Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story beginning on page 20 of Pasakos Apie Gėles.
First Aldona will read the story.

Kiškelio Ašaros

Išėjo, kartą kiškelis į Šilą pasivaikščioti, ir sutiko vilką.
Kai tik pilkis pamatė kiškelį, šoko ant jo, garsiai šaukdamas: 
— Aha! Pagavau tave, ilgaausi. Dabar nors skaniai papietausiu.
---
Bet kiškelis gerai žinojo, ką reiškia, susitikimas su vilkų, ir spruko
į Šalį, kiek tik kojos neša.
Vijosi ji vilkas gera pusdieni, bet ar jam pagauti kiškį! Liko it musę kandęs.
---
Nespėjo kiškelis atsikvėpti,
kaip staiga iš paparčių krūmių iškiso smailą nosį lapė:          1:00
— "Ką aš matau! Ar tik ne žvairys mindo mano žole? Na, aš tau pargdysiui.
---
Su tais žodžiais, puolė kiškelį, norėdama jį nutverti už ausų,
bet pagavo tik nūkritusį eglės kankorėžį, o ne kiškelį.
---
Vėl pasidėjo kiškelio lenktynės su lape.

Vijosi jį lapė, uodegą į šonus mėtydama, bet nesėkmingai.    20
Paliko ją kiškelis už kelių kilometrų ir aplinkiniais keliais sugrįŽo į Šilą.
---
Jau galvojo atsikvėpti, bet staiga šmėkŠtelėjo vanago šesėlis,
kuris nuo pušies viršūnės kaip akmuo krito ant kiškelio.

Ištiesė vanagas ilgus lenktus nagus, galvodamas, kad kiškelis     2:00
tuoj spurdės jo glėbyje, bet šis davė didelį į šuolį šoną
ir šmurkštelėjo į erškėčių krūmą.

Atšitrenkė vanagas į spyglius ir vos akių nėišsibadė.
Piktai krenkštelėjęs vėl pakilo pušies į viršūnę.
---
Pailso kiškelis, pavargo nuo baimės bei pavojų. 

Kur tai matyta, visą dieną nevalgius, vos išnešus savo švelnų
kailiuką iš grobuonių nasrų ir nagų.

Kaipgi galima gyvėnti visų bijant ir nuo visų besislapstant!
Šiandjien pavyko, o ar pavyks rytoj?
---
Nusileido saulutė ir miškas ėmė klotis Šešėliais.
Išlindo kiškelis iš erškėčių, krūmo ir bailiai apsižvalgęs nustriksėjo  3:00
į pievą dobiliukų paieškoti.

Tuo metų prie ausų kažkas suplasnojo ir, tamsus šešėlis pralėkė virš galvos.
Jau norėjo sprukti kiškelis į šoną, bet tuo metu išgirdo, balsą:
---
Nebijok, mažasis kiškeli. Tai aš — Šikšnosparnis.
Aš medžioju tik naktimis, kada niekas man netrukdo.         21

Bet nesuprantu, kodėl tu naktį nemiegi, o kažkur klajoji?
Juk tavo broliai ir draugai po krūmais snaudžia.
---
— Et, broli šikšnosparni, — prašneko kiškelis, — nėra man gyvenimo, nėra!
Visi mane puola, visi nori mane praryti!             4:00
Niekas manęs nebijo, o aš turiu visų bijoti.

Visame pasaulyje aš tik vienas nuo visų turiu bėgti, kiek tik kojo nėša.
Sakau, geriau eisiu ir upėje nusiskandinsiu.
Per baimę net pavalgyti nespėju, nei dieną, nei naktį ramybės neturiu.
---
— Kvailai kalbi, mažasis kiškeli, — atšovė šikšnosparnis aplink lakiodamas.
— Kam tau skandintis, jei pasaulyje yra daug tokių, kurie
tavęs bijo, ir spruktų vos tave pamatę.
---
— Ną, ne! — tvirtino kiškelis. — Niekas manęs nebijo ir nebijos. 

