Labas, aš Aldona
and I am Joel. This is a story from Pasakos Apie Gėles, page 64.
First Aldona will read the story.

Auksiniai Karaliaus Žiedai

Tai buvo tais laikais, kai Perkūnas sutvėręs pasaulį paleido
į jį visokių gyvių: paukščių, gyvulių, žuvų; visus
tuos, kurie bėgioja, skraido, plauko ar šliauŽia.

Pradėjo visi gyventi, kaip jiems buvo pavesta, ir atrodė,
kad nieko daugiau nereikia.
---
Bet greitai laukiniai ir naminiai gyviai pamatė, kad žmonės gyvena kitaip,
ir panoro tokio pat gyvenimo.
Pirmieji savo nepasitenkinimą išreiškė vištos ir gaidžiai.
---
Į ką čia panašu, — kalbėjo jie, — visi žmonės gyvena valdomi karalių,
o kodėl mes jų neturime?

Kaip būtų gerai turėti karalių, kuris mus valdytų: reikalui esant pabartų,
o reikalui esant — pagirtų.

Mūsų gaidžiai labai puošniai atrodo, bet jau karaliai kaip atrodytų,
— vienas puikumėlis!
Reikia Perkūno prašyti, kad paskirtų mums karalių.          64
---
O Perkūnui vištų ir gaidžių norai — nė motais.
Skraido po debesis, auksines strėles
mėto ir griausmo vežimu po dangų važinėja.
---
Bet vištos ir gaidžiai vis nesiliauja jo prašyti, kad paskirtų karalių,
be kurio jie nenori gyventi.
Tol jie lindo su savo prašymu, kol Perkūnas nusprendė jį patenkinti.  2:00

O kad vėl jo netrukdytų su panašiais prašymais — paskyrė visiems karalius.
Žvėrims — liūtą, paukščiams — erelį, avims — vilką, 0 vištoms — šešką.
---
Pradėjo karaliai kariauti ir savo valdinius valdyti.
Liūtas gaudė žvėris, erelis — paukščius, vilkas — avis,
o vištų karalius — višteles ir gaidžius.

Pamatė vištos, kad jų karalius tik tiek reikalingas,
kad kiaušinius išgertų ir riebiausius gaidžiukus papjautų.

Nusigando jos tokio karaliaus, bet nieko nepadarysi:
jeigu jau kartą Perkūnas tokį valdovą paskyrė — reikia kentėti.
---
Gyvena visi sutvėrimai žemėje karalių valdomi ir tik suka galvą,    3:00
kaip nuo jų dantų pasprukti.
---
Bet čia balos varlės apsižiūrėjo ir pradėjo garsia kvaksėti:
---
— Klausykit, sesutės, kokia neteisybė!
Galingasis Perkūnas visiems gyviams paskyrė karalius, tik mus vienas pamiršo. 65

Negi mes kuo blogesnės! Reikia ir mums karaliaus prašyti.
---
Ir užkvarkė visos, kiek tik jėgų turėdamos:

— Didysis Perkūne, duok mums karalių, neskriausk mūsų!
---
Ilgai nekreipė Perkūnas dėmesio į kvaksėtojų prašymą,
bet pagaliau neiškentęs tėškė į balą sausą kelmą ir pasakė:
---
— Štai čia jūsų karalius, džiaukitės!

Nusigando varlės ir po lapais išsislapstė.                4:00
Pagalvok tik — karalių joms tiesiai į balą numetė.
Ir dar tokį didelį ir drūtą!
---
Prakiurksojo varlės po lapais dvi dienas, bijodamos net nosį iškišti.
Bet pagaliau pradrąsėjo.

Paliko lapų slėptuves ir nedrąsiai ėmė artėti prie karaliaus.
O šis kiurkso pusę balos užėmęs ir jokio dėmesio į varles nekreipia.
Priplaukė varlės dar arčiau ir pagarbiai sukvaksėjo:
---
— Būk pasveikintas, šviesusis karaliau!

