Labas aš Aldona
and I'm Joel. This is the story from Pasakos Apie Gėles page 5.
First Aldona will read the story.

Karalienė Rožė
Gyveno vienas ūkininkas ir turėjo labai gražią dukterį.

Jos motina buvo mirusi, o mergaitė augo viena,
padėdama tėvui visus darbus dirbti.

Nors gyveno su tėvu neturtingai ir daug dirbo, ji buvo
tiek graži, tiek ir gera.

Nė vienas neturtėlis nenuėjo nuo jos durų nepavalgydintas, o kiekvienas,
paprašęs nakvynės, būdavo apnakvindintas ir sulaukdavo gero žodžio.
---
Netoli jų namų gyveno našlė, kuri taip pat augino dukterį.
Bet jos duktė buvo ne tik negraži, bet ir pikta, nuolat susiraukusi, nėmo
kanti pasakyti gero žodžio.
---
Vieną kartą našlė pasišaukė ūkininko dukterį ir sako:
Pasakyk savo tėvui, gražuole, jog jei jis
mane vestų, tai tu kasdien gertum vyną ir valgytum gardžiausiuš valgius,

0 mano duktė gertų vandenį ir valgytų tik tą.
kas liktų nuo tavo stalo.                        5
---
Ji labai norėjo, kad ūkininkas ją vestų. 
Ūkininko duktė papasakojo tėvui, ką našlė
jai sakė, ir šiam labai patiko tie žodžiai.
Jis patikėjo našlės pažadais ir nepraėjus keliems mėnesiams ją vedė. 
---
Pirmąsias tris dienas naujoji šeimininkė
ūkininko dukteriai davė valgyti gardžiausius valgius, o gerti — vyną.

Savo dukteriai ant stalo padėdavo tik trupinius ir stiklą vandens.
Po trijų dienų gardžiausius valgius ir vyną gavo tik jos duktė,
o podukrai reikėjo tenkintis trupiniais ir vandeniu.

Nuo to laiko viskas, kas gardu ir gražu, tekdavo tik pamotės dukteriai,
0 podukra vaikščiojo nepavalgiusi,
nors jai reikėjo dirbti pačius sunkiausius darbus.

Greitai pamotė iš jos atėmė įr drabužiūs, liepdamą
rengtis nuo visų likusiais skarmalais.
---
Bet našlaitė ir toliau liko tokia gera.                3:00
Viską dirbo, ką tik jai liepė, jokio pikto žodžio nepasakydavo.
---
Vieną vasaros dieną pamotė su dukterimi ir podukra išėjo grėbti šieno.
Kai saulė pasickė pusiaudienį, susėdo jos po medžiu ir pradėjo pietauti.

Pamotė su dukterimi valgė visokius:
skanumynus, 0 podukra graužė sausos duonos kampelį.            7
---
Tik kur buvęs nebuvęs priėjo prie jų žilas senutėlis ir paprašė pietų.
O tai buvo pats Viešpats Dievas, kuris pasivertęs seneliu vaikščiojo po žemę,
žiūrėdamias, kaip žmonės elgiasi.