— O aš sakau, kad apstu tų, kurie tavęs bijo, — nisijuokę šikšnosparnis.
— Jeigu netiki — atsigulk krūmuose prie upės ir lauk.          5:00

Saulei patekėjus į upę ateis atsigerti avių bandą.
Tu tuomet staiga Šok iš krūmų ir pamatysi, kas pasidarys,
---
Tai pasakęs šikšnosparnis mostelėjo, sparnais
ir tyliai pranyko nakties tamsoje.
---
Pagalvojo pagalvojo kiškelis ir patraukė prie upės.
Eina, o ašaros taip ir krinta į rasotą žolę.           23
Priėjęs upę susirado žilvičio krūmą ir jame pasislėpė.
---
Padarysiu, kaip šikšnosparnis patarė, bet iš to nieko gero nebus.
Argi kas gali manęs bijoti?
---
Kiek tos vasaros nakties: tik vakaruose nusileido saulutė, jau
rytuose vėl kyla iš miego.

Prašvito viskas aplinkui, upė rūkais apsiklostė,             6:00
o kiškelis vis laukia, nesiliaudamas ašaroti.
---
Kai tik saulutė parodė savo veidą, pamatė
kiškelis prie upės ateinaničią avių bandą,
mekenančią ir iš džiaigsmo, šokinėjančią.
---
— Argi gali didelės avys manes, mažo kiškelio, bijoti?
- dar, labiau, nusiminė kiškelis.
— Tačiau reikia pažiūrėti.
---
Šoko kiškelis iš žilvičio krūmo, net šakos sulingavo, ir puolė prie avių būrio. 

Oi, oi, kas pasidarė! Šoko avys į šoną ir
pasileido bėgti, kiek tik jėgų turėdamos.

Bėga ir bliauna iš baimės, net piėmuo nepajėgią ją sustabdyti.    7:00
Nudūmė į kaimą pasislėpė tvarte.
---
— Taigi jos manęs išsigando! — sušuko kiškelis. — Manęs.

Ir taip jam linksma pasidarė, kad krito į žolę ir ėmė iš juoko raičiotis.
Ir taip smagiai juokėsi, kad net viršutinė lūpa per pusę plyšo.    24

Nuo to laiko visi kiškiai vaikšto su perplyšusiomis lūpomis. 
---
O kiškelio ašarėlės ne veltui krito ant Žemės.
Po kurio laiko jų vietoje išdygo maža, kukli žolelė, kiškio ašarėlę vadinamą.

Auga ji pievose, paupiuose, 0 kiškėliai ją suradę atsįmena,
kad ne jie patys bailiausi gyvulėliai,
kad yra šimtai kitų, kurie net kiškelių bijosi.            25