Tuo metu viena varlė pradėjo mokyti drauges:
---
— Nevadinkit jo „jūsų šviesybe“.
Matot, kad jis juodas ir nieko šviesaus jame nėra.            5:00

Vadinkit jį „jūsų didenybe“. Argi už jį yra kas nors didesnis šioje baloje? 67
Pamokytos varlės sustojo ratu prieš karalių ir vieningai sukvarkė:
---
— Sveikiname, jūsų didenybe! Karaliauk ir valdyk mūsų balą per amžius.
---
Kad ir kiek varlės sveikino savo valdovą, jis nepratarė joms nė žodelio.
---
— Gal jis kurčias ir nebylys? — stebėjosi varlės.
---
Praslinkus savaitei varlės jokios pagarbos karaliui jau nerodė.

Priešingai, vos sušvitus jos sušokdavo karaliui ant galvos ir užtraukdavo
savo melodijas.
Karalius joms tapo susirinkimo vieta ir visokių patyčių daiktas.   6:00
---
— Ne, ne, taip toliau negali būti! — vėl suklego nepatenkintos varlės.
— Didysis Perkūnas mūsų nesuprato.
Kam mums reikia tokio didelio karaliaus, nesugebančio plaukioti ir kalbėti?

Pažiūrėkit, kokios laimingos vištos, turėdamos tokį judrų karalių,
nuolat lakstantį po vištides ir kiaušinių gūžtas.

Reikia ir mums greito karaliaus, kuris visas balas aplankytų,
mūsų gyvenimą apžiūrėtų.
Kokios laimingos mes būtume, tokį karalių turėdamos.
---
Ir vėl visos pakėlė galvas į dangų ir iš visų jėgų užkvarkė:     68

— Oi , didysis Perkūne, duok mums greitą karalių,
kuris negulėtų baloje lyg medžio šiekšta, o kartu su mumis visur suspėtų! 7:00
---
Ilgai Perkūnas nekreipė dėmesio į varlių skundus,
bet pagaliau ir jam nusibodo jų keliamas triukšmas.
Vieną kartą iškišo jis savo ilgą barzdą iš juodo audros debesio ir paklausė:
---
— Tai kokio karaliaus norite?                     69
— Greito ir eiklaus, — ėmė kurkti varlės.
— Tokio, kuris būtų už mus greitesnis ir, jeigu reikia, pagavęs mus nubaustų.
---
Pakrapštė Perkūnas galvą ir sako:

— Jeigu norite gero karaliaus, tai ir jūs turite pasistengti.
Visą balą išpuoškite karališkais žiedais, visus karaliaus kelius nužymėkite
auksiniais ženklais, kad iš tolo matytųsi, kur karaliui keliauti.    8:00
---
— Bus padaryta, didysis Perkūne, — linksmai sukurkė varlės,
— visas balas išpuošime, karaliui kelius nužymėsime!
---
Ir nieko nelaukdamos puolėsi darban.
---
Tuojau surinko iš laukų aukso dulkeles ir nulipdė karališkos gėlės žiedus.
Pritvirtino juos ant ilgų stiebų ir sumerkė į balų vandenį.
Visos balos pražydo aukso geltonumo gėlėmis.

Ir kiekviena bala, kur tik varlės gyveno, tapo karališkai graži.
Taip pasipuošę varlės pradėjo laukti savo karaliaus.
Juk kartą pasakęs žodį, Perkūnas jį ištesės.

Taip nuo ryto iki vakaro jos žiūrėjo į dangų ir kvarkė, kvarkė be paliovos. 9:00
O kadangi buvo pavasaris ir naktys pasidarė šiltos, kaip ir dienos,
tai varlės išsigudrino kvarkti net naktį.
Net ir Perkūnui nusibodo jų chorai.                 70
---
Ir štai vieną dieną į balą nusileido varlių karalius — gandras.
Tai buvo ilgakojis ponas, su raudonomis kojomis ir juodomis dėmėmis ant sparnų.
Ilgą snapą iškėlė aukštyn ir ėmė kleketuoti.
---
— Koks gražuolis! — išsprogino akis varlės.
— Čia tai bent karalius!
Dabar ir mes gyvensim kaip visi gyviai, karaliaus valdomi ir jo prižiūrimi.
---
Visos nedrąsiai prisiartino prie karaliaus ir sukvaksėjo:   10:00

— Būkit pasveikintas, jūsų grožybe!
Taip ilgai mes tavęs laukėme, kad dabar džiaugsmu netveriame.
---
— Ir aš netveriu džiaugsmu jus matydamas,
— sukaleno gandras ir staiga ištiesęs snapą pagriebė vieną varlę
už kojos ir ... prarijo.
Greitai ten nukeliavo dar kelios kvaksėtojos.
---
Kurį laiką varlės spoksojo, nesuprasdamos, kas čia darosi,
bet pamačiusios, kad karaliaus snapas griebia vieną po kitos jų drauges —
puolė slėptis po lapais.

