Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story on page 88 of Pasakos Apie Gėles.
First Aldona will read the story.
Ko Bijo Velnias?

Iš molio sutvėres Adomą, Dievas paliko jį džiūti — saulėje ir nuėjo pailsėti.
Tai pamatęs velnias šmakšt ir prilindo pažiūrėti į naują Dievo kūrinį.

Bet velnias nebūtų velnias, jei kokios nors šunybės neiškrėstų.
Tuojau pasigriebė aštrų spyglį ir pradėjo badyti Adomą.
Tuo metu pasirodė Dievas.
---
— Ką tu čia darai? Kas tau leido gadinti mano kūrinį? Tuojau pat užlygink!
---
Velnias greitai pagriebė molio ir visus subadymus užglaistė,
nesimatė jokio įdūrimo.                       1:00
Pakilęs Adomas lyg niekur nieko nuėjo į rojaus sodus.

Bet velnias subadymus užglaistė tik iš išorės,
viduje jie visi liko ir pavirto ligomis.
Adomo palikuonys visi ėmė sirgti: kur velnias giliau įdūrė,
ten liga pirmiausia išryškėja —
vienam galvoje, kitam kojoje, trečiam pilve, o ketvirtas rankos nepakelia.
Velnias į visa tai žiūrėdamas kvatojosi, net pilvą susiėmęs.
---                                  88

Pamatęs, kad viskas gerai pasisekė, velnias ir vėl ėmė landžioti
prie rojaus sienų, tikėdamas kaip nors į jį pakliūti.
Ir vėl gera proga pasitaikė                       2:00

— Ieva panoro Dievo uždrausto obuolio, kurį velnias jai tuojau padavė.
Išvarė Dievas Adomą su Ieva už nepaklusnumą iš rojaus,

o velnias vėl linksmybe netveria, prie dangaus vartų bėgioja
ir nosį pro tvoros plyšius kaišioja.
---
— Viešpatie, reikia jam gerai lazda uždrožti per uodegą,— pasakė šventas Petras,
— kitaip jis niekada nesiliaus savo velniškus juokus krėsti.
Tiktai nežinau, kokio medžio lazdos jis bijo.
---
Dievas nulaužė vieno medžio šaką ir padavė šventam Petrui.
---
— Su šio medžio lazda bet kas galės nuo velnio atsiginti.
Vos ją pamatę, velniai bėgs, padus pasipustę.            3:00

Tiktai nuvijęs velnią nuo dangaus vartų, paduok lazdą žmonėms, kad ir jie
galėtų nuo velnio atsiginti.
Tai šermukšnio medžio lazda.
---
Šventas Petras paėmė lazdą ir,
išėjęs pro dangaus vartus, sudrožė velniui per uodegą.

Oi, kas pasidarė! Subliovęs ožio balsu, velnias
spruko nuo dangaus vartų į žemę ir daugiau niekada nepasirodė.     89
---
Nuvijęs velnią, šventas Petras visai pamiršo,
kad Dievas liepė jam paduoti šermukšnio lazdą žmonėms.
O velnias, nieko nebijodamas,

sukinėjosi žemėje apie žmones, visokias šunybes jiems krėsdamas.
Pagaliau tiek įsidrąsino, kad įsikraustydavo į dvarus,         4:00
namus ir šeimininkaudavo, kaip patikdavo.
---
Kartą prie vieno pelkyno stovėjo didelis, apleistas dvaras.
Jau daug metų jame niekas negyveno, nes čia buvo įsikūrę velniai.

Išviję dvaro šeimininkus, jie ten keldavo vakaruškas,
neleisdami niekam net kojos įkelti į rūmus.

Dvarininkas su šeima gyveno klėtyje, nes bijojo velnių ir nežinojo,
kaip jų atsikratyti.
Jei kas netyčia pakliūdavo į rūmus, velniai tą negyvai užtampydavo.
---
Vieną dieną pro tą dvarą ėjo senas pavargėlis.
Bijodamas sodžiaus šunų, jis nusilaužė              5:00
šermukšnio medžio šaką ir pasidarė sau lazdą.

Kadangi artėjo vakaras, tai elgeta, didele lazda ramstydamasis,
pasibeldė į dvaro vartus ir paprašė nakvynės.
---
Na, nakvynės negaila, — atsakė dvaro
prievaizdas, — bet priimti tavęs negaliu.

