Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story starting on page 42 of Pasakos Apie Gėles.
First Aldona will read the story.

Broliukai
Vienas turtingas našlys turėjo dvylika sūnų ir mažą dukrelę.

Netrukus jis sumanė vesti kitą pačią, bet ta buvo laumė ragana.
Ji ir sako: — Duktė tegul lieka rūmuose, o sūnus išvyk, kad jų nė kvapo nebūtų.
---
Susimąstė tėvas ir nežino, ką daryti.
Pagaliau nusprendė palikti, kaip buvo, ir nieko, sūnums nedarė. 
---
Po vestuvių, sugrįžųs, į dvarą, ragana pamatė vyro sūnus ir baisiai supyko.
Tačiau prie vyro bijojo ką hors sakyti.                 1:00
Tik vidurnaktį atėjo į kambarį, kuriame miegojo posūniai, ir sušuko:

— Visi, kurie nereikalingi, kad juodvarniais išlėktų!
---
Vos tik taip pasakė, visi broliai pavirto juodvarniais ir išskrido pro langus. 42

Ryte tėvas pastebėjo, kad nėra sūnų, ir ėmė jų ieškoti.
Paieškojo tris dienas ir liovėsi.
Pagaliau juos pamiršo...
---
Toliau gyveno rūmuose tik ponas su savo ragana.
Prie jų augo dukrelė, kuriai niekas nieko nesakė apie brolius
ir kad jie kažkur dingo.
---
 Kai ji sulaukė dvylikos metų, išgirdo tarnų kalbą.
 Vienas sakė: — Argi mirusi ponia turėjo tik vieną dukrelę?       2:00

— Ne, — atsakė antrasis. — Buvo dar dvylika sūnų, bet kai ponas vedė raganą,
tai ji brolius pavertė juodvarniais ir jie kažkur išlėkė.

Išgirdusi tokią, kalbą mergaitė ėmė rengtis brolių ieškoti.
Pasisiuvo dvylika marškinių, dvylika kelnių, dvylika paklodžių,
dvylika užvalkčių ir išėjo brolių ieškoti.
---
Ėjo ėjo per laukus, miškus ir ką tik sutikus klausė, ar nematė jos brolių,
juodvarniais, lakstančių.
Niekas apie juos nežinojo.

Beeidama per tankią girią surado seną atsiskyrėlį.
Paklausė jo, ar nematė brolių, juodvarniais lakstančių.         3:00
— Nemačiau, — atsakė atsiskyrėlis, — bet manęs klauso visi debėsys
ir rytoj aš jų paklausiu, gal jie matė.

O tu pailsėk mano trobelėj iki rytojaus.             43
Ryto metą sušaukė visus debesis.
Kai susirinko debesys prie trobelės, pasidarė tamsu lyg naktį.

Bet debesys nieko apie brolius nežinojo.
Tada atsiskyrėlis patarė jai keliauti toliau
ir susirasti jo brolį, kurio klauso visi vėjai.
Gal jie bus ką nors matę ar girdėję... 

Iškeliavo mergaitė toliau, o girios, nei galo, nei krašto nematyti.
Vakarop surado trobelę, o joje — atsiskyrėlį.              4:00

Įėjo vidun ir papasakojo savo bėdas.
Atsiskyrėlis ir sako: 
---
— Pailsėk, mergaite, pernakvok mano trobelėj.
Rytoj sušauksiu visus vėjus, gal jie ką nors Žinos.
---
Taip ir padarė, bet vėjai nieko nežinojo.
Tada atsiskyrėlis patarė jai toliau keliauti ir susirasti trečią brolį,
kuris valdo visus paukščius.
---
Mergaitė vėl išėjo.
Susirado atsiskyrėlį — paukščių valdovą — ir tas mielai sutiko mergaitei padėti.
Ryto metą sušaukė visus paukščius
ir pradėjo juos klausinėti apie dvylika juodvarnių.