Bet visur aplinkui švietė auksiniai karališkieji žiedai ir karalius gerai
matė baimės apimtus savo pavaldinius.                11:00

Taip nuo to laiko gyvena balos karalius — gandras ir jo pavaldiniai — varlės.
                                      71
Netrukus jos ėmė skųstis Perkūnui dėl tokio karaliaus, bet šis tik ranka numojo:
---
— Ką norėjote, tą ir gavote! — pasakė ir nudundėjo per dangų.
Ir dabar, atėjus pavasariui, balose užsidega auksiniai karališki žiedai,
kuriuos visi pelkinėmis purienomis vadina.

O vargšės varlės dar vis mėgina išprašyti iš Perkūno kito karaliaus:
kvarkia ir kvarkia dieną naktį, neduodamos niekam ramybės.

O raudonkojis jų karalius braido po balas
ir ieško pavaldinių, kad jiems dėmesį parodytų.

Nesunku juos surasti, nes karalius žino
— kur šviečia auksiniai purienų žiedai, ten laikosi ir varlės.

Žodynas                            12:10
Vocabulary

sutverti
to create

pavesti
to entrust, assign, commit

pasitenkinimas
satisfaction, fulfillment, pleasure

išreikšti
to express, voice, utter

strėlė
an arrow

griaustinis
thunder

liautis
to stop

trukdyti
to interfere, prevent, impede

šeškas
a ferret, skunk

kariauti
to fight

sutvėrimas
a creature

pasprukti
to escape, run away

kvaksėti
to croak, squeak

neteisybė
injustice, unfairness, untruth

kvarksėti
to croak

užkvarksėti
to croak

tekšti
to slap, smack, splash

skriausti
to hurt or wrong someone

kreiptis
to apply, address, refer

neiškentęs
not able to stop oneself

kelmas
a stump, stub

slapstyti
to hide repeatedly

numesti
to drop, shed, toss

drūtas
thick, strong, firm

iškišti
to protrude, thrust out, poke

pradrąsėti
to dare

kiurksėti
to croak

užimti
to occupy, fill, cover

suvarksėti
to croak

karaliauti
to reign

kurčias
deaf

praslinkti                        14:00
to pass, go by

priešingai
on the contrary

sušvitus
having gotten light

klegėti
hum, buzz, noise

nesugebantis
incapable

judrus
agile, busy, frisky

lankstus
flexible, supple, versatile

vištidė
chicken coop

gūžta
a nest

šiekštas, šiekšta 
a snag

skundas
a complaint

eiklus
nimble

kurkti
to croak

nubausti
to punish

krapšyti
to scratch

nužymėti
to mark off with

matytis
to be visible

nulipdyti
to mold, form

karališkas
royal, regal

pritvirtinti                         15:00
to attach, fasten, secure

stiebas
a stem, mast, pole

sumerkti
to soak
to close one's eyes

pražysti
to bloom, blossom out

ištesėti
to fulfill a promise

kvarkti
to croak

be paliovos
unceasingly

išsigudrinti
to figure out, contrive, shift

kleketuoti
to squawk, scream, clatter

išsproginti,sprogti
to explode

prisiartinti
to approach

tverti
to grab, seize, last, endure

praryti
to swallow, devour, consume

spoksoti
to stare, gaze, gape

pulti
to attack, rush, charge

apimti
to clasp, include, embrace,cover

pavaldinys                            16:00
subordinate, dependent

numoti
to wave aside

dundėti
to thunder, crash, roll

mėginti
to try, attempt, test

puriena
mayflower

Now we will read the story and a translation.          16:18

Auksiniai Karaliaus Žiedai
The King's Golden Blossoms

Tai buvo tais laikais,
It was at such a time,

kai Perkūnas sutvėręs pasaulį
when Perkūnas had created the world,

paleido į jį visokių gyvių:
that he released into it all kinds of animals:

paukščių, gyvulių, žuvų; 
birds, beasts, fish;

visus tuos, kurie bėgioja, skraido, plauko ar šliauŽia.     17:00
all those which run, fly, swim, or crawl.