Matai, dvarą užvaldė velniai, o su jais reikalų geriau neturėti.
Net mes patys ten nosies nekišame, nes velniai nieko nebijo.     91
Keliauk geriau kur nors kitur, nes gali galvą palydėti.
---
— Kur aš eisiu nakvoti, jeigu jau temsta!
Kas bus — tas, — atsakė elgeta.
— Manau, kad velniai manęs, senio, nelies, o jeigu pamėgins
— ginsiuosi ir malda, ir lazda.                  6:00
---
Žinokis, — numojo ranka prievaizdas. — Perspėjau, o tu daryk, kaip nori.
---
Atrakino rūmus ir įleido elgetą į vidų.
Perėjo pavargėlis per rūmus, neatsistebėdamas jų
gražumu, tik visur labai jau nešvaru, pribjaurota, ožio kvapu atsiduoda.

Pasirinko elgeta puošniausią salę ir užsikūręs židinį atsigulė prie jo.
Laukia, kas bus toliau.
---
Tik šlumšt per kaminą juodas ožys ir žiūri į elgetą akis išvertęs.
Pašoko šis iš guolio ir drožė šermukšnine lazda ožiui per strėnas.
Tas tuojau pavirto smalos klanu ir pasiliejo palei židinį.
--- 
Na, šitam užteks, — pasakė elgeta                  7:00
ir vėl atsigulė, pasidėjęs šalia šermukšnio lazdą.
---
Po kiek laiko kai pradėjo pro langus ir duris veržtis velniai,
net viskas aplinkui sužvangėjo.

Susirinko didelis būrys, susėdo už stalų ir išsitraukę kortas pradėjo lošti.
Lošia ir vis skersa akimi į elgetą žvairakiuoja.          92
---
Ei, seni! — pašaukė jį, — juk nuobodžiauji vienas, ar ne?
Ateik pas mus palošti!
Vis linksmiau laiką praleisi.
---
Kad jūs lošdami sukčiaujate! — atšovė elgeta.
---
Ką tu! — nesutinka velniai, o vienas kitam paslapčiomis mirkčioja.
Gali drąsiai su mumis lošti, nes jei pagausi kurį sukčiaujant —    8:00
uždroši tam per nugarą.
---
Jeigu taip — mėginsiu, — pasiryžo elgeta
ir atsisėdo prie velnių, šalia pasidėjęs lazdą.
---
Kurį laiką lošė teisingai, bet štai vienas šlubas velnias pradėjo sukčiauti.
Juo pasekė ir kiti velniūkščiai.
Pamatė elgeta, kad velniai jį apgaudinėja, ir pašoko nuo suolo:
---
O jūs, nenaudėliai! — sušuko.
Be sukčiavimo niekaip negalite apseiti! Aš jums parodysiu!
---
O ką tu mums padarysi? — kvatoja velniai.
Manai, kad mes tavo rykštės išsigąsim?
---
Elgeta ilgiau nelaukė, o pasigriebęs lazdą pradėjo be gailesčio velnius kulti. 9:00
Kuriam tik užtvoja, tas rankų kojų nepakelia ir kaukdamas į šoną bėga. 9:00
---
Broliukai, nešdinkimės! — ėmė klykti velniai.
Jis turi šermukšnio lazdą ir mes jau nieko nepadarysim!
---                                93
Puolė prie langų ir juodais šikšnosparniais išskrido lauk.
Liko tik kampe susigūžęs juodas, didelis velnias, panašus į pasenusį Ožį.
---
Nesimušk! — sako jis elgetai.
Aš esu Liuciferis, velnių valdovas.
Dabar, kai visus sukčius išvaikei, galėsime mudu ramiai palošti.
---
Nelošiu aš su tavim, nes ir tu toks pat sukčius, kaip ir tavo velniūkščiai.
---
Bet Liuciferis neatstoja ir gana. Loškim ir loškim!       10:00
Pagaliau elgeta nusileido ir atsisėdo su Liuciferiu už stalo.
---
Pradėjo lošti. Bet neilgai Liuciferis lošė sąžiningai:
tuoj pradėjo kortas slėpti ir sukčiauti.
Pašoko apmaudas elgetai ir pagriebęs lazdą drožė velniui per ragus.

Mėgino Liuciferis pasislėpti po stalu,
bet elgeta jį ištraukė už uodegos ir ėmė skalbti šonus.