Bet ir paukščiai nieko, nebuvo apie juos girdėję.
Atsiskyrėlis atleido visus paukščius ir jie išskrido.         5:00
Bet tuo tarpu iš kažkur atskrido senas erėlis,
sužeistu sparnu, ir nusileido prie atsiskyrėlio trobelės. 
---
— Kur taip ilgai užtrukai? — klausia atsiskyrėlis.           45
— Medžiotojas man sparną pašovė, todėl greitai negalėjau skristi.

O dvylika brolių, juodvarniais lakstančių, aš labai gerai Žinau.
Jie dieną paukščiais skraido, o naktį, atvirtę žmonėmis, kalne gyvena.
---
Tada atsiskyrėlis davė, jai dvylika smaigtelių,
kuriuos ji turėjo lipdama į kalną smaigyti,
o erėliui liepė mergaitę palydėti ir padėti.
---
Iškeliavo abudu prie kalno.
Po kelių dienų rado labai aukštą kalną,               6:00
kurio viršūnė net už debėsų stūksojo.

Mergaitė pradėjo smaigtelius smaigyti ir ant jų atsistodama kopti.
Kiek palipusi ištraukia smaigtelius ir iš naujo bedžia.

Kelis kartus vos nenukrito, bet šalia skraidantis erėlis ją Šparnu sulaikė.
Pagaliau kalno viršūnėje rado didelį urvą ir erelis sako:
---
— Čia naktimis gyvena tavo broliai, atvirtę žmonėmis.
Žiūrėk, čia stovi dvylika lovų, o prie jų - dvylika staliukų,
ant kurių padėta po kepalėlį duonos.
---
Erelis, viską jai pasakęs, nulėkė sau, O ji įlindo į ūrvą.       7:00
Tuojau aptaisė lovas, apdangstė paklodėmis, pagalves apvilko užvalkalais.

Kiekvienam ant lovos padėjo kelnes ir marškinius.
Po to pavalgė, nuo kiekvieno kepalėlio atsiriekdama po riekelę ir,
palindusi po jauniausio brolio lovele, atsigulė.            46

Atėjus vakarui išgirdo, kaip sukranksėjo juodvarniai, nusileido prie urvo
ir atvirto žmonėmis.

Įėję vidun nustebo, kad švariai pataisytos lovos
ir padėti marškiniai su kelnėmis.
Greitai apsirengė ir eina valgyti, o čia žiūri — duona prariekta!
---
— Cia kas nors svetimas yra! — sušuko vyriausias brolis.       8:00
---
— Tikriausiai mūsų sesutė, — linksmai pasakė jauniausias.
---
Tada mergaitė išlindo iš palovės ir pasirodė broliams.
---
— Mieli mano broliukai, — sako ji, —
aš atėjau jūsų išvaduoti iš piktosios raganos burtų.
Juk yra kokia nors galimybė nuimti nuo jūsų užkeikimą?
---
— Žinoma, yra, — atsakė vyriausias brolis, — ir tik tu gali mus išvaduoti.
Bet tai bus labai sunku padaryti.
Tu turėsi penkerius metus nieko nekalbėti, nors ir mirtis tau grėstų.
Jei iškentėsi tiek metų — mes vėl tapsime žmonėmis.

Mergaitė su džiaugsmu sutiko.
Tada broliai nunešė ją į tankią girią ir paliko po didžiuliu ąžuolu.   9:00
---
Taip ji ten ir gyveno: mito uogomis ir šaknelėmis,
o nakvodavo įlipusi į ąžuolo viršūnę.                47
Karta girioje medžiojo jaunas tos šalies karalius.

Išgirdusi šunų lojima ji ilipo į ąžuolą,
bet šunys ją užuodę ėmė dar garsiau loti ir apstojo medį.
Prijojęs karalius mato — medyje sedi labai graži mergaitė.

Pradėjo ja kalbinti, bet ji nesako nei žodžio.
Karaliui mergaitė labai patiko ir parsivežė i pilį.
Netrukus jis ja vedė.
---
Po kelerių metų juodu susilaukė sūnaus.
Karaliaus tuokart nebuvo namie, o prie karalienės buvo parvežta jos pamotė, 10:00
ta pati ragana.
Toji ragana vaikelį įmetė į upę, o pati pagriebusi šuniuką rodo visiems:
---
— Žiūrėkite. koks karalienės vaikas!
Juk aišku, kad ji ragana, nes nieko nekalba.
---
Ir daug žmonių jai pritarė.