Pradėjo visi gyventi,
All started to live,

kaip jiems buvo pavesta, 
as it was entrusted to them

ir atrodė, kad nieko daugiau nereikia.
and it appeared that nothing more was needed.
---
Bet greitai laukiniai ir naminiai gyviai
But quickly wild and domestic animals

pamatė, kad žmonės gyvena kitaip,
saw that people live differently.

ir panoro tokio pat gyvenimo.
and wanted such a life for themselves.

Pirmieji savo nepasitenkinimą išreiškė vištos ir gaidžiai.        18:00
The chickens and roosters were the first to express their dissatifaction.
---
Į ką čia panašu, — kalbėjo jie, -
What does it look like, they said,

visi žmonės gyvena valdomi karalių,
all people live ruled by a king,

o kodėl mes jų neturime?
and why do we not have any?

Kaip būtų gerai turėti karalių,
How great it would be to have a king

kuris mus valdytų:
who would rule us:

reikalui esant pabartų,
if necessary to scold us,

o reikalui esant — pagirtų.
and if necessary, to praise us.

Mūsų gaidžiai labai puošniai atrodo,                19:00
Our roosters appear very decorative,

bet jau karaliai kaip atrodytų,
but how the kings would look,

— vienas puikumėlis!
 what splendor.
 
Reikia Perkūno prašyti,
We need to ask Perkunas

kad paskirtų mums karalių.
that he would appoint a king for us.    64
---
O Perkūnui vištų ir gaidžių norai — nė motais.
and to Perkunas chickens' and roosters' desires, do not matter.

Skraido po debesis,
He flys around through the clouds,

auksines strėles mėto
throws golden arrows

ir griausmo vežimu po dangų važinėja.              20:00
and travels in thunder chariot through the sky
---
Bet vištos ir gaidžiai vis nesiliauja jo prašyti,
But the hens and roosters still do not stop asking

kad paskirtų karalių,
that he would appoint them a king

be kurio jie nenori gyventi.
without whom they do not want to live.

Tol jie lindo su savo prašymu,
So long did they bother him with their request,

kol Perkūnas nusprendė jį patenkinti.
Perkunas decided to satisfy it.

O kad vėl jo netrukdytų su panašiais prašymais
And that again they would not bother him with similar requests,

— paskyrė visiems karalius.                     21:00
he appointed kings for all.

Žvėrims — liūtą, paukščiams — erelį,
For the beasts, a lion, for the birds, an eagle,

avims — vilką, 0 vištoms — šešką.
for sheep, a wolf, and for chickens, a ferret.
---
Pradėjo karaliai kariauti
The kings started to fight

ir savo valdinius valdyti.
and to rule their subjects.

Liūtas gaudė žvėris, erelis — paukščius, vilkas — avis,
The lion caught the beasts, the eagle, the birds, the wolf, the sheep,

o vištų karalius — višteles ir gaidžius.
and the chickens' king, the hens and roosters.

Pamatė vištos, kad jų karalius
The chickens realized that their king

tik tiek reikalingas,                        22:00
was only necessary,

kad kiaušinius išgertų
to drink the eggs

ir riebiausius gaidžiukus papjautų.
and to slaughter the fat cocks.

Nusigando jos tokio karaliaus,
They became afraid of such a king,

bet nieko nepadarysi:
but what can you do:

jeigu jau kartą Perkūnas tokį valdovą paskyrė —
if once Perkunas had appointed such a ruler,

reikia kentėti.
it is nessesary to suffer.
---
Gyvena visi sutvėrimai žemėje
All the creatures live on the earth

karalių valdomi ir tik suka galvą,             23:00
lead by the kings and are racking their brains

kaip nuo jų dantų pasprukti.
how to escape from their teeth.
---
Bet čia balos varlės apsižiūrėjo
But here the swamp's frogs looked around

ir pradėjo garsia kvaksėti:
and started to loudly croak:
---
— Klausykit, sesutės, kokia neteisybė!
Listen, sisters, what injustice.