Bliovė velnias, bet elgeta nepaisė — lupo jį be gailesčio.
Pagaliau Liuciferis pradėjo jo prašyti:
---
Liaukis mušęsis.
Jeigu būtume Žinoję, kad tu turi šermukšnio lazdą, iš tolo tave būtume aplenkę. 11:00
Sakyk, ko nori, ir duok man ramybę.        (Aldona said ka)
---
— Duosiu tau ramybę, jei tu amžiams paliksi šį dvarą
ir daugiau čia nė kojos nekelsi.
---
Velnias ką darys — sutiko.
Susirinko savo taukuotas kortas ir šlubuodamas nukeverzojo į pragarą,
o elgeta atsigulė prie židinio ir likusią nakties dalį puikiausiai išsimiegojo.
---                                94
Kai dvaro ponas sužinojo, kad elgeta išvaikė velnius iš dvaro
— labai apsidžiaugė.
Prašė ir toliau elgetą rūmuose gyventi ir jei velniai pasirodys
— šermukšnine jiems sudrožti.
Bet jie nesirodė. 
---
Nuo to laiko žmonės sužinojo,                      12:00
kad šermukšnine lazda geriausia gintis nuo velnio.

O šermukšnio šakelė, užkišta už balkio, gina nuo
raganų burtų, nužiūrėjimo ir kitų blogybių.
Sermukšnio medį žmonės labai gerbia ir prie namų sodina.      95

žodynas
Vocabulary

molis
clay

džiūti
to dry

šunybė
a dirty trick

iškrėsti
to play a dirty trick

spyglis
a spike

gadinti
to spoil, damage, tamper

užlyginti
to level

subadymas
damage, destruction, piercing

subadyti
to gore, pierce

užglaistyti
to putty (up)

įdūrimas
a puncture, prick, piercing

išorė
external, appearance, looks

išryškėti
to stand out, to be exposed, revealed

kvatojimas
laughter, roar, guffaw

susiimti
to clutch oneself                        88

landžioti
to snoop around, creep about

pakliūti
to be caught, get into, find oneself 

uždrausti
to prohibit, forbid

išvaryti
to expel, banish, evict

nepaklusnumas
disobedience

linksmybe
fun, rejoicing

tverti
to catch, grab, endure

kaišioti
to poke, thrust, shove, slip

liauti
to stop

padas
sole, tread

pasipusti
to bloat, swell, inflate

nuvyti
to chase, drive off

šermukšnis
mountain ash, rowan tree, ashberry

drožti                            14:00
to carve, whittle, sharpen, strike

bet kas
any one

subliauti
to howl                            89

sukinėtis
to rotate, circle, turn, hover

įsidrąsinti
to grow bolder

įsikraustyti
to move into, install oneself in

apleisti
to abandon, leave, desert

įsikūrti
to settle down, locate, establish

išvyti
to banish, expel

klėtis
a barn

atsikratyti
to get rid of, dispose, fight off

netyčia
accidentally, unintentionally

pakliuti
to happen to be in

užtampyti
to pull apart

ramstyti
to prop, shore

belstis
to knock on door

nakvynė
a place to sleep

priimti
to accept, receive, adopt

užvaldyti                           15:00
to seize, take possession

kišti
to poke, shove                          91

pamėginti
to try

perspėti
to warn, caution

atrakinti
to unlock

pribjaurota
disgusting

atsiduoti
to reek, indulge, devote, give yourself

užkurti
to make a fire in a stove

šlumšt
a sound word

kaminas
a chimney

išversti
to translate, vomit

guolis
lair, bed, den

strėnas
a thigh

smala
tar

klanas
a pool, puddle, clan

žydinys
a fireplace

veržtis
to break into, rush force

sužvangėti
to clang, ring, jingle

lošti
to gamble

skersas, skersa
transversal, cross

žvairakis, žvaira
crosseyed, squinteyed                        16:00

sukčiauti
to cheat                            92

mirkčioti
to blink, flicker, wink

uždrošti
to hit

pasiryžti
to decide, resolve, determine

šlubas
lame

pasekti
to follow, tell, observe

apgaudinėti
to cheat

apseiti. apsieiti
to do without, manage

kvatoti
to laugh, guffaw

issigąsti
to be firghtened, startle

kulti
to beat, thrash, flail, whack

užtvoti
to strike, whack 

kaukti
to howl, scream

nešdinti
to get out, leave

klykti
to scream, shriek, squawk, wail               93

susigūžti
to cower, crouch, wince, shrink

išvaikyti
to drive away, disperse                      17:00

atstoti
to replace, leave alone, serve

nusileisti
to land, come down, concede