Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story from Lietuvos Laukai page 49. First the story.

Žiema

Iš tolimos šiaurės, kur nepasirodo nei gyvas paukštis, nei joks 
gyvulėlis, plačiai praskleidusi savo baltą apsiaustą, išbalusiu
veidu, ateina negailestingoji senutė Žiema.
Ji eina pamažu, pasiramstydama kreiva, šakota lazda,
ir vis plačiau savo apsiaustą skleidžia.
---
Štai pradeda ore skraidyti mažutės baltos snaigės.
Jos skrenda kažkur iš aukštai aukštai ir leidžiasi, tupiasi
ant medžių, ant stogų, ant sušalusios žemės - visur, kur tik
gali rasti sau vietelę.                        1:00
---
Snaigių krenta vis daugiau ir daugiau.
Jos apkloja baltu patalu namus, laukus, miškus ir upes.
Visur balta, balta. Visa gamta užmiega giliu žiemos miegu.
Vaikai džiaugiasi, sulaukę žiemos.
Jie čiuožia, laksto ant ledo, stato sniego senius, važinėjasi rogutėmis,
braido po pusnynus, kovoja sniego gniūžtėmis ir šūkauja, kiek galėdami.
---
O Žiema, pasiramstydama šakota lazda, vaikščioja iš lėto ir žiūri,
kad gamta nepabustų.
Ignas Šeinius 

1. Iš kur ateina senutė Žiema?

2. Kas pradeda skraidyti ore?

3. Ką daro vaikai žiemą?                     49   2:13
žodynas
vocabulary

praskleisti
to spread out

išbalęs
white skin, pale

pamažu
gradually, slowly

pasiramstyti
to lean on

kreivas
crooked, curved, wrong, unfair

snaigė
snowflake

skraidyti
to fly around

sušalti
to freeze

apkloti
to cover with a blanket, cover

patalus
bedding, comforter

lakstyti
to run around

gniūžtė
snowball

šūkauti
to whoop, shout

ramstytis
to prop ones self, to lean on

iš lėto
slowly

pabusti
to wake up

Now we will hear the story with a translation.           3:14

Žiema
Winter

Iš tolimos šiaurės,
From the far north,

kur nepasirodo nei gyvas paukštis,
where appear neither a live bird,

nei joks gyvulėlis,
nor any small animal,

plačiai praskleidusi savo baltą apsiaustą, 
spreading widely its white coat, 

išbalusiu veidu,
with a pale face,

ateina negailestingoji senutė Žiema.
comes the unmerciful grandma winter.             4:00

Ji eina pamažu,
She walks slowly,

pasiramstydama kreiva, šakota lazda,
leaning on a curved, branch stick,

ir vis plačiau savo apsiaustą skleidžia.
and always spreads its coat wider.       I said it instead of and
---
Štai pradeda ore
Gradually in the air

skraidyti mažutės baltos snaigės.
there start to fly tiny white snow flakes.

Jos skrenda kažkur iš aukštai aukštai
They fly some place from high up high

ir leidžiasi, tupiasi ant medžių,
and land, perching on trees,                   5:00

ant stogų, ant sušalusios žemės -
on roofs and on frozen ground -

visur, kur tik gali rasti sau vietelę.
everywhere, where they can find for themselves a snug little place.
---
Snaigių krenta vis daugiau ir daugiau.
Snow falls more and more.

Jos apkloja baltu patalu namus,
They cover with a white sheet homes,

laukus, miškus ir upes.
fields, forests and rivers.

Visur balta, balta.
Everywhere it is white, white.

Visa gamta užmiega giliu žiemos miegu.
All nature goes to sleep, a deep winter's sleep.

Vaikai džiaugiasi, sulaukę žiemos.                6:00
Children rejoice, with the awaited winter.

Jie čiuožia, laksto ant ledo,
They skate, run around on the ice,

stato sniego senius, važinėjasi rogutėmis,
build snow men, slide on sleds,

braido po pusnynus, kovoja sniego gniūžtėmis
wade in snow drifts, fight with snowballs

ir šūkauja, kiek galėdami.
and shout, as much as they can.
---
O Žiema, pasiramstydama šakota lazda,
And winter, leaning on her branched stick,

vaikščioja iš lėto ir žiūri,
walks slowly and watches,

kad gamta nepabustų.                        7:00
that nature would not wake up.

Ignas Šeinius

1. Iš kur ateina senutė Žiema?
  From where comes grandma winter?
  
2. Kas pradeda skraidyti ore?
  What starts to fly in the air?
  
3. Ką daro vaikai žiemą?
  What do children do in winter?                  49
That's all folks.                          7:30