žodynas                                8:03
Vocabulary

šilas
pine forest

sprukti
to flee, skedaddle, make tracks

atsikvėpti
to breathe, relax

papartis
a fern

smailus
pointed, sharp, acute

nutverti
to grab, capture, seize, catch

lenktynės
a race, competetion

ištiesti
to extend, stretch out

spurdėti
to flutter

glėbys
an embrace, arms

šmurkštelėti
to squeak, whisk

išbadyti
to poke out

krankstelėti
to caw

pailsti
to get tired, weary

pasilsėti
to rest, relax

šuolis
a jump, leap, hop

erškėtis
a thorn

atsitrenkti                             9:00
to strike, hit, smash

nasrai
jaws

pavykti
to succeed, be a success

striksėti
to hop 

klotis
to cover oneself with something

dobilas
clover

plasnoti
to flap, flutter

trukdyti
to disturb, interfere

klajoti
to wander, roam, gallivant around

praryti
to swallow, devour, ingest

nusiskandinti
to drown oneself

apstu
plenty, many

atšauti
to retort

tvirtinti
to assert, claim

banda
a flock, herd, bevy

mostelėti
to wave, whisk, sweep

žilvitis
a willow

prašvisti
to dawn                                 10:00

rūkas
fog, mist, haze

ašaroti
to tear, cry, water

mekėnti
to bleat, stutter

bliauti
to bleat, bray, low, howl

linguoti
to swing, sway

pajėgti
to manage, be able, afford

nudūmti
to rush, speed away

plyšoti
to rupture

išdygti
to sprout, shoot up, spring

Now we will read the story and its translation.          10:30

Kiškelio Ašaros
The Rabbit's Tears

Išėjo, kartą kiškelis į Šilą pasivaikščioti,
Once a rabbit left to the pine forest to take a walk

ir sutiko vilką.
and and met a wolf.

Kai tik pilkis pamatė kiškelį,
As soon as the grey wolf saw the rabbit,

šoko ant jo, garsiai šaukdamas: 
he jumped on him, loudly shouting:

Aha! Pagavau tave, ilgaausi.
Aha. I got you, long ears.

Dabar nors skaniai papietausiu.
Now I will have a delicious lunch.

Bet kiškelis gerai žinojo, ką reiškia,
But the rabbit knew well what that meant,

susitikimas su vilkų,
meeting a wolf, 

ir sprukoį Šalį,
and fled to the side

kiek tik kojos neša.
as much as his legs could take him.

Vijosi ji vilkas gera pusdieni,
The wolf chased him for a good halfday,

bet ar jam pagauti kiškį!
but should he catch the rabbit.

Liko it musę kandęs.                        12:00
It remained like a fly's bite.

Nespėjo kiškelis atsikvėpti,
The rabbit did not have time to take a breath.

kaip staiga iš paparčių krūmių
When suddenly from the fern bushes

iškiso smailą nosį lapė:
a fox poked out a pointy nose:

"Ką aš matau!
What do I see!

Ar tik ne žvairys mindo mano žole?
Is it that a beast is eating my grass?

Na, aš tau parodysiu!
I will show you.

Su tais žodžiais, puolė kiškelį,
With these words, he attacked the rabbit,

norėdama jį nutverti už ausų,
wanting to grab him by his ears,

bet pagavo tik nūkritusį eglės kankorėžį,            13:00
but he grabbed only a fallen fir cone,      (I said half, not fallen)

o ne kiškelį.
but not the rabbit.

Vėl prasidėjo kiškelio lenktynės su lape.
Again started the rabbit's race with the fox.

Vijosi jį lapė,
The fox chased him,

uodegą į šonus mėtydama, bet nesėkmingai.    20
flipping its tail from side to side, but failed.

Paliko ją kiškelis už kelių kilometrų
The rabbit left it after several kilometers

ir aplinkiniais keliais sugrįŽo į Šilą.
and on surrrounding roads returned to the pine forest.

Jau galvojo atsikvėpti,
Already he thought he could catch a breath,

bet staiga šmėkŠtelėjo vanago šesėlis,
but suddenly there loomed a hawk's shadow,

kuris nuo pušies viršūnės
which from the pine tree top

kaip akmuo krito ant kiškelio.
like a stone fell on the rabbit.

Ištiesė vanagas ilgus lenktus nagus,
The hawk extended long curved claws,

galvodamas, kad kiškelis
thinking, that the rabbit

tuoj spurdės jo glėbyje,
will immediately flutter in his arms

bet šis davė didelį šuolį į šoną
but this one made a big jump to the side

ir šmurkštelėjo į erškėčių krūmą.              15:00
and whisked into a thorny bush.

Atsitrenkė vanagas į spyglius
The hawk smashed into the needles

ir vos akių neišsibadė.
and almost poked out his eyes.

Piktai krenkštelėjęs
Angrily cawing

vėl pakilo į pušies viršūnę.
again rose to the pine tree tops.

Pailso kiškelis,
The rabbit was weary,

pavargo nuo baimės bei pavojų.
tired from fear and danger.