Sugrižęs namo karalius labai nusiminė, pamatęs lopšyje šuniuką,
bet jis labai mylėjo žmona ir nieko jai nedarė.
---
Po metų karalienei vėl gimė sūnus,
o piktoji ragana vėl ji pamainė į šuniuką.
Naujagimį vėl įmetė upėn.
---
— Žiūrėk, karaliau, — kalbėjo ji,
— karalienė gimdo tik šuniukus, nes ji — laumė ragana.
---
Karalienė tai girdėjo, bet nieko neatsakė: ji norėjo išgelbėti brolius.  11:00
O karalius labai liūdėjo, bet karalienei nieko nedarė.          48

Po metų vėl jai gimė sūnus, kurį ragana pamainė i šuniuką.
Naujagimį vėl įmetė upėn.

Tačiau ji nematė, kad kiekvieną karta, įmetus kūdiki upėn,
atskrisdavo dvylika juodvarnių,
juos ištraukdavo ir nusinešdavo į kalno urvą.
---
Išvydęs trečią šuniuką vietoj laukto sūnaus,
karalius liepė atiduoti karalienę į teisma.
0 šis ją pasmerkė sudeginti.

Taip toje karalystėje nuteisdavo visas raganas.
Piktoji pamotė netvere džiaugsmu,
kad dabar atsikratys podukra, kaip atsikratė posūnių.    12:00

Tuojau kareiviai atvedė tylinčią karalienę
ir pririšo prie stulpo miesto aikštėje.
---
Sukrovė dideli laužą, prie kurio susirinko minios žmonių.
Kai kareiviai jau ruošėsi ji uždegti,
staiga iš viršaus nusileido dvylika juodvarnių ir pavirto žmonėmis.

Abu vyresnieji broliai vedėsi pirmuosius du karalienės vaikus,
o jaunėlis nešėsi vystykluose suvystytą mažylį.
Jie pastūmė kareivius nuo laužo ir atrišę seserį atvedė prie karaliaus:

— Karaliau. — pasakė karalienė,
— čia mano broliukai, kuriuos aš norėjau išgelbėti.

Penkerius metus tylėjau, nors man širdis iš              13:00
skausmo plyšdavo matant, kaip ragana vagia
mano vaikus ir pamaino juos į šunyčius.             49

Bet aš negalėjau kalbėti ir pasakyti, kas čia dedasi,
nes mano broliukai būtų visą gyvenimą skraidę varnais.
Dabar priimk teisingą sprendimą.
---
Karalius atsiprašė karalienės ir pagaliau rūsčiai tarė:

— Ragana norėjo pražudyti karalienę, jos broliukus ir mano vaikus.
Tai tegul ji sulaukia to, ko linkėjo kitiems.
---
Liepė kareiviams ją pririšti prie stulpo ir uždegė laužą.
---
Taip žuvo piktoji ragana.
---
Nuo to laiko visoje karalystėje ėmė augti gražios, kuklios gėlės,    14:00
kurias žmonės, karalienės ir jos brolių atminčiai,
ėmė vadinti broliukais, arba našlaitėmis.

Žydi jie nuo ankstyvo pavasario visus metus, spindėdami įvairiausiomis
spalvomis, ir linksmina žmonių, o ypač našlaičių, širdis.    50

Žodynas                                14:30
Vocabulary

sumanyti
to think up, conceive, design, plan

netrukus
soon after, shortly after

laumė
witch

susimąstyti
to ponder

palikti
to leave

liautis
to stop, cease, quit

rengtis
to prepare, dress

lakstyti
to run around, scurry, scamper

tankus, tanki
dense, thick, solid                       15:00

atsiskyrėlis
a hermit, recluse

patarti
to recommend, advise, counsel, suggest

vakarop
towards evening, nightfall

sužeisti
to injure

užtrukti
to be delayed

pašauti
to wound by a shot

skraidyti
to fly around

smaigtelis
a spike, perch

stūksoti
to tower, loom

aptaisyti
to dress

apdangstyti
to cover

burtas
magic, sorcery, witchcraft

grėsti
to threaten, menace

iškentėti
to suffer through

lojimas
barking

apstoti
to surround

prijoti
to ride up (to)