Galingasis Perkūnas visiems gyviams paskyrė karalius,
The powerful Perkunas appointed kings to all creatures,

tik mus vienas pamiršo.
only us alone he forgot.                       65

Negi mes kuo blogesnės!
Don't tell me that we are less worthy.             24:00

Reikia ir mums karaliaus prašyti.
It is necessary for us to ask for a king.
---
Ir užkvarkė visos, kiek tik jėgų turėdamos:
And they all croaked, however much strength they had:

— Didysis Perkūne, duok mums karalių,
Great Perkunas, give us a king,

neskriausk mūsų!
don't deny us.
---
Ilgai nekreipė Perkūnas dėmesio
For a long time Perkunas did not pay attention

į kvaksėtojų prašymą,
to the croakers' request,

bet pagaliau neiškentęs
but finally having run out of patience

tėškė į balą sausą kelmą ir pasakė:              25:00
splashed into the swamp with a dry stump and said"
---
— Štai čia jūsų karalius, džiaukitės!
Here is your king, rejoice.

Nusigando varlės ir po lapais išsislapstė.
The frogs became afraid and under leaves they hid.

Pagalvok tik — karalių joms tiesiai į balą numetė.
Just think, he tossed them the king straight into the swamp 
        
Ir dar tokį didelį ir drūtą!
And even such a large and strong one.
---
Prakiurksojo varlės po lapais dvi dienas,
The frogs croaked under the leaves for two days,

bijodamos net nosį iškišti.
fearing even to poke out a nose.             26:00

Bet pagaliau pradrąsėjo.
But finally they dared.

Paliko lapų slėptuves
They left the leave's hiding places

ir nedrąsiai ėmė artėti prie karaliaus.
and timidly started to approach the king.

O šis kiurkso pusę balos užėmęs
And this one is croaking having occupied half of the swamp

ir jokio dėmesio į varles nekreipia.
and pays no attention to the frogs.

Priplaukė varlės dar arčiau
The frogs swam even closer

ir pagarbiai sukvaksėjo:
and respectfully croaked:
---
— Būk pasveikintas, šviesusis karaliau!
Greetings, fair king.

Tuo metu viena varlė                     27:00
At that time one frog

pradėjo mokyti drauges:
started to teach its friends:
---
— Nevadinkit jo „jūsų šviesybe“.
Do not call him "your fairness"

Matot, kad jis juodas
You can see that he is black

ir nieko šviesaus jame nėra.
and there is nothing in him that is fair.

Vadinkit jį „jūsų didenybe“.
Call him "your greatness".

Argi už jį yra kas nors didesnis šioje baloje?
For is there anyone who is greater in this swamp?            67

Pamokytos varlės sustojo ratu prieš karalių             28:00
The newly educated frogs stopped in a circle before the king

ir vieningai sukvarkė:
and with one voice croaked:
---
— Sveikiname, jūsų didenybe!
Greetings, your greatness.

Karaliauk ir valdyk mūsų balą per amžius.
Reign and lead our swamp forever.
---
Kad ir kiek varlės sveikino savo valdovą,
No matter how much the frogs greeted their leader,

jis nepratarė joms nė žodelio.
he said to them not a word.
---
— Gal jis kurčias ir nebylys? —
Perhaps he is deaf and dumb?

stebėjosi varlės.
observed the frogs.
---
Praslinkus savaitei varlės
After a week passed the frogs                  29:00

jokios pagarbos karaliui jau nerodė.
no longer showed any respect to the king.

Priešingai, vos sušvitus
On the contrary, the moment it got light

jos sušokdavo karaliui ant galvos
they jumped on the king's head

ir užtraukdavo savo melodijas.
and they struck up their melodies.

Karalius joms tapo susirinkimo vieta
The king to them become a meeting place

ir visokių patyčių daiktas.
and a thing to be made fun of.
---
— Ne, ne, taip toliau negali būti! —
No, no, things cannot go on like that,

vėl suklego nepatenkintos varlės.                30:00
again buzzed the dissatisfied frogs.

