Labas, aš Aldona
and I'm Joel and this is the story on page 104 of Lietuvos laukai
First Aldona will read the story.

Zuikis Puikis

Tarp trijų lieknų berželių
Įsikurdinau gūžtelę. 
Ir berželių tų šešėly 
Pasisėjau kopūstėlių. 

Ošė man beržai nuo vėjo,
Kopūstėliai dygt pradėjo.
Ir sudygo, sužaliavo,
Nuo vėjelio subangavo... 

Taip ir džiaugias man širdelė,
Kad kopūstai dailiai želia.
Vaikštau linksmas ir džiaugiuosi,
Kad senatvėj pasiguosiu: 

Bus man maisto atsargos,
Nebijosiu ir žiemos... 
Kartą iš svečių grįžtu - 
Nebgaliu pažint namų...                   1:00
(Ašarodamas)

Lepečkojis, žiū, subliovęs
Į sodybą įsigriovė... 
Visą dvarą ištapnojo,
Kopistus man išvoliojo! 

Nuo to pikto jo bliovimo 
Iš sodybos liko blynas... 
Iš kopūstų gi beliko 
Tik šaknelės vienos plikos... 

Kur aš, vargšas, prisiglausiu, - 
Kopūstėlių kur begausiu? 
Kur aš, vargšas, pasidėsiu, 
Kad kopūstų neturėsiu!..
Balys Sruoga

Mislės:
32. Kai tik lapai sušlamėjo, tuoj į girią nudulkėjo.
33. Po kokiu medžiu kiškis lyjant slepiasi?                104

žodynas                               1:54
Vocabulary

lieknas
slender, slim

įsikurdinti gūžtelę
to build a nest

ošti
to rustle

dygti
to sprout

sudygti
to germinate, start to grow

banguoti
to get rough, rise in billows, undulate

taip ir
thus

dailiai
smartly, gracefully, elegantly

želti
to sprout

pasiguosti
to console or comfort oneself

atsarga
a supply, stock, reverve, spare

grįžti
to return

lepečkojis
an awkward sheep

bliauti
to bleat

griauti
to destroy, demolish, bring down

įsigriauti
to burst in

dvaras
estate, manor

ištapnoti
to stamp with one's feet

išvolioti
to tumble, make a mess

prisiglausti
to find shelter

pasidėti
to find oneself

dulkėti
to run away quickly, become dusty

Now we will read the story with a translation            3:11

Zuikis Puikis
Rabbit the Great

Tarp trijų lieknų berželių
Between three slender birches

Įsikurdinau gūžtelę. 
I prepared myself a nest.

Ir berželių tų šešėly 
And in the birches' shadow

Pasisėjau kopūstėlių.
I sowed some cabbages.

Ošė man beržai nuo vėjo,
the birches rustled from the wind,

Kopūstėliai dygt pradėjo.
The cabbages started to sprout.

Ir sudygo, sužaliavo,                        4:00
and started to grow, turned green,

Nuo vėjelio subangavo...
From the wind they rose in billows...

Taip ir džiaugias man širdelė,
Thus my heart is happy,

Kad kopūstai dailiai želia.
That the cabbages are gracefully sprouting.

Vaikštau linksmas ir džiaugiuosi,
I walk gayly and am happy.

Kad senatvėj pasiguosiu: 
That in old age I can console myself:

Bus man maisto atsargos,
There will be for me a food supply,

Nebijosiu ir žiemos... 
I wiil not fear even the winter...

Kartą iš svečių grįžtu -                      5:00
Once from visiting I return -

Nebgaliu pažint namų... 
I nolonger recognize my home...

(Ašarodamas)
tearing

Lepečkojis, žiū, subliovęs
a sheep, look, bleating

Į sodybą įsigriovė... 
Into the homestead he burst in...

Visą dvarą ištapnojo,
The whole manor he stamped with his feet

Kopūstus man išvoliojo! 
My cabbages he tumbled around

Nuo to pikto jo bliovimo 
From his angry bleating

Iš sodybos liko blynas... 
Out of the homestead there remained only ruins...

Iš kopūstų gi beliko                        6:00
From the cabbages there remained

Tik šaknelės vienos plikos... 
Only naked roots...

Kur aš, vargšas, prisiglausiu, - 
Where I, poor me, will I find shelter,

Kopūstėlių kur begausiu? 
Where will I get cabbages?

Kur aš, vargšas, pasidėsiu, 
Where I, poor me, will I find myself,

Kad kopūstų neturėsiu!..
When I will not have any cabbages

Balys Sruoga

Mislės:
32. Kai tik lapai sušlamėjo,
  As soon as the leaves rustled,

  tuoj į girią nudulkėjo.
  immediately into the woods he tore away.

Atsaymas: kiškis 
answer: a rabbit

33. Po kokiu medžiu kiškis lyjant slepiasi? 
Under what kind of trees does the rabbit hide in the rain?

Atsaymas: po šlapiu
answer: under a wet one

that's all folks                        104   7:21