susilaukti
to bear a child

pagriebti                             16:00
to snatch, grab, seize, kidnap

pamainyti
to change, exchange

gimdyti
to give birth

išgelbėti
to save, rescue, salvage, liberate

teismas
a court, trial

pasmerkti
to condemn, denounce

nuteisti
to convict, sentence

tverti
to grab, seize, bear, endure

atsikratyti
to get rid of, dispose

tylintis, tylįsis
to be silent

stulpas
a post, pole,pillar

vystyklas
diapers, napkin

suvystyti
to wrap up, swaddle

pastumti
to push, move

plyšti
to split, crack, burst, tear

dėtis
to occur, happen

linksminti
to entertain, amuse

Now we will read the story and its translation.         17:00

Broliukai
Brothers

Vienas turtingas našlys turėjo
One rich widower had 

dvylika sūnų ir mažą dukrelę.
twelve sons and a small daughter.

Netrukus jis sumanė vesti kitą pačią,
Soon after he planned to marry another wife

bet ta buvo laumė ragana.
but she was a witch.

Ji ir sako: — Duktė tegul lieka rūmuose,
She said: Let the daughter remain in the palace,

o sūnus išvyk, kad jų nė kvapo nebūtų.
and the sons leave that there would not even be a breath of them.
---
Susimąstė tėvas ir nežino, ką daryti.             18:00
The father pondered and does not know what to do.

Pagaliau nusprendė palikti, kaip buvo,
Finally he decided to leave how things were

ir nieko, sūnums nedarė. 
and did nothing for the sons.
---
Po vestuvių, sugrįžųs, į dvarą,
After the wedding, having returned to the manor,

ragana pamatė vyro sūnus ir baisiai supyko.
the witch saw the man's sons and became terribly angry.

Tačiau prie vyro
However in front of the man

bijojo ką nors sakyti.
she was afraid to say something.

Tik vidurnaktį atėjo į kambarį,                  19:00
Only at midnght she came into the room,

kuriame miegojo posūniai, ir sušuko:
in which slept the stepsons and called out:

Visi, kurie nereikalingi,
All of you who are not necessary,

kad juodvarniais išlėktų!
may ravens fly you away.
---
Vos tik taip pasakė,
Barely had she said this

visi broliai pavirto juodvarniais
all the brothers turned into ravens

ir išskrido pro langus.
and flew out throught the window.                   42

Ryte tėvas pastebėjo,
In the morning the father noticed

kad nėra sūnų,
that there were no sons

ir ėmė jų ieškoti.
and started to look for them.

Paieškojo tris dienas ir liovėsi.                20:00
He looked for three days and stopped.

Pagaliau juos pamiršo...
Finally he forgot them.
---
Toliau gyveno rūmuose tik ponas su savo ragana.
Thereafter the master and his witch continued to live in the palace.

Prie jų augo dukrelė,
By them, grew the daughter

kuriai niekas nieko nesakė apie brolius
to whom noone had said anything about the brothers

ir kad jie kažkur dingo.
and that they had disappeared somewhere.
---
Kai ji sulaukė dvylikos metų,
When she reached twelve years,

išgirdo tarnų kalbą.
she heard the servants talking.                 21:00

Vienas sakė: — Argi mirusi ponia
One said: Did the dead mistress

turėjo tik vieną dukrelę?
have only one daughter?

Ne, — atsakė antrasis.
No, said the second.

Buvo dar dvylika sūnų,
There were twelve sons

bet kai ponas vedė raganą,
but when the master married the witch,

tai ji brolius pavertė juodvarniais
she changed the brothers into ravens

ir jie kažkur išlėkė.
and they flew away somewhere.