— Didysis Perkūnas mūsų nesuprato.
Great Perkunas did not understand us.

Kam mums reikia tokio didelio karaliaus,
Why do we need such a great king,

nesugebančio plaukioti ir kalbėti?
who is incapable of swimming and speaking?

Pažiūrėkit, kokios laimingos vištos,
Look, how happy are the chickens

turėdamos tokį judrų karalių,
having such a frisky king,

nuolat lakstantį
continually running around

po vištides ir kiaušinių gūžtas.
in chicken coops and egg nests.             31:00

Reikia ir mums greito karaliaus,
We need a fast king,

kuris visas balas aplankytų,
who would visit all the swamps,

mūsų gyvenimą apžiūrėtų.
who would look over our life.  

Kokios laimingos mes būtume,
We would be so happy

tokį karalių turėdamos.
to have such a king.
---
Ir vėl visos pakėlė galvas į dangų
And again they all lifted their heads to the sky

ir iš visų jėgų užkvarkė:                       68
and croaked with all their strength:

— Oi , didysis Perkūne, duok mums greitą karalių,
Oh great Perkunas, give us a quick king,               32:00

kuris negulėtų baloje lyg medžio šieckšta,
who would not lie in the swamp like a snag,

o kartu su mumis visur suspėtų!
and would keep up with us everywhere.
---
Ilgai Perkūnas nekreipė dėmesio
For a long time Perkunas paid no attention

į varlių skundus,
to the frogs' complaints,

bet pagaliau ir jam nusibodo
but finally he got bored

jų keliamas triukšmas.
with their constant noise.

Vieną kartą iškišo jis savo ilgą barzdą
Once he thrust out his long beard

iš juodo audros debesio ir paklausė:                 33:00
from a black storm cloud and asked:
---
— Tai kokio karaliaus norite?                     69
What kind of king do you want?

— Greito ir eiklaus, —
Fast and nimble,

ėmė kurkti varlės.
the frogs started to croak.

— Tokio, kuris būtų už mus greitesnis
One who would be faster than us

ir, jeigu reikia, pagavęs mus nubaustų.
and if necessary who would give us punishment
---
Pakrapštė Perkūnas galvą ir sako:
Perkunas scratched his head and said:

— Jeigu norite gero karaliaus,
If you want a good king,

tai ir jūs turite pasistengti.
you too have to try.                     34:00

Visą balą išpuoškite karališkais žiedais,
All the swamp decorate with royal flowers,

visus karaliaus kelius nužymėkite
all the kings roads mark off 

auksiniais ženklais,
with gold signs,

kad iš tolo matytųsi,
so that from afar it would be visible

kur karaliui keliauti.
where the king travels.
---
— Bus padaryta, didysis Perkūne, —
It will be done, Great Perkunas,

linksmai sukurkė varlės,
happily croaked the frogs,

— visas balas išpuošime,
all the swamps we will decorate,

karaliui kelius nužymėsime!
all the king's roads we will mark off.            35:00
---
Ir nieko nelaukdamos puolėsi darban.
and without hesitation they started to work.
---
Tuojau surinko iš laukų aukso dulkeles
Immediately they gathered from the fields gold dust

ir nulipdė karališkos gėlės žiedus.
and molded royal flower blossoms.

Pritvirtino juos ant ilgų stiebų      (Aldona said pastvitino)
They attached them to long stems

ir sumerkė į balų vandenį.
and soaked them in the swamps' water.

Visos balos pražydo aukso geltonumo gėlėmis.
All the swamps blossomed with gold yellow flowers.

Ir kiekviena bala,
And every swamp.                       36:00

kur tik varlės gyveno,
where only frogs lived,

tapo karališkai graži.
became royally beautiful.

Taip pasipuošę varlės
So decorated the frogs

pradėjo laukti savo karaliaus.
started to wait for their king.

Juk kartą pasakęs žodį,
Having given his word,

Perkūnas jį ištesės.
Perkunas will fulfill it.