Pietų!, sušuko pamotė. Nė negalvoju kiekvieną dykaduonį penėti.     4:00
---
Tai gal tu, vaikeli, pasigailėsi seno Žmogaus? 
pasakė, drebančiu balsu senelis, "Kreipdamasis į š šeimininkės dukterį.
---
Eik šalin, seni! — sušuko mergaitė, 
Jei nori gauti pietų — griebkis darbo. 
---
Ir abidvi piktai nusikvatojo.
---
Nieko nesakė joms senelis ir priėjo prie podukros,
kuri sėdėdama nuošalėje graužė duonos plutelę.
---
Pavaišink ir mane, geroji mergaitė, — paprašė jis. 
---
Mergaitė ištiesė savo duonutę.
---
Dovanok, seneli, pasakė, kad nieko gėresnio neturiu.
Bet jeigu duonutė tau tiks — prašau.
---
Paėmė senelis duoną, palaimino ją kryžiaus ženklu ir atidavė vėl mergaitei. 5:00
---
—— Kad tu esi tokia gera, Dievas tau atlygins.
Užkask šitą duonos plutelę prie kiemo vartų ir lauk savo laimės.      8
---
Tai pasakęs pradingo ir niekas nematė, kur jis nuėjo.
---
— Ką tu ten su tuo seniu šneki, — piktai suburbėjo pamotės duktė, —
rado ką duona vaišinti.
---
Vos tik ištarė Šiuos žodžius, jai iš burnos
pradėjo kristi rupūžės ir slėptis žolėje
---
— Tai tik vargšas senelis, — atsakė podukra, — kurį pavaišinau duonute.
----
Vos pravėrė lūpas, iš burnos jai pradėjo byrėti auksiniai pinigai.
Ir po kiekvieno, žodžio jie krito į žolę, žybčiodami saulės spinduliuose.  6:00
---
Net pajuodavo iš piktumo pamotė, supratusi,
kad tai senelis nevienodai apdovanojo jos dukterį ir podukrą.
Dar labiau ėmė skriausti podukrą negalėdama pakęsti jos grožio ir gerumo.
---
O našlaitė, parėjusi po darbų namo, užkasė duonos plutelę prie kiemo vartų.
Ryte atsikėlusi žiūri — išaugęs didžiulis rožės krūmas,
su puošniais žiedais. O jau kvapas — jokia gėlė taip nekvepėjo!
---
Pribėgo prie rožės pamotė ir jos duktė, norėdamos nusiskinti žiedų,   7:00
bet nieko negalėjo padaryti.

Kai tik ištiesdavo rankas, tuojau ilgi rožės spygliai atsisukdavo į jas,
neleisdami net prisiliesti prie žiedų.
Vargo vargo abidvi, pirštus susibadė ir viskas veltui.           9
---
Tada prie rožės krūmo priėjo podukra ir visi žiedai atsisuko į ją, 
0 špygliai prapuolė, tarsi jų visai nebuvo.
Bet mergaitė jų neskynė: glostė žiedus ir džiaugėsi jų spalvomis ir kvapu.
---
Dabar pamotė ėmė galvoti, kaip čia visai atsikračius podukros.
Kad ją kur dirbant vilkai sudraskytų ar miške kaukai paklaidintų.
Dieną naktį suko galvą, kaip pražudyti podukrą, kad jos nė akyse nebūtų.  8:00
---
Kartą, jai taip bemąstant, pro šalį važiavo jaunasis karalius
ir pamatė puošniai žydintį rožių krūmą.
---
— Ar jūsų ši gražuolė gėlė? — paklausė karalius pamotę,
kuri akis išpūtus, spoksojo į karalių.
---
Mano dukters! sumelavo pamotė.
---
Tai pašaukit ją, kad ji man nuskintų kelis žiedus.
---
— Tuojau, šviesusis valdove.
---
Pašaukė dukterį ir abi, puolė prie rožės krūmo.
Ir šiaip, ir taip mėgino pasiekti žiedus, bet negalėjo.
Spygliai kruvinai badė rankas ir abi turėjo pasitraukti nieko nepešusios.  9:00
---
Tuo metu prie rožių krūmo priėjo podukra.                  10
— Šviesusis karaliau, aš jums tuojau nuskinsiu tiek žiedų, kick tik norėsitė.
---
Vos prakalbo, iš burnos pradėjo kristi auksiniai pinigai,
labai nustebindami karalių.
Netrukus ji padavė jam ir puokštę gražiausių žiedų.
---
Matydamas tokią gražuolę, kuriai iš burnos krinta aukso pinigai,
o spygliuotas rožių krūmas, paklūsta tik jai vienai, karalius buvo
sužavėtas ir karštai ją pamilo.
---
- Gražioji mergaite, — pasakė jis. —
Aš kviečiu tave važiuoti į mano pilį ir tapti mano žmona.

Dėl tavo grožio ir geros širdies mes tave vadinsime Karaliene Rože.  10:00
Tu tikrai esi panaši į ją. Važiuokim! 
---
Mergaitė su džiaugsmu sutiko.
Ji nuvažiavo į karaliaus pilį ir tapo jo žmona.

O kai kitą rytą pabudusi pažvelgę pro langą, išvydo puošnų rožių krūmą,
apsipylusį dar gražesniais Žiedais.

