Labas, aš Aldona
And I'm Joel. This is the story from page 57 of Lietuvos Laukai. First the story

Žvirblių Mokykloje
Sode ant tako žvirblis mokė savo vaikus.

Cit, nutilkit! - sušuko senis į žvirbliukų būrį, -
pasimokysim. Šiandien kalbėsime apie žmogų.

Apie žmogų, apie žmogų! - sučirškėjo būrelis.
Ar matėt jau jūs žmogų?
Aš mačiau, aš mačiau! - atsiliepė visi.

O kaip jis atrodo? Pasakys man Šiurpukas.
Didelis, dviem kojom, be plunksnų, skudurais apsisagstęs...
Ką dar galite pasakyti? Na, Čirškuti.

Sunkiai eina, nepalekia - be sparnų.                  1:00
Kur sparnai turėtų būti, ten yra kita pora kojų, tik jomis jis nevaikščioja.

- O aš mačiau vieną mažą tai jis visomis keturiomis vaikščiojo,
atsiliepė Čiauškutis.

Gerai, Čiauškuti, - pagyrė senis, - visai maži keturiomis kojomis vaikščioja.
Na, dar ką pasakysit?.. Straksiuk!                     57
Vieni storai čirškia, kiti plonai.

Kur storai čirška, tai turbūt patinėliai, kur plonai - tai patelės.
Visai teisingai!..

Tik žmonių storbalsius mes vadinsime vyrais, plonbalsius - moterimis,
o mažuosius - vaikais...

Taigi žmogų jūs jau kiek pažįstate.                 2:00
Galėtume geriau jį pažinti, jeigu galėčiau jį, kaip vabalą atnešti ir jums
parodyti, bet mano snapas negali žmogaus paimti.

Čia visi žvirbliukai taip triukšmingai ėmė juoktis,
kad senis žvirblis turėjo sustoti kalbėjęs.
Davęs žvirbliukams gerai išsijuokti, kalbėjo toliau.

Žmogaus reikia pasisaugot.
Jų moterys, tiesa, beveik nieko blogo mums nedaro,dar žiemą kartais ir palesina.

Bet vyrai mus javuose šaudo, o vaikai po medžius lipinėja
ir mūsų lizdus krausto.

Kaip ir kur reikia žmogaus saugotis, papasakosiu, kai pavalgysime.   3:00
O gal jau norėtumėt praryti po kokią kirmėlaitę?
Norime, norime! - sučirškėjo visi žvirbliukai.

Tai lėkit paskui mane į daržą.
Tenai toliau pasimokysit.
Visas būrys pakilęs nulėkė į kopūstų daržą.

Pr. Mašiotas
1. Apie ką kalbėjo senis žvirblis žvirbliukams?
2. Kaip žvirbliukams atrodo žmogus?

3. Kaip žmonės kalba?
4. Kaip senis žvirblis suskirstė žmones?
5. Ką dar pasakė senis žvirblis?                  58  3:43
žodynas
Vocabulary

(su)čirškėti
to chirp, twitter

skuduras
a rag

apsiagstyti                     3:54
to pin to oneself

pagirti
to praise

patinas
male animal, mate

patelė
female animal

storbalsius
low voiced

plonbalsius
high voice

lesinti
to feed

kraustyti
to eject, evict, clear, move

praryti
to swallow, devout, engulf, ingest

suskirstyti
to catagorize, break down
Now we will hear the story with a translation.            4:26

Žvirblių Mokykloje
In The Sparrows' School

Sode ant tako žvirblis mokė savo vaikus.
In the garden on the path a sparrow is teaching his childs.

Cit, nutilkit! - sušuko senis
Silence, be quiet shouted the old one

į žvirbliukų būrį, - pasimokysim.
to the group of sparrows - we will learn.

Šiandien kalbėsime apie žmogų.                    5:00
Today we will talk about man.

Apie žmogų, apie žmogų! - sučirškėjo būrelis.
About people, about people chirp the covey.

Ar matėt jau jūs žmogų?
Have you already seen a person?