Kur tai matyta, visą dieną nevalgius,
Where has one seen, all day without food,

vos išnešus savo švelnų kailiuką
barely succeeding in taking out his gentle fur           16:00

iš grobuonių nasrų ir nagų.
from the predator's jaws and claws.

Kaipgi galima gyvėnti visų bijant
How can one live in fear

ir nuo visų besislapstant!
and hiding from everyone all the time.

Šiandien pavyko, o ar pavyks rytoj?
Today he was successful but will he succeed tomorrow?

Nusileido saulutė
The sun set

ir miškas ėmė klotis Šešėliais.
and the forest started to cover itself with shadows.

Išlindo kiškelis iš erškėčių krūmo
The rabbit came out from the thorny bush

ir bailiai apsižvalgęs nustriksėjo               17:00
and timidly looking around he hopped

į pievą dobiliukų paieškoti.
to the meadow to look for clover.

Tuo metų prie ausų kažkas suplasnojo ir,
At that time by the ears something flapped

tamsus šešėlis pralėkė virš galvos.
and a dark shadow flew over his head.

Jau norėjo sprukti kiškelis į šoną,
Already the rabbit wanted to flee to the side,

bet tuo metu išgirdo, balsą:
but at that time he heard a voice:
---
Nebijok, mažasis kiškeli.
Be not afraid little rabbit.

Tai aš — Šikšnosparnis.
It is I, the bat.

Aš medžioju tik naktimis,                     18:00
I hunt only at night,

kada niekas man netrukdo.                      21
when noone bothers me.

Bet nesuprantu, kodėl tu naktį nemiegi,
But I do not understand why you don't sleep at night

o kažkur klajoji?
but wander around somewhere?

Juk tavo broliai ir draugai
You see, your brothers and friends

po krūmais snaudžia.
are snoozing under the bushes.

Et, broli šikšnosparni, — prašneko kiškelis, —
Eh, brother bat, uttered the rabbit,

nėra man gyvenimo, nėra!
there is no life for me, none.

Visi mane puola,                       19:00
Everyone is attacking me,

visi nori mane praryti!
everyone wants to devour me.

Niekas manęs nebijo,
Noone fears me,

o aš turiu visų bijoti.
and I have to fear everyone.

Visame pasaulyje aš tik vienas
In the whole world I am the only one

nuo visų turiu bėgti,
who has to run from everyone,

kiek tik kojos nėša.
as fast as my legs will carry.

Sakau, geriau eisiu ir upėje nusiskandinsiu.
I say, it would be better that I would go to the river and drown myself.

Per baimę net pavalgyti nespėju,
Through fear I do not have time to eat,             20:00

nei dieną, nei naktį ramybės neturiu.
neither day, nor at night do I have peace.

Kvailai kalbi, mažasis kiškeli, —
Foolish talk, little rabbit,

atšovė šikšnosparnis aplink lakiodamas.
retorted the bat fluttering around.

Kam tau skandintis,
Why drown yourself

jei pasaulyje yra daug tokių,
when in the world there are many who

kurie tavęs bijo,
are afraid you,

ir spruktų vos tave pamatę.
and would flee if they barely saw you.

Ną, ne! — tvirtino kiškelis. 
No, no, asserted the rabbit.                  21:00

Niekas manęs nebijo ir nebijos. 
Noone fears me nor will they fear me.

O aš sakau, kad apstu tų, kurie tavęs bijo, —
I say that there are plenty who fear you,

nisijuokė šikšnosparnis.
laughed the bat.

Jeigu netiki —
If you do no believe me,

atsigulk krūmuose prie upės ir lauk.
lie down in the bushes near the river and wait.

Saulei patekejus
The sun barely risen,

į upę ateis atsigerti avių bandą.
to the the river will come to drink a flock of sheep.

Tu tuomet staiga Šok iš krūmų
You then suddenly jump from the bushes

ir pamatysi, kas pasidarys.                       22:00
and see what will happen.