Naktį jis apkeliavo į pilį ir kaip ištikimas draugas atsistojo
po karalienės langais. 
---
Visi pavaldiniai jaunąją karalienę vadino Karaliene Rože.
Sako, visos geros mergaitės gali susidraugauti su rožėmis
ir tapti į jas panašiomis.                         12

Žodynas                                10:56
Vocabulary

susiraukti
to frown, scowl, pout

gardžiuotis
to enjoy, savor relish

praėjęs
passed

trupinėlis
a crumb

podukra
stepdaughter

tenkinti
to satisfy, meet

pamotė
stepmother

atimti
to deprive, take away, subtract

liepti
to command

skarmalas
a rag

grėbti
to rake

priėti
to approach

pasiversti
to convert, to turn into

elgtis
to behave, act

dykaduonis
a parasite, drone, ne'er-do-well

kur buvęs nebuvęs
suddenly

penėti
to feed (animals)

pasigailėti
to spare, regret, relent, forgive

drebantis
trembling, shaking, quaking, shivering

nusikvatoti
to guffaw, laugh

plutelė
a crust

pavaišinti
to treat to, regale with

ištiesti
to extend, hold out, reach, stretch out

palaiminti
to bless

atiduoti
to give away

atlyginti
to reward, repay, compensate

užkąsti
to have a snack

užkasti
to bury

suburti
to assemble, bring together

burbėti
to mumble, mutter

vaišinti
to treat to, give

ištarti
to pronounce, say, utter

vos tik
as soon as

praverti
to open, set ajar, half-open

byrėti
to crumble, fall, run out

žaibuoti
to flash, sparkle

žybčioti
to gleam, flash

apdovanoti                         13:00
to reward, award, endow

 pakęsti
to bear, endure

skriausti
to harm, wrong

nusiskinti
to pluck for oneself

spyglis
a spike, thorn

prisiliesti
to touch

prapulti
to vanish, disappear

skinti
to pluck, gather, pick

subadyti
to gore, prick

glostyti
to caress, stroke, soothe

džiaugtis
to be happy, rejoice, gloat

kaukas
a goblin

paklaidinti
to mislead, deceive

pražudyti
to kill, ruin, spoil

mąstyti
to think

akis išpūsti
to stare, open one's eyes wide

spoksoti
to stare

pulti
to attack, rush

kruvinas, kruvina                      14:00
bloody

badyti
to prick, stick, jab

pešti
to pluck, pull, nibble

puokštė
a bouquet, bunch, cluster

paklusti
to obey, submit, conform

sužavėti
to fascinate, captivate, charm

mėginti
 to try, attempt

išvysti
to see

puošnus, puošni
gorgeous, decorated, well-dressed

apsipilti
to pour or spill over oneself

ištikimas, ištikima
faithful, loyal, true

pavaldinys, pavaldinė
subject, subordinate

susidraugauti
to make friends, befriend   

Karalienė Rozė                       14:55
Queen Rose

Gyveno vienas ūkininkas
Once there lived a farmer

ir turėjo labai gražią dukterį.
and he had a very pretty daughter.

Jos motina buvo mirusi,
Her mother was dead,

o mergaitė augo viena,
and the girl grew up alone,

padėdama tėvui visus darbus dirbti.
helping her father with all his work.

Nors gyveno su tėvu neturtingai ir daug dirbo,
Although she lived with her father in poverty and worked much,

ji buvo tiek graži, tiek ir gera.
she was as pretty as she was good.

Nė vienas neturtėlis
Not one poor person

nenuėjo nuo jos durų nepavalgydintas,
was turned away from her door without getting something to eat,    16:00

o kiekvienas, paprašęs nakvynės,
and everyone who asked for lodging,

būdavo apnakvindintas
was given lodging

ir sulaukdavo gero žodžio.
and received a good word.
---
Netoli jų namų gyveno našlė,
Not far from them lived a widow

kuri taip pat augino dukterį.
who also was raising a daughter.

Bet jos duktė buvo ne tik negraži,
But her daughter was not only homely,

bet ir pikta, nuolat susiraukusi, 
but was also angry, constantly frowning

nemokanti pasakyti gero žodžio.                  17:00
not knowing how to say a good word.
---
Vieną kartą našlė pasišaukė
One time the widow called

ūkininko dukterį ir sako:
the farmer's daughter and said:

Pasakyk savo tėvui, gražuole,
Say to your father, my beauty,

jog jei jis mane vestų,
if he would marry me,

tai tu kasdien gertum vyną
then every day you would drink wine

ir valgytum gardžiausius valgius,
and would eat tasty food.

o mano duktė gertų vandenį
and my daughter would drink water

ir valgytų tik tą,
and would eat only that                        18:00

kas liktų nuo tavo stalo.                         5
which would remain from your table.
---
Ji labai norėjo,
She very much wanted

kad ūkininkas ją vestų.
that the farmer would marry her.

