Labas aš Aldona
and I'm Joel. This is the story on page 56 of Lietuvos Laukai. First the story.

žvirblis

Visi mes pažįstame žvirblį.
We all are acquainted with the sparrow.

Tai pastovus Lietuvos gyventojas
Ir žiemą, ir vasarą jis gyvena prie Žmogaus. 
Savo lizdelius žvirblis suka namų pastogėse, dirbtiniuose
inkiluose arba tankiose medžio šakose.
---
Minta grūdais, žiedų pumpurais, mėgsta saldžias
uogas, kaip vyšnias, žemuoges, braškes.
---
Žiemą žvirbliukui, kaip ir kitiems pasilikusiems paukšteliams, blogiau,
nes tada jis maitinasi tuo, ką randa prie namų.

Dažnai tenka ir pabadauti.
Bet vos tik sniegas nutirpsta, ir šviesi saulutė          1:00
pradeda žemę šildyti, žvirblis daugiau nebebadauja.
Pasigardžiuodamas lesa jaunučių daržovių daigelius, sėklas, o vėliau,
įsisukęs į sodą, vieną kitą uogelę paragauja, rudenį ūkininkui ne vieną grūdą
nuvagia. Taigi pridaro žalos.
Bet už tą padarytą skriaudą vasarą žvirblis ūkininkui gausiai atsilygina.
Mat savo mažus vaikučius, kurių jis turi per vasarą apie 8, maitina tik
kirmėlaitėmis ir vabzdžiais, o ir pats su mielu noru lesa vabzdžius ir kirmėles.
Todėl per vasarą žvirbliai sunaikina labai daug įvairių sodo ir daržo kenkėjų.

S. Jonynienė                             2:00
Žodis žvirbliu išlekia, jaučiu sugrįžta.               56
žodynas

Vocabulary

pastovus
constant, permanent, stable

pastogė
a shelter

inkilas
nesting box

žemuogė
wild strawberry

pumperas
a bud

kaip ir kitiems
as for others

tekti
the task to fall on someone

badauti
to fast

vos tik
as soon as, barely

nutirpti
to melt away

pasigardžiuoti
to relish

lesti
to peck

daigas
seedling, sprout

sėkla
a seed

paragauti
to taste, sample

grūsti
to shove, crush

žala
damage, harm

skriauda
harm, injury

atsilyginti
to reward, render, pay back

sunaikinti
to destroy, devour, consume

kenkėjas
a pest

išlekti
to fly out, rush out
Now we will hear the story with a translation.            3:22

žvirblis
The Sparrow

Visi mes pažįstame žvirblį.
We all are acquainted with the sparrow.

Tai pastovus Lietuvos gyventojas.
It is a permanent Lithunian resident.

Ir žiemą, ir vasarą jis gyvena prie Žmogaus. 
In winter and summer it lives near people.

Savo lizdelius žvirblis suka
The sparrow builds its nests

namų pastogėse, dirbtiniuose              4:00
in attics, workplaces

inkiluose arba tankiose medžio šakose.
nesting boxes or in thick tree branches.
---
Minta grūdais, žiedų pumpurais, mėgsta saldžias
They eat grains, flower buds, they like sweet

uogas, kaip vyšnias, žemuoges, braškes.
berries like cherries, wild strawberries, strawberries. 
---
Žiemą žvirbliukui, kaip ir kitiems pasilikusiems paukšteliams,
In winter, for the sparrow, as for others birds,

blogiau, nes tada jis maitinasi tuo,
it is worse because then it feeds on what

ką randa prie namų.
it finds near houses.                   5:00

Dažnai tenka ir pabadauti.
Often they must also fast.

Bet vos tik sniegas nutirpsta,
But as soon as the snow melts away,

ir šviesi saulutė pradeda žemę šildyti, 
and the bright sun begins to warm the ground, 

žvirblis daugiau nebebadauja.
the sparrow no longer fasts.

Pasigardžiuodamas lesa jaunučių daržovių daigelius,
Relishing, it eats young vegetable sprouts,

sėklas, o vėliau, įsisukęs į sodą,
seeds, and later turning into the garden,

vieną kitą uogelę paragauja, 
they taste one or more berries,

rudenį ūkininkui ne vieną grūdą nuvagia.             6:00
in the fall they steal from farmers a bunch of grains

Taigi pridaro žalos.
They also cause damages.

Bet už tą padarytą skriaudą vasarą
But for that damage in the summer

žvirblis ūkininkui gausiai atsilygina.
the sparrow repays the farmer.

Mat savo mažus vaikučius, kurių jis turi per vasarą apie 8,
You see, it's 8 small children, which he has through out the summer,

maitina tik kirmėlaitėmis ir vabzdžiais,
it feeds them only worms and bugs,

o ir pats su mielu noru lesa vabzdžius ir kirmėles.
and he himself loves to eat bugs and worms.

Todėl per vasarą                        7:00
Thus through the summer,

žvirbliai sunaikina labai daug
sparrows destroy very many

įvairių sodo ir daržo kenkėjų.
various garden and vegetable pests

S. Jonynienė
Žodis žvirbliu išlekia, jaučiu sugrįžta.

The word like a sparrow flies out, and comes back like an ox.     56
That's all folks                         7:41