Aš mačiau, aš mačiau! - atsiliepė visi.
I saw, I saw everyone responded.

O kaip jis atrodo?
And how does he look?

Pasakys man Šiurpukas.
Šiurpukas will tell me

Didelis, dviem kojom, be plunksnų,
Big with two legs, no feathers,

skudurais apsisagstęs...
with rags pinned to himself...

Ką dar galite pasakyti?                         6:00
What more can you say?

Na, Čirškuti.
Na, Čirškutis.

Sunkiai eina, nepalekia - be sparnų.
It is hard for him to walk, he does not fly - no wings.

Kur sparnai turėtų būti,
Where wings should be,

ten yra kita pora kojų,
there is a pair of legs,

tik jomis jis nevaikščioja.
only with them he does not walk,

O aš mačiau vieną mažą tai
And I saw a little one,

jis visomis keturiomis vaikščiojo, -
he always walked with all four legs,

atsiliepė Čiauškutis.
responded  "

Gerai, Čiauškuti, - pagyrė senis, -                 7:00
Good    "    praised the old one -

visai maži keturiomis kojomis vaikščioja.
all little ones walk with four legs

Na, dar ką pasakysit?..  Straksiuk!
No, what more do you say...  "                57

Vieni storai čirškia, kiti plonai.
One thickly chirps, the other thin.

Kur storai čirška, tai turbūt patinėliai,
Where they chip lowly, those must be males,

kur plonai - tai patelės.
where they chirp highly - those are females.

Visai teisingai!..
Right you are!

Tik žmonių storbalsius mes vadinsime vyrais,
Only people with low voices we will call men,

plonbalsius - moterimis,
with high voices - women,

o mažuosius - vaikais...
and the little ones, children.

Taigi žmogų jūs jau kiek pažįstate.
So you already are acquainted with people.

Galėtume geriau jį pažinti,
We could know him better,

jeigu galėčiau jį, kaip vabalą atnešti ir jums parodyti,
if I could bring him like a beetle to you to show,

bet mano snapas negali žmogaus paimti.
but my beak cannot carry a man.

Čia visi žvirbliukai taip triukšmingai ėmė juoktis,      9:00
Here all the sparrows started to laugh so noisily

kad senis žvirblis turėjo sustoti kalbėjęs.
that the old sparrow had to stop talking.

Davęs žvirbliukams gerai išsijuokti,
Having given to the sparrows a good laugh,

kalbėjo toliau.
he talked further.

Žmogaus reikia pasisaugot.
One has to protect oneself from man.

Jų moterys, tiesa, beveik nieko blogo mums nedaro,
Their women, truly, do almost nothing bad to us,

dar žiemą kartais ir palesina.
sometimes in winter they even feed us.

Bet vyrai mus javuose šaudo,
But the men in the grain fields shoot at us,

o vaikai po medžius lipinėja                10:00
and the children climb trees

ir mūsų lizdus krausto.
and throw out our nests.

Kaip ir kur reikia žmogaus saugotis,
How and where one needs to protect himself from man,

papasakosiu, kai pavalgysime.
I will tell you, when we will eat.

O gal jau norėtumėt praryti
And maybe you would like to swallow

po kokią kirmėlaitę?
some kind of a worm?

Norime, norime! - sučirškėjo visi žvirbliukai.
We want , we want  chirped all the sparrows.

Tai lėkit paskui mane į daržą.
Then fly behind me to the garden.

Tenai toliau pasimokysit.                  11:00 
There we will learn more.

Visas būrys pakilęs
All the covey rising up

nulėkė į kopūstų daržą.
flew away and flew to the cabbage garden.

Pr. Mašiotas

1. Apie ką kalbėjo senis žvirblis žvirbliukams?
About what did the old sparrow talk to the little sparrows?

2. Kaip žvirbliukams atrodo žmogus?
How did man look to the little sparrows?

3. Kaip žmonės kalba?
How do people speak?

4. Kaip senis žvirblis suskirstė žmones?
How did the old sparrow catagorize people?

5. Ką dar pasakė senis žvirblis?
What else did the old sparrow say?              58
That's all folks                        12:01