Ūkininko duktė papasakojo tėvui,
The farmer's daughter told her father

ką našlė jai sakė,
what the widow had said to her

ir šiam labai patiko tie žodžiai.
and he liked very much those words.

Jis patikėjo našlės pažadais
He believed the widow's promises

ir nepraėjus keliems mėnesiams ją vedė. 
and after several months he married her. 
---
Pirmąsias tris dienas naujoji šeimininkė              19:00
For the first three days the new housewife

ūkininko dukteriai davė valgyti gardžiausius valgius,
gave to the farmer's daughter to eat the most tasty food,

o gerti — vyną.
and wine to drink.

Savo dukteriai ant stalo padėdavo
To her daughter she put on the table

tik trupinius ir stiklą vandens.
only crumbs and a glass of water.

Po trijų dienų gardžiausius valgius
After three days the most tasty foods

ir vyną gavo tik jos duktė,
and wine were given to her daughter.

o podukrai reikėjo tenkintis
but the stepdaughter had to satisfy herself          20:00

trupiniais ir vandeniu.
with crumbs and water.

Nuo to laiko viskas,
From that time on all

kas gardu ir gražu,
that was delicious and pretty,

tekdavo tik pamotės dukteriai,
went only to the stepmother's daughter

0 podukra vaikščiojo nepavalgiusi,
And the stepdaughter walked without eating,

nors jai reikėjo dirbti
even though she had to do

pačius sunkiausius darbus.
the most difficult work.

Greitai pamotė iš jos atėmė įr drabužiūs,
Quickly the stepmother deprived her of her clothing,         21:00

liepdamą rengtis
ordering her to dress

nuo visų likusiais skarmalais.
in all remaining rags.
---
Bet našlaitė ir toliau liko tokia gera.
But the orphan continued to remain so good.

Viską dirbo, ką tik jai liepė,
She did all the work that she was commanded,

jokio pikto žodžio nepasakydavo.
she did not utter an angry word.
---
Vieną vasaros dieną pamotė su dukterimi
One summer day the stepmother with her daughter

ir podukra išėjo grėbti šieno.
and stepdaughter went out to rake straw.

Kai saulė pasickė pusiaudienį,
When the sun reached noon,

susėdo jos po medžiu              21:00
they sat under a tree

ir pradėjo pietauti.
and started to eat lunch.

Pamotė su dukterimi 
The stepmother with her daughter 

valgė visokius skanumynus,
ate all sorts of delicacies,

o podukra graužė sausos duonos kampelį.         7
and the stepdaughter gnawed on a dry bread corner.

---
Tik kur buvęs nebuvęs priėjo prie jų
Suddenly approached them

žilas senutėlis ir paprašė pietų.
a gray haired old man and he asked for lunch.

O tai buvo pats Viešpats Dievas,
And it was the Lord God himself                 23:00

kuris pasivertęs seneliu     
who had turned himself into an old man

vaikščiojo po žemę,
who was walking on earth,

žiūrėdamas, kaip žmonės elgiasi.
observing how people behave.

Pietų! — sušuko pamotė.
Lunch - shouted the stepmother.

Nė negalvoju kiekvieną dykaduonį penėti.
I do not even think of feeding every parasite.
---
Tai gal tu, vaikeli,
Maybe you, my child,

pasigailėsi seno Žmogaus? 
would have mercy on an old person?

pasakė, drebančiu balsu senelis,
the old man said in a trembling voice,

kreipdamasis į šeimininkės dukterį.
addressing himself to the housewife's daughter.
---
Eik šalin, seni! — sušuko mergaitė,              24:00
Go away, old man, shouted the girl,

Jei nori gauti pietų
If you want to get lunch

griebkis darbo. 
get to work.
---
Ir abidvi piktai nusikvatojo.
And both angrily burst out laughing.
---
Nieko nesakė joms senelis
The old man said nothing to them

ir priėjo prie podukros,
and approached the stepdaughter.

kuri sėdėdama nuošalėje
who, sitting to the side,

graužė duonos plutelę.
was gnawing on bread crust.
---
Pavaišink ir mane, geroji mergaitė,
Offer some to me, my good girl,

paprašė jis.                        25:00
he asked. 
---
Mergaitė ištiesė savo duonutę.
The girl extended her bread.
---
Dovanok, seneli, — pasakė,
Forgive me, old man, she said,

kad nieko gėresnio neturiu.
that I have nothing better.

