Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is Lietuvos Laukai page 174

Žaltys

Žaltys nors yra panašus į savo sesę gyvatę, bet jį 
galima lengvai nuo jos atskirti: jis turi dvi dideles šviesiai 
geltonas arba oranžinės pusmėnulio pavidalo dėmes galvos šonuose. 

Žaltys nenuodingas ir žmogui visai nepavojingas.
Gyvena jis daugiausia krūmuotose pelkių pakraščiuose, 
paupiuose, šlapiose pievose, daržuose.

Mėgstamiausias jo valgis yra varlės.

Žaltys labai gerai plaukia, laikydamasis pačiame
vandens paviršiuje, iškišęs galvą ir greitai vingiuodamas visu kūnu.   1:00

Senovėje lietuviai žalčius garbino.

Jiems paruošdavo guolį namuose, juos maitindavo,
ir niekas nedrįsdavo žalčio skriausti ar jį užmušti.

S. Jonynienė
Mislė:
Botagas dryžuotas,
samanose suranguotas.                      174
žodynas                               1:23
vocabulary

pusmenulis
halfmoon, crescent

pavidalas
form, shape

pakraštys
periphery, fringe, outskirts, edge, border

paupys
riverside

paviršius
surface

iškišti
to stick out

vingiuoti
to curve, twist, weave, wind

guolis
a bed, lair, den

drįsti
to dare

skriausti
to harm                        2:00

užmušti
to kill, murder, hit, erase

botagas
a whip

dryžuotas
striped, streaky

samanos
moss (plural)

rangytis
to squirm, wriggle

Now we will hear the story with a translation.           2:22

Žaltys
grass-snake

Žaltys nors yra panašus
Although the grass-snake is similar

į savo sesę gyvatę,
to its sister the snake,

bet jį galima lengvai nuo jos atskirti:
but one can easily differentiate it from it:

jis turi dvi dideles šviesiai geltonas
it has two large lightcolored yellow

arba oranžinės pusmėnulio pavidalo
or orange crescent shaped

dėmes galvos šonuose. 
spots on the head's sides.

Žaltys nenuodingas ir
The grass-snake is not poisonous and

žmogui visai nepavojingas.
it is not dangerous to people.

Gyvena jis daugiausia
They live mostly

krūmuotose pelkių pakraščiuose,
in bushes by marshes' borders,

paupiuose, šlapiose pievose, daržuose.
on riversides, in wet meadows, in gardens.

Mėgstamiausias jo valgis yra varlės.                4:00
Its favorite food is frogs.

Žaltys labai gerai plaukia,
The grass-snake swims very well,

laikydamasis pačiame vandens paviršiuje,
keeping itself on the water's surface,

iškišęs galvą ir
sticking out its head and

greitai vingiuodamas visu kūnu.
quickly twisting its entire body.

Senovėje lietuviai žalčius garbino.
In olden days, Lithuanians worshipped grass-snakes.

Jiems paruošdavo guolį namuose,
They used to prepare a den in houses,

juos maitindavo,
they used to feed them,

ir niekas nedrįsdavo žalčio skriausti
and no-one used to dare to harm a grass-snake            5:00

ar jį užmušti.
or kill it.

S. Jonynienė
Mislė: Botagas dryžuotas, samanose suranguotas.
riddle: a striped whip, squirming in the moss

atsakymas: gyvatė
answer: snake                            174

that's all folks                      5:26