Labas Aš Aldona.
And I am Joel. This is a story from Lietuvos Laukai on page 76.
First Aldona will read the story.

Žynė 

Šaltą žiemos vakarą, į vieną neturtingą trobelę užėjo
žynė pasišildyti. Gerieji žmonės ją priėmė, pavaišino.
Išeidama žynė ir sako:

- Kad mane sušildėte, prašykite trijų gerų dalykų!

- Ai, kad krosnyje visuomet keptų dešra! — atsiliepė šeimininkė.

Sulig tais žodžiais čirškėdama pakvipo iš krosnies dešra.
Šeimininkė pasiėmė lėkštę ir eina prie krosnies.
Bet šeimininkas sušuko:

Kad tau šita dešra panosėje prisviltų! Reikėjo pinigų ir turto prašyti! 1:00

Sulig tais šeimininko žodžiais dešra išskrido iš krosnies
ir prisvilo šeimininkės panosėje, o iš lėkštės pabiro pinigai.

Šeimininkė nusigandusi išmetė lėkštę ir šaukia.
O dešra panosėje taip prikepė, net atplėšti nebegalima.

Vyras išsigando. Nei pinigų jam nebereikia, tik prašo
žynę, kad atimtų šeimininkei dešrą iš panosies. 

Žynė viską atsiėmė ir išeidama tarė:

- Jūs ne pirmieji, kurie nemokėjote mano gėrybių sunaudoti.
Trijų dalykų prašėte, tris ir gavote. Sudiev. 

Iš “ Vaikų darbymečiui"                         2:00
1. Kaip žynė atsilygino geriesiems Žmonėms - už jos priėmimą?

2. Ko paprašė šeimininkė?

3. Ką pasakė šeimininkas?

4. Kas atsitiko su dešra?

5. Ko prašė išsigandęs šeimininkas?

Mislė:

27. Eina per ugnį - nedega; eina per vandenį
- neskęsta; eina per šiaudus — nešnabžda.             76

žodynas                               2:33
vocabulary

žynė
sorceress

priimti
to welcome, accept

pavaišinti
to eat, to treat, to regale

atsiliepti
to respond, answer

čirškėti
to chatter, chirp, twitter, fizzle

pakvipti
to begin to smell

sušukti
to shout, exclaim, ejaculate

prisvilti
to burn food, singe, scorch

pabirti
to spill, strew

nusigąsti
to get scared

prikepti
to be baked on, burn

atplėšti
to tear off, tear open

atimti
to take away, subtract

atsiliyginti
to return a favor or debt

skęsti
to sink, drown

šiaudas
straw

šnabždėti
to whisper; rustle, swish

Now we will read the story with a translation.        3:35

Žynė
sorceress

Šaltą žiemos vakarą,
One cold winter evening,

į vieną neturtingą trobelę
into a poor cottage

užėjo žynė pasišildyti.
went the sorceress to get warm.                 4:00

Gerieji žmonės ją priėmė, pavaišino.
The good people received her and gave her something to eat.

Išeidama žynė ir sako:
Leaving, the sorceress said:

- Kad mane sušildėte,
Because you warmed me,

prašykite trijų gerų dalykų!
ask for three good things.

- Ai, kad krosnyje visuomet keptų dešra! 
That in the stove there always would be baking a sausage

— atsiliepė šeimininkė.
- answered the housewife.

Sulig tais žodžiais čirškėdama
After these words,                         5:00

pakvipo iš krosnies dešra.
the sizzling sausage could be smelled from the stove 

Šeimininkė pasiėmė lėkštę
The housewife took a dish

ir eina prie krosnies.
and goes to the stove.

Bet šeimininkas sušuko:
But the master exclaimed:

Kad tau šita dešra panosėje prisviltų! 
May this sausage burn under your nose.

Reikėjo pinigų ir turto prašyti!
You should have asked for money and treasure.

Sulig tais šeimininko žodžiais
After these master's words, 

dešra išskrido iš krosnies 
the sausage flew out from the stove               6:00

ir prisvilo šeimininkės panosėje,
and scorched the housewife's nose,

o iš lėkštės pabiro pinigai.
and from the dish money scattered.

Šeimininkė nusigandusi išmetė lėkštę ir šaukia.
The housewife got scared and threw down the dish and shouts.

O dešra panosėje taip prikepė,
And the sausage under her nose burned on so much,

net atplėšti nebegalima.
that even to tear it off was nolonger possible.

Vyras išsigando.
The husband become scared.

Nei pinigų jam nebereikia,
Money is nolonger needed by him,

tik prašo žynę,
he only asks the sorceress

kad atimtų šeimininkei dešrą iš panosies.              7:00
that she would take away the sausage from under the housewife's nose.

Žynė viską atsiėmė ir išeidama tarė:
The sorceress took away everything and while leaving said:

- Jūs ne pirmieji,
You are not the first

kurie nemokėjote mano gėrybių sunaudoti.
who did not learn to use my goodness.

Trijų dalykų prašėte, tris ir gavote. Sudiev.
You asked for three things and three you got. Goodbye.

Iš “ Vaikų darbymečiui"
From "Childrens' Hardwork"

1. Kaip žynė atsilygino geriesiems Žmonėms -
  How did the sorceress return the favor to the good people -   8:00

  už jos priėmimą?
  for their welcome?

2. Ko paprašė šeimininkė?
  For what did the housewife ask?

3. Ką pasakė šeimininkas?
  What did the master say?
  
4. Kas atsitiko su dešra?
  What happened with the sausage?
  
5. Ko prašė išsigandęs šeimininkas?
 For what did the frightened master ask?

Mislė:
Riddle:

27. Eina per ugnį - nedega;
  It goes across a fire - it does not burn;
  
  eina per vandenį - neskęsta;
  it goes across the water - it does not sink;
  
  eina per šiaudus — nešnabžda.
  it goes across straw - it does not rustle.

atsakymas - šešėlis                          76
answer - a shadow
That's all folks.                     9:02