Bet jeigu duonutė tau tiks — prašau.
But if the bread suits you, please have some.
---
Paėmė senelis duoną,
The old man took the bread,

palaimino ją kryžiaus ženklu
blessed it with the sign of the cross

ir atidavė vėl mergaitei.
and returned it to the girl.
---
Kad tu esi tokia gera,
Because you are so good,

Dievas tau atlygins. 
God will reward you.                        26:00

Užkask šitą duonos plutelę prie kiemo vartų
Bury this bread crust near the yard's gate

ir lauk savo laimės.                          8
and wait for your happiness.
---
Tai pasakęs pradingo
Having said that he disappeared

ir niekas nematė, kur jis nuėjo.
and noone saw where he went.
---
Ką tu ten su tuo seniu šneki,
What are you speaking about with the old man

piktai suburbėjo pamotės duktė, —
angrily mumbled the stepmother's daughter,

rado ką duona vaišinti.
she found someone to feed with bread.
---
Vos tik ištarė Šiuos žodžius,
As soon as she said those words,

jai iš burnos
from her mouth                             27:00

pradėjo kristi rupūžės
started to fall toads

ir slėptis žolėje
and they hid in the grass
---
Tai tik vargšas senelis,
It is only the poor old man,

atsakė podukra, kurį pavaišinau duonute.
answered the stepdaughter, whom I treated with bread.
----
Vos pravėrė lūpas,
Just as soon as she opened her lips,

iš burnos jai pradėjo byrėti
from her mouth there started to fall

auksiniai pinigai.
gold coins.

Ir po kiekvieno žodžio
And after each word

jie krito į žolę,
they fell to the grass,

žybčiodami saulės spinduliuose.
flashing in the sun's rays.
---
Net pajuodavo iš piktumo pamotė,                 28:00
The stepmother became black from rage,

supratusi,
having understood,

kad tai senelis nevienodai apdovanojo
that this old man did not equally reward

jos dukterį ir podukrą.
her daughter and stepdaughter.

Dar labiau ėmė skriausti podukrą negalėdama pakęsti
Even more she started to harm the stepdaughter being unable to bear

jos grožio ir gerumo.
her beauty and kindness.
---
O našlaitė, parėjusi po darbų namo,
But the orphan, returning home after work,

užkasė duonos plutelę prie kiemo vartų.
buried the bread crust near the yard's gate.           29:00

Ryte atsikėlusi žiūri 
In the morning after getting up, she sees,

išaugęs didžiulis rožės krūmas,
a fully grown rose bush,

su puošniais žiedais.
with ornate blossoms.

O jau kvapas
And such an aroma,

jokia gėlė taip nekvepėjo!
no flower smelled like this.
---
Pribėgo prie rožės pamotė ir jos duktė,
They ran to the roses, the stepmother and her daughter,

norėdamos nusiskinti žiedų,
wanting to pluck for themselves some blossoms,

bet nieko negalėjo padaryti.
but they were not able to do it.
 
Kai tik ištiesdavo rankas,                    30:00
Whenever they extended their hands,

tuojau ilgi rožės spygliai
immediately the long rose thorns

atsisukdavo į jas,
turned toward them

neleisdami net prisiliesti prie žiedų.
not letting them even to touch the blossoms.

Vargo vargo abidvi,
Both had a lot trouble,

pirštus susibadė ir viskas veltui.           9
they pricked their fingers and all was in vain.
---
Tada prie rožės krūmo priėjo podukra
Then the rose bush was approached by the stepdaughter

ir visi žiedai atsisuko į ją,
and all the blossoms turned to her,

0 spygliai prapuolė,                        31:00
And the thorns vanished,

tarsi jų visai nebuvo.
as if they had never been.

Bet mergaitė jų neskynė:
But the girl did not pick them,

glostė žiedus ir džiaugėsi
she stroked the blossoms and was happy

jų spalvomis ir kvapu.
with their color and smell.
---
Dabar pamotė ėmė galvoti,
Now the stepmother started to think,

kaip čia visai atsikračius podukros.
how to get rid of the stepdaughter for good.