Taip nuo ryto iki vakaro
So from morning to evening

jos žiūrėjo į dangų
they looked to the sky

ir kvarkė, kvarkė be paliovos.
and croaked, croaked incessantly.              37:00

O kadangi buvo pavasaris
And because it was spring

ir naktys pasidarė šiltos, kaip ir dienos,
and nights had become warm, like the days,

tai varlės išsigudrino kvarkti net naktį.
the frogs started to croak even at night.

Net ir Perkūnui nusibodo jų chorai.
Even Perkunas was tired of their choirs.               70
---
Ir štai vieną dieną į balą
And one day into the swamp

nusileido varlių karalius — gandras.
landed the frogs' king, a stork.

Tai buvo ilgakojis ponas,
It was a long legged lord,

su raudonomis kojomis                       38:00
with red legs

ir juodomis dėmėmis ant sparnų.
and black spots on its wings.

Ilgą snapą iškėlė aukštyn
A long beak it raised up

ir ėmė kleketuoti.
and started to squawk. 
---
— Koks gražuolis! — išsprogino akis varlės.
What a beauty, the frogs eyes exploded.

— Čia tai bent karalius!
Here is at least a king.

Dabar ir mes gyvensim kaip visi gyviai,
Now even we will live like all the critters,

karaliaus valdomi ir jo prižiūrimi.
lead by a king and overseen by him.
---
Visos nedrąsiai prisiartino prie karaliaus ir sukvaksėjo:    39:00
Everyone timidly approached the king and croaked:

— Būkit pasveikintas, jūsų grožybe!
Be welcomed, your splendidness.

Taip ilgai mes tavęs laukėme,
So long we have waited for you

kad dabar džiaugsmu netveriame.
that now we cannot endure the joy.
---
— Ir aš netveriu džiaugsmu jus matydamas,
And I, too, can not endure the joy of seeing you,

sukaleno gandras ir staiga ištiesęs
squawked the stork and suddenly extending

snapą pagriebė vieną varlę
its beak grabbed one frog
 
už kojos ir ... prarijo.
by the leg and ... swallowed it.                40:00

Greitai ten nukeliavo dar kelios kvaksėtojos.
Quickly there went several other croakers.
---
Kurį laiką varlės spoksojo,
For a while the frogs stared,

nesuprasdamos, kas čia darosi,
not understanding what was happening here,

bet pamačiusios, kad karaliaus snapas
but seeing that the king's beak

griebia vieną po kitos jų drauges —
is grabbing one after another of their friends,

puolė slėptis po lapais.
they rushed to hide under the leaves.

Bet visur aplinkui švietė
But everywhere around shone

auksiniai karališkieji žiedai                  41:00
the gold royal blossoms

ir karalius gerai matė
and the king saw

baimės apimtus savo pavaldinius.
his subjects terrified.

Taip nuo to laiko gyvena balos karalius —
Thus since that time the swamp king lives,

gandras ir jo pavaldiniai — varlės.
the stork and his subjects, the frogs.     71

Netrukus jos ėmė skųstis Perkūnui
Soon they started to complain to Perkunas

dėl tokio karaliaus,
about such a king,

bet šis tik ranka numojo:
but this one only waved his hand:
---
— Ką norėjote, tą ir gavote! —                   42:00
What you wanted, that you got,

pasakė ir nudundėjo per dangų.
he said and thundered through the sky.

Ir dabar, atėjus pavasariui,
And now with the spring,

balose užsidega auksiniai karališki žiedai,
in the swamps light up the golden royal blossoms

kuriuos visi pelkinėmis purienomis vadina.
which everyone calls marsh mayflowers.

O vargšės varlės dar vis mėgina
And the poor frogs still are trying

išprašyti iš Perkūno kito karaliaus:
to ask Perkunas for another king:

kvarkia ir kvarkia dieną naktį,
they croak and croak day and night,               43:00

neduodamos niekam ramybės.
not giving anyone any peace.

O raudonkojis jų karalius
And their redlegged king

braido po balas
wades in the swamp

ir ieško pavaldinių,
and seeks his subjects

kad jiems dėmesį parodytų.
that he would show attention to them.

Nesunku juos surasti,
It is not hard to find them

nes karalius žino
because the king knows

— kur šviečia auksiniai purienų žiedai,
where shine the golden mayflower blossoms,

ten laikosi ir varlės.
there reside the frogs.

that's all folks                      44:09