Išgirdusi tokią kalbą
Having heard this tale

mergaitė ėmė rengtis brolių ieškoti.
the girl started to prepare to look for the brothers.     22:00

Pasisiuvo dvylika marškinių,
She sewed twelve shirts,

dvylika kelnių, dvylika paklodžių, dvylika užvalkčių
twelve pants, twelve sheets, twelve pillow cases,

ir išėjo brolių ieškoti.
and left to search for the brothers.
---
Ėjo ėjo per laukus, miškus
She walked and walked through the fields and forests,

ir ką tik sutikus klausė,
and whomever she met, she asked,

ar nematė jos brolių,
whether they had seen her brothers,

juodvarniais, lakstančių.
as ravens running around.

Niekas apie juos nežinojo.
Noone knew about them.                     23:00

Beeidama per tankią girią
While walking through the dense forest

surado seną atsiskyrėlį.
she found an old hermit.

Paklausė jo, ar nematė brolių,
She asked him, if he had not seen the brothers,

juodvarniais lakstančių.
as ravens running around.

Nemačiau, — atsakė atsiskyrėlis,
I did not see them, answered the hermit,

bet manęs klauso visi debėsys
but all the clouds listen to me

ir rytoj aš jų paklausiu,
and tomorrow I will ask them,

gal jie matė.
if they had seen them.

O tu pailsėk mano trobelėj iki rytojaus.               24:00
And you rest in my cabin until tomorrow.            43

Ryto metą sušaukė visus debesis.
In the morning he called all the clouds.

Kai susirinko debesys prie trobelės,
When the clouds gathered near the cabin,

pasidarė tamsu lyg naktį.
it became dark like night.

Bet debesys nieko apie brolius nežinojo.
But the clouds knew nothing about the brothers.

Tada atsiskyrėlis patarė jai keliauti toliau
Then the hermit advised her to continue travelling

ir susirasti jo brolį,
and to find his brother,

kurio klauso visi vėjai.
to whom all the winds listen.

Gal jie bus ką nors matę ar girdėję...               25:00
Perhaps they will have seen or heard something ...
---
Iškeliavo mergaitė toliau, o girios,
The girl went on, and of the forest,

nei galo, nei krašto nematyti.
you could see neither the end, nor the beginning.

Vakarop surado trobelę, o joje — atsiskyrėlį.
Towards evening she found the cabin, and in it - the hermit.

Įėjo vidun ir papasakojo savo bėdas.
She went in and talked about her troubles.

Atsiskyrėlis ir sako: 
The hermit said:
---
Pailsėk, mergaite, pernakvok mano trobelėj.
Rest, girl, spend the night in my cabin.

Rytoj sušauksiu visus vėjus,                    26:00
Tomorrow I will call all the winds,

gal jie ką nors Žinos.
perhaps they will know something.
---
Taip ir padarė,
Thus it was done,

bet vėjai nieko nežinojo.
but the winds knew nothing.

Tada atsiskyrėlis patarė jai toliau keliauti
Then the hermit advised her to continue travelling

ir susirasti trečią brolį,
and to find the third brother,

kuris valdo visus paukščius.
who rules all the birds.
---
Mergaitė vėl išėjo.
The girl went out again.

Susirado atsiskyrėlį —paukščių valdovą —
She found the hermit -the birds' ruler-                  27:00

ir tas mielai sutiko mergaitei padėti.
and he gladly agreed to help the girl.

Ryto metą sušaukė visus paukščius
In the morning he called all the birds

ir pradėjo juos klausinėti
and started to question them

apie dvylika juodvarnių.
about the twelve ravens.

Bet ir paukščiai nieko nebuvo apie juos girdėję.
But the birds also had heard nothing about them.

Atsiskyrėlis atleido visus paukščius
The hermit dismissed all the birds

ir jie išskrido.
and they flew off.

Bet tuo tarpu iš kažkur
But in the meantime from somewhere

atskrido senas erėlis,                        28:00
an old eagle flew in,

sužeistu sparnu,
with an injured wing,

ir nusileido prie atsiskyrėlio trobelės.
and landed near the hermit's cabin.
---
Kur taip ilgai užtrukai? — klausia atsiskyrėlis.
Where have you been so long? asked the hermit.            45

Medžiotojas man sparną pašovė,
A hunter wounded my wing,

todėl greitai negalėjau skristi.
so I could not fly fast.

