Vytautas liepė išpjaustyti ant savo ginklų ir
antspaudų ir atmušti ant Lietuvos pinigų raitelį ant žirgo su pakeltu kardu.

Paskui jis liepė nupiešti ir išsiuvinėti Vytį
ant visų savo kariuomenės vėliavų ir iškabinti ant visų
Lietuvos pilių vartų.

Nuo to laiko aš ir likau visos Lietuvos ženklu.
---
Jūs matote, kaip mano žirgas smarkiai lekia.         1:00

Mano kardas pakeltas kaip tik kirsti, - tai aš veju priešą iš Lietuvos.

Veju visus negerus svetimus žmones iš savo žemės, kurią jie pasigrobti nori.

Štai dėl ko mane vadina Vyčiu.

Iš “Į šviesą"
155

žodynas
vocabulary                     1:23

liepti
to command, order

išpjaustyti
to inscribe, carve

antspaudas
seal

atmušti
to beat off

kardas
sword

paskui
next, then, afterwards, later on

nupiešti
to draw

išsiuvinėti
to embroider

smarkiai
strongly, violently, intensely

lekti
to dart, scoot, run, hurtle

vyti
to banish, chase

svetimas
stranger, alien, extraneous

pasigrobti
to seize, steal

Now we will hear the story with a translation         2:06

Lietuvos Vytis
Lithuania's Vytis

Lietuvos Vytis - mano vardas.
Lithuania's Vytis is my name.

Aš atsiradau Lietuvoje tada,
I appeared in Lithuania at the time

kai gyveno ir Lietuvą valdė Vytautas Didysis.
when Vytautas the Great lived and ruled LT.

Vytautas liepė išpjaustyti
Vytautas commanded to inscribe

ant savo ginklų ir antspaudų
on his weapons and seals 

ir atmušti ant Lietuvos pinigų raitelį
and to engrave on Lithuania's money a rider

ant žirgo su pakeltu kardu.
on a steed with a raised sword.           3:00

Paskui jis liepė nupiešti
Next he ordere d to draw

ir išsiuvinėti Vytį
and to embroider Vytis

ant visų savo kariuomenės vėliavų
on all of his army's flags

ir iškabinti ant visų Lietuvos pilių vartų.
and to hang it on every Lithuanian castles' gates.

Nuo to laiko aš ir likau
Since that time I remain

visos Lietuvos ženklu.
all of Lithuania's symbol.
---
Jūs matote, kaip mano žirgas smarkiai lekia.
You see how my steed strongly runs.

Mano kardas pakeltas kaip tik kirsti,            4:00
My sword is raised as if to strike,

- tai aš veju priešą iš Lietuvos.
I chase the enemy from Lithuania.

Veju visus negerus svetimus žmones
I chase all the bad foreign people

iš savo žemės, kurią
from my lands, which

jie pasigrobti nori.
they all want to seize.

Štai dėl ko mane vadina Vyčiu.
That is why I am named Vytis.

Iš “Į šviesą"
From "to the light"

That's all folks                  4:53