Hello, I'm Aldona
And I'm Joel. This is our audio version of Lietuvos Laukai page 155.

Lietuvos Valstybės Ženklas
Mūsų valstybės ženklas yra Vytis.

Tai yra baltas raitelis raudoname dugne.
Mat senovėje lietuviai turėjo daug priešų, su kuriais jiems teko dažnai kovoti.

Kovojo daugiausia raiti, tai geriausias lietuvio kovos draugas ir buvo žirgas.
Todėl ir savo valstybės ženkle mes tokį kovojantį šarvuotą raitelį turime.
Kitos tautos tokio ženklo neturi.
====
Amerikos valstybės ženklas yra erelis.
Bet jis randamas ir kitose tautose.
Pavyzdžiui, mūsų kaimynų lenkų valstybės ženklas irgi yra erelis.   1:00

Vytis, kaip ir vėliava, yra laisvės ženklas,

žodynas
vocabulary

raitelis
horseman

dugnas
bottom, background

tekti
to have to, require

raiti
on horseback

Now we will hear the story with a translation      1:21

Lietuvos Valstybės Ženklas
Lithuania's state symbol.

Mūsų valstybės ženklas yra Vytis.
Our state symbol is Vytis.

Tai yra baltas raitelis
It is a white horseman

raudoname dugne.
on a red background.

Mat senovėje lietuviai
You see in antiquity Lithuanians

turėjo daug priešų,
had many enemies

su kuriais jiems teko dažnai kovoti.             2:00
with whom they had to fight often.

Kovojo daugiausia raiti,
They fought mostly on horseback,

tai geriausias lietuvio kovos draugas
the best Lithuanian's battle friend

ir buvo žirgas.
is and was a steed.

Todėl ir savo valstybės ženkle
That is to say on our state's symbol

mes tokį kovojantį šarvuotą raitelį turime.
we have a fighting armored rider.

Kitos tautos tokio ženklo neturi.
Other nations do not have such a symbol.

====
Amerikos valstybės ženklas yra erelis.
America's state symbol is the eagle.

Bet jis randamas ir kitose tautose.
But it is also found in other nations.         3:00

Pavyzdžiui, mūsų kaimynų lenkų valstybės
For example, our neighbor Poland's state

ženklas irgi yra erelis.
symbol is also an eagle.

Vytis, kaip ir vėliava,
Vytis, just like the flag,

yra laisvės ženklas,
are symbols of freedom.

That's all folks                 3:34