O dvylika brolių, juodvarniais lakstančių,
And the twelve brothers, as ravens running around,

aš labai gerai Žinau.
I know very well.

Jie dieną paukščiais skraido,
During the day they fly around as birds,              29:00

o naktį, atvirtę žmonėmis, kalne gyvena.
and at night as people, they live on a hill.
---
Tada atsiskyrėlis davė jai dvylika smaigtelių,
Then the hermit gave her twelve spikes,

kuriuos ji turėjo lipdama į kalną smaigyti,
which she had to stick into the hill while climbing,

o erėliui liepė mergaitę palydėti
and to the eagle he ordered him to escort the girl

ir padėti.
and to help her.
---
Iškeliavo abudu prie kalno.
They travelled out together near the hill.

Po kelių dienų rado labai aukštą kalną,
After several days they found a very high hill,

kurio viršūnė net už debėsų stūksojo.             30:00
which on top even loomed behind the clouds.

Mergaitė pradėjo smaigtelius smaigyti
The girl started to jab the spikes

ir ant jų atsistodama kopti.
and standing on them to continue climbing.

Kiek palipusi ištraukia smaigtelius
While climbing she pulls out the spikes

ir iš naujo bedžia.
and again jabbed them in.

Kelis kartus vos nenukrito,
Several times she almost fell,

bet šalia skraidantis erėlis ją sparnu sulaikė.
but the wounded eagle flying next to her restrained her with its wings.

Pagaliau kalno viršūnėje
Finally on the hill's top                  31:00

rado didelį urvą ir erelis sako:
they found a big cave and the eagle said:
---
Čia naktimis gyvena tavo broliai,
Here at night live your brothers,

atvirtę žmonėmis.
changed back into people.

Žiūrėk, čia stovi dvylika lovų, 
Look, here stand twelve beds,

O prie jų - dvylika staliukų,
and near them, twelve little tables

ant kurių padėta po kepalėlį duonos.
on which was put a loaf of bread.
---
Erelis, viską jai pasakęs, nulėkė sau,
The eagle, having said all of it to her, flew away,

o ji įlindo į ūrvą.                       32:00
and she went into the cave.

Tuojau aptaisė lovas, apdangstė paklodėmis,
Immediately she made the beds, covered them up with sheets,

pagalves apvilko užvalkalais.
covered the pillows with pillowcovers.

Kiekvienam ant lovos
To each one on the beds

padėjo kelnes ir marškinius.
she put pants and shirts.

Po to pavalgė, nuo kiekvieno kepalėlio
After that she ate, from each loaf

atsiriekdama po riekelę ir,
she sliced a slice and

palindusi po jauniausio brolio lovele, atsigulė.
crawled under the youngest brothers bed, she lay down.         46

Atėjus vakarui išgirdo,                     33:00
When evening came she heard,

kaip sukranksėjo juodvarniai,
how the ravens cawed,

nusileido prie urvo
landed near the cave

ir atvirto žmonėmis.                   neighbor's dogs bark
and changed back into people.

Įėję vidun nustebo,
Going inside they were surprised

kad švariai pataisytos lovos
that the beds were cleanly made

ir padėti marškiniai su kelnėmis.
and shirts with pants were placed on them.

Greitai apsirengė ir eina valgyti,
Quickly they dressed and went to eat,

o čia žiūri — duona prariekta!
and here they saw that the bread was sliced.               34:00
---
Cia kas nors svetimas yra!
Someone here is a stranger,

sušuko vyriausias brolis.
shouted the oldest brother.
---
Tikriausiai mūsų sesutė,
It is probably our sister,

linksmai pasakė jauniausias.
merrily said the youngest.
---
Tada mergaitė išlindo iš palovės
Then the girl came out from under the bed            papers rustle

ir pasirodė broliams.
and appeared to the brothers.
---
 Mieli mano broliukai, — sako ji, 
My dear brothers, she said,

aš atėjau jūsų išvaduoti
I came to liberate you

iš piktosios raganos burtų.                    35:00
from the evil witch's magic.