Kad ją kur dirbant vilkai sudraskytų
That wolves would tear her up while she working

ar miške kaukai paklaidintų.                  32:00
or in the forest goblins would deceive her.

Dieną naktį suko galvą,
Day and night she churned in her mind,

kaip pražudyti podukrą,
how to kill the stepdaughter

kad jos nė akyse nebūtų.
that she would not be in her eye sight.
---
Kartą, jai taip bemąstant,
Once thinking about that,

pro šalį važiavo jaunasis karalius
near by travelled a young king

ir pamatė puošniai žydintį rožių krūmą.
and he saw the fancy flowering rose bush.
---
Ar jūsų ši gražuolė gėlė?
Is this your beautiful flower?,

paklausė karalius pamotę,                 33:00
the king asked the stepmother,

kuri akis išpūtus,
who with eyes wide open,

spoksojo į karalių.
stared at the king.
---
Mano dukters!, sumelavo pamotė.
It is daughter's, lied the stepmother.
---
Tai pašaukit ją,
Call her,

kad ji man nuskintų kelis žiedus.
that she would pick several bloosoms for me.
---
 Tuojau, šviesusis valdove.
Immediately, luminous ruler.
---
Pašaukė dukterį ir abi,
She called the daughter and both

puolė prie rožės krūmo.
rushed to the rose bush.

Ir šiaip, ir taip
One way or the other

mėgino pasiekti žiedus, bet negalėjo.               34:00
they tried to reach the blossoms, but were unable.

Spygliai kruvinai badė rankas
The thorns bloodied their hands

ir abi turėjo pasitraukti nieko nepešusios.
and both had to withdraw with nothing gained.
---
Tuo metu prie rožių krūmo
At that time near the rose bush

priėjo podukra.                  10
came the stepdaughter.

Šviesusis karaliau,
Luminous king,

aš jums tuojau nuskinsiu tiek žiedų,
I immediatly will pick for you as many bloosoms

kiek tik norėsitė.
as you want.
---
Vos prakalbo, iš burnos
Just as she spoke, from her mouth                  35:00

pradėjo kristi auksiniai pinigai,
gold coins began to fall,

labai nustebindami karalių.
surprising the king.

Netrukus ji padavė jam
Soon she also gave him

ir puokštę gražiausių žiedų.
a bouquet of beautiful blossons.
---
Matydamas tokią gražuolę,
Seeing such a beauty

kuriai iš burnos krinta aukso pinigai,
from whose mouth falls golden coins,

o spygliuotas rožių krūmas,
and the thorny rose bush,

paklūsta tik jai vienai,
obeys to her alone,                      36:00

karalius buvo sužavėtas
the king was charmed

ir karštai ją pamilo.
and fell in love with her.
---
Gražioji mergaite, pasakė jis. 
Beautiful girl, he said,

Aš kviečiu tave važiuoti
I am inviting you to travel

į mano pilį ir tapti mano žmona.
to my castle and become my wife.

Dėl tavo grožio ir geros širdies
Because of your beauty and good heart

mes tave vadinsime Karaliene Rože.
we will name you Queen Rose.

Tu tikrai esi panaši į ją.
You are truly similar to it. 

Važiuokim!
Let's go.

---
Mergaitė su džiaugsmu sutiko.                 37:00
The girl happily agreed.

Ji nuvažiavo į karaliaus pilį
She travelled to the kings castle

ir tapo jo žmona.
and became his wife.

O kai kitą rytą pabudusi
And when next morning she awoke,

pažvelgę pro langą,
looked through the window,

išvydo puošnų rožių krūmą,
saw a gorgeous rose bush,

apsipylusį dar gražesniais Žiedais.
spilling over with even more beautiful bloosoms.

Naktį jis atkeliavo į pilį
At night he arrived at the castle

ir kaip ištikimas draugas 
and like a faithful friend                      38:00

atsistojo po karalienės langais. 
stood under the queen's window.
---
Visi pavaldiniai jaunąją karalienę vadino Karaliene Rože.
All the subjects called the young queen Queen Rose.

Sako, visos geros mergaitės
They say that all good girls

gali susidraugauti su rožėmis
can make friends with roses

ir tapti į jas panašiomis.                         12
and become like them.

That's all folks.                            8:43