Hello, I'm Aldona
and I'm Joel. This is Lietuvos Laukai page 164. First the story:

Žuvys, varlės ir Šliužai

Lietuvos upėse ir ežeruose nardo ir plaukioja apie
50 rūšių žuvų: lydekų, karosų, ešerių, karpių, ungurių ir kitų.
O tarp pakrantės akmenų slapstosi vėžiai.

Žuvys yra šaltakraujai gyvūnai, kurių kūnas yra pritaikytas gyventi vandenyje.
Žuvys minta daugiausia vandeniniais vabaliukais ir vandens augalų sėklomis.
Bet yra plėšrių žuvų, kaip lydekos ir ešeriai, kurios ėda mažesnes žuvytes
ir paukščiukus.                              1:00
---
Varlės, kaip ir Žuvys, turi šaltą kraują.
Prie varlių giminės priklauso rupūžės.
Jos gyvena daržuose ir soduose.

Rupūžė negražus, bet labai naudingas gyvulėlis.
Ji minta vabzdžiais ir suėda daugybę visokių kenksmingų vabzdžių,
kurie naikina daržoves ir vaisius.
---
Šliužų Lietuvoje nedaug buvo.
Tai gyvatės, žalčiai ir driežai.
Gyvatės gyvena miškuose.
 
Tai vienintelis nuodingas Lietuvos šliužas.
Žalčiai mėgsta drėgnas vietas.
Jie nors panašūs į gyvates, bet nėra nuodingi.

Driežai gyvena daržuose, krūmuose ir tarp akmenų.           2:00
Jie yra nepavojingi, bet naudingi gyvulėliai, nes sunaikina daug
kenksmingų vabzdžių.
---
S. Jonynienė
žuvys: lydekos, karosai, ešeriai, karpiai 
vėžiai 
varlės, rupūžės
gyvatės, žalčiai

Mįslės:

Bėga, bėga, niekad neišbėga.

Laukas be žolės.                        164

žodynas                               2:30
vocabulary

šliužas
crawler. slug

nardyti
to dive

rūšis
kind, sort, brand, species

slapstyti
to hide

pritaikyti
to customize, adapt, tailor, fit

misti
to feed

vabalus
bug, beetle

sėkla
seed

rupūžė
toad

kenksmingas
harmful

naikinti
to destroy

driežas
lizard

drėgnas
wet, damp, humid, moist

Now we will hear the story with a translation          3:08

Žuvys, varlės ir Šliužai
fish, frogs and crawlers

Lietuvos upėse ir ežeruose
In Lithuania's rivers and lakes

nardo ir plaukioja apie
dive and swim about

50 rūšių žuvų:
50 spcies of fish:

lydekų, karosų, ešerių,
pike, crucien carp, perch,

karpių, ungurių ir kitų.
carp, eels and others.

O tarp pakrantės akmenų slapstosi vėžiai.            4:00
And between the shores' rocks hide lobsters.

Žuvys yra šaltakraujai gyvūnai,
Fish are coldblooded animals

kurių kūnas yra pritaikytas
whose body is adapted

gyventi vandenyje.
to live in water.

Žuvys minta daugiausia vandeniniais vabaliukais
Fish feed mostly on water bugs

ir vandens augalų sėklomis.
and water plant seeds.

Bet yra plėšrių žuvų,
But there are predatory fish

kaip lydekos ir ešeriai,
like pike and perch,

kurios ėda mažesnes žuvytes ir paukščiukus.
who eat small fish and birds.
---
Varlės, kaip ir Žuvys, turi šaltą kraują.             5:00
Frogs, like fish, have cold blood.

Prie varlių giminės priklauso rupūžės.
In the frog's family belong toads.

Jos gyvena daržuose ir soduose.
They live in gardens and orchards.

Rupūžė negražus,
Toads are not pretty

bet labai naudingas gyvulėlis.
but very useful critters.

Ji minta vabzdžiais
It feeds on insects

ir suėda daugybę visokių
and eats many kinds

kenksmingų vabzdžių,
of harmful insects

kurie naikina daržoves ir vaisius.
which destroy vegetables and fruit.
---
Šliužų Lietuvoje nedaug buvo.                  6:00
Crawlers in Lithuania, there were not many.

Tai gyvatės, žalčiai ir driežai.
They are snakes, grass snakes and lizards.

Gyvatės gyvena miškuose.
Snakes live in forests.

Tai vienintelis nuodingas
It is the only poisonous

Lietuvos šliužas.
Lithuanian crawler.

Žalčiai mėgsta drėgnas vietas.
The grass snakes like damp places.

Jie nors panašūs į gyvates,
Although they are similar to snakes,

bet nėra nuodingi.
but they are not poisonous

Driežai gyvena daržuose,
Lizards live in gardens,

krūmuose ir tarp akmenų.
bushes and between rocks.

Jie yra nepavojingi,
They are not dangerous                     7:00

bet naudingi gyvulėliai,
but useful animals

nes sunaikina daug kenksmingų vabzdžių.
because they destroy many harmful insects.

---
S. Jonynienė
žuvys:
fish:

lydekos
pikes

karosai
crucien carps

ešeriai
perch

karpiai
carp

vėžiai
lobsters

varlės
frogs

rupūžės
toads

gyvatės
snakes

žalčiai
grass-snakes, serpents

Mįslės
riddles

Bėga, bėga, niekad neišbėga.
run, run, noone runs

atsakymas: upė
answer:  river

Laukas be žolės.
field without grass.                         164

atsakymas: ėžeras
answer:  lake


That's all folks                          8:04