Juk yra kokia nors galimybė
Is there any opportunity

nuimti nuo jūsų užkeikimą?
to take away from you the spell? 
---
Žinoma, yra, — atsakė vyriausias brolis,
Of course there is, answered the oldest brother,

ir tik tu gali mus išvaduoti.
and only you can liberate us.

Bet tai bus labai sunku padaryti.
But it will be very hard to do.

Tu turėsi penkerius metus nieko nekalbėti,
You will have for five years to say nothing,

nors ir mirtis tau grėstų.
even though death will threaten you.                36:00

Jei iškentėsi tiek metų
If you suffer through so many years,

mes vėl tapsime žmonėmis.
we again will become people.

Mergaitė su džiaugsmu sutiko.
The girl happily agreed.

Tada broliai nunešė ją į tankią girią
Then the brother carried her to the dense forest

ir paliko po didžiuliu ąžuolu.
and left her under a great oak.
---
Taip ji ten ir gyveno:
So she lived there:                     dogs bark

mito uogomis ir šaknelėmis,
she ate berries and roots,

o nakvodavo įlipusi į ąžuolo viršūnę.
and spent the nights on the top of the oak.             47 37:00

Karta girioje medžiojo
Once in the forest there hunted

jaunas tos šalies karalius.
this country's young king.

Išgirdusi šunų lojima
Hearing the dog's barking

ji ilipo į ąžuolą,
she climbed the oak,

bet šunys ją užuodę
but the dogs smelled her

ėmė dar garsiau loti ir apstojo medį.
and started to even louder to bark and surrounded the tree.

Prijojęs karalius mato
Having ridden up the king saw

medyje sedi labai graži mergaitė.
in the tree a very pretty girl is sitting.

Pradėjo ja kalbinti,
He started to talk to her,

bet ji nesako nei žodžio.                    38:00
but she did not say a word.

Karaliui mergaitė labai patiko
The king liked the girl

ir parsivežė i pilį.            (Aldona mispronounced parsivežė)
and brought her back to the castle.

Netrukus jis ja vedė.
Soon he married her.
---
Po kelerių metų juodu susilaukė sūnaus.
After several years she bore a son.

Karaliaus tuokart nebuvo namie,
The king then was not at home,

o prie karalienės buvo parvežta jos pamotė,
but near the queen was brought her stepmother,

ta pati ragana.
the same witch.

Toji ragana vaikelį įmetė į upę,
That witch threw the baby into the river,

o pati pagriebusi šuniuką rodo visiems:               39:00
and she snatched a puppy to show to everyone:
---
Žiūrėkite. koks karalienės vaikas!
Look, the queen's child.

Juk aišku, kad ji ragana,
clearly, she is a witch,

nes nieko nekalba.
because she says nothing.
---
Ir daug žmonių jai pritarė.
And many people agreed with her.

Sugrižęs namo karalius labai nusiminė,
Returning home the king was very sad

pamatęs lopšyje šuniuką,
having seen the puppy in the cradle,

bet jis labai mylėjo žmona
but he loved his wife

ir nieko jai nedarė.
and did nothing to her.
---
Po metų karalienei vėl gimė sūnus,                  40:00
After a year the queen again bore a son,

o piktoji ragana vėl
but the evil witch again

ji pamainė į šuniuką.
exchanged him with a puppy.

Naujagimį vėl įmetė upėn.
Again she threw the newborn into the river.
---
Žiūrėk, karaliau, — kalbėjo ji,
Look, king, she said,

karalienė gimdo tik šuniukus,
the queen gives birth only to puppies

nes ji — laumė ragana.
because she is a witch.
---
Karalienė tai girdėjo,
The queen heard that,

bet nieko neatsakė:
but said nothing:

ji norėjo išgelbėti brolius.
she wanted to rescue her brothers.                41:00

O karalius labai liūdėjo,
But the king was very sad,

bet karalienei nieko nedarė.
but did nothing to the queen.                    48

Po metų vėl jai gimė sūnus,
After a year again she bore a son

kurį ragana pamainė i šuniuką.
which the witch exchanged for a puppy.

Naujagimį vėl įmetė upėn.
She threw the newborn again into the river.