Tai pasakęs šikšnosparnis mostelėjo, sparnais
Having said that the bat waved with his wings

ir tyliai pranyko nakties tamsoje.
and quietly disappeared in the night's darkness.

Pagalvojo pagalvojo kiškelis
The rabbit thought and thought

ir patraukė prie upės.
and drew near the to river.

Eina, o ašaros taip ir krinta
He walks and tears are falling

į rasotą žolę.              23
onto the dewy grass.

Priėjęs upę susirado žilvičio krūmą
Arriving at the river he found a willow bush

ir jame pasislėpė.
and hid himself in it.                    23:00
---
Padarysiu, kaip šikšnosparnis patarė,
I will do as the bat advised

bet iš to nieko gero nebus.
but nothing good will come of this.

Argi kas gali manęs bijoti?
Who can fear me?

Kiek tos vasaros nakties:
How much of the summer night:

tik vakaruose nusileido saulutė, 
the sun has barely set in the west,

jau rytuose vėl kyla iš miego.
already in the east again it is rising from sleep.

Prašvito viskas aplinkui,
Dawn broke around,

upė rūkais apsiklostė,
the river covered itself with fog.

o kiškelis vis laukia,                    24:00
but the rabbit is still waiting,

nesiliaudamas ašaroti.
not stopping his crying.

Kai tik saulutė parodė savo veidą,
Just when the sun displayed its face,

pamatė kiškelis prie upės
the rabbit saw near the river

ateinaničią avių bandą,
the coming of a flock of sheep,

mekenančią ir iš džiaigsmo, šokinėjančią.
bleating and from happiness, jumping around.

Argi gali didelės avys manes, mažo kiškelio, bijoti?
Can these big sheep fear me, a little rabbit?

dar, labiau, nusiminė kiškelis.
even more, the rabbit became sad.

Tačiau reikia pažiūrėti.                 25:00
Therefore it is necessary to have a look.
---
Šoko kiškelis iš žilvičio krūmo,
The rabbit jumped out from the willow bush,

net šakos sulingavo, 
even the branches swayed

ir puolė prie avių būrio. 
and he jumped into the flock of sheep.

Oi, oi, kas pasidarė!
Ah, ah, what happened.

Šoko avys į šoną ir
the sheep jumped to the side and

pasileido bėgti, kiek tik jėgų turėdamos.
began to run with as much strength as they had.

Bėga ir bliauna iš baimės,
They are running and bleating from fear,

net piėmuo nepajėgią ją sustabdyti.
even the shepard can't manage to stop them.

Nudūmė į kaimą pasislėpė tvarte.
They rushed to the village and hid in a barn.

Taigi jos manęs išsigando! 
Thus they feared me.

sušuko kiškelis. — Manęs.
shouted the rabbit. Me.

Ir taip jam linksma pasidarė,
And so he became so happy

kad krito į žolę
that he fell into the grass

ir ėmė iš juoko raičiotis.
and started to roll around from laughter.

Ir taip smagiai juokėsi,
And thus joyfully he laughed

kad net viršutinė lūpa per pusę plyšo.                27:00
that even his upper lip split in half.               24

Nuo to laiko visi kiškiai
From that time all rabbits

vaikšto su perplyšusiomis lūpomis. 
walk around with split lips.

O kiškelio ašarėlės ne veltui krito
But the rabbit's tears did not fall in vain

ant Žemės.
on the ground.

Po kurio laiko jų vietoje išdygo maža,
After a while in this place sprang a small,

kukli žolelė, kiškio ašarėlę vadinamą.
modest herb, called rabbit's tears.

Auga ji pievose, paupiuose,
It grows in meadows, river sides,

o kiškėliai ją suradę atsįmena,
and rabbits finding it remember,

kad ne jie patys bailiausi gyvulėliai,
that they are not the most scared animals,

kad yra šimtai kitų,
that there are hundreds of others,

kurie net kiškelių bijosi.
who even fear the rabbits.        25

That's all folks.                      28:34