Tačiau ji nematė, kad kiekvieną karta,
However she did not see that every time

įmetus kūdiki upėn,
she threw the baby into the river,

atskrisdavo dvylika juodvarnių,
twelve ravens flew to it,

juos ištraukdavo ir nusinešdavo į kalno urvą.            42:00
they used to pull them out and carried them to the hill's cave.
---
Išvydęs trečią šuniuką
Having seen the third puppy

vietoj laukto sūnaus,
instead of the awaited son,

karalius liepė atiduoti karalienę į teisma.
the king commanded the queen to trial.

0 šis ją pasmerkė sudeginti.
and it comdemned her to burn.

Taip toje karalystėje
In such a way in this kindom

nuteisdavo visas raganas.
they used to sentence all witches.

Piktoji pamotė netvėrė džiaugsmu,
The evil stepmother barely could endure her happiness,

kad dabar atsikratys podukra,                    43:00
that now she will get rid of the stepdaughter,

kaip atsikratė posūnių.
like she got rid of the stepsons.

Tuojau kareiviai atvedė tylinčią karalienę
Immediately soldiers brought the silent queen

ir pririšo prie stulpo miesto aikštėje.
and tied her to a post in the city square.
---
Sukrovė dideli laužą,
They piled a big fire,

prie kurio susirinko minios žmonių.
near which gathered a crowd of people.

Kai kareiviai jau ruošėsi jį uždegti,
When the soldiers already prepared to start the fire,

staiga iš viršaus nusileido
suddenly from above landed                    44:00

dvylika juodvarnių ir pavirto žmonėmis.
twelve ravens and they changed into people.

Abu vyresnieji broliai vedėsi
Both of the older brothers lead

pirmuosius du karalienės vaikus,
the first two of the queen's children,

o jaunėlis nešėsi
and the young one carried

vystykluose suvystytą mažylį.
in diapers the swaddled little one.

Jie pastūmė kareivius nuo laužo
They pushed the soldiers away from the fire

ir atrišę seserį atvedė prie karaliaus:
and having untied the sister, they brought her to the king:

Karaliau. — pasakė karalienė,                   45:00
King, said the queen,

čia mano broliukai, kuriuos aš norėjau išgelbėti.
here are my brothers whom I wanted to rescue.

Penkerius metus tylėjau,
Five years I was silent,

nors man širdis iš skausmo plyšdavo
although my heart tore from the pain

matant, kaip ragana vagia mano vaikus
of seeing how the witch stole my childs

ir pamaino juos į šunyčius.
and exchanged them with puppies.                 49

Bet aš negalėjau kalbėti
But I could not speak

ir pasakyti, kas čia dedasi,
and say what was happening here

nes mano broliukai būtų visą gyvenimą skraidę varnais.
because my brothers would have flown all their lives as ravens.    46:00

Dabar priimk teisingą sprendimą.
Now accept the correct decision.
---
Karalius atsiprašė karalienės
The king apologized to the queen

ir pagaliau rūsčiai tarė:
and finally angrily said:

Ragana norėjo pražudyti karalienę,
The witch wanted to kill the queen,

jos broliukus ir mano vaikus.
her brothers and my childs.

Tai tegul ji sulaukia to, ko linkėjo kitiems.
Let her receive what she wished for others.
---
Liepė kareiviams ją pririšti
He commanded the soldiers to tie her

prie stulpo ir uždegė laužą.
to the post and they lit the fire.
---
Taip žuvo piktoji ragana.              47:00
Thus perished the evil witch.
---
Nuo to laiko visoje karalystėje
From that time on in all the kingdom

ėmė augti gražios, kuklios gėlės,
started to grow beautiful modest flowers,

kurias žmonės, karalienės ir jos brolių atminčiai,
which people, in rememberance of the queen and her brothers,

ėmė vadinti broliukais, arba našlaitėmis.
started to call them little brothers or little orphans. (pansy)

Žydi jie nuo ankstyvo pavasario visus metus,
They bloom from early spring the whole year,

spindėdami įvairiausiomis
shining with various

spalvomis, ir linksmina žmonių,
colors and gladden people's,

o ypač našlaičių, širdis.
and especially orphans', hearts. pansies               50
that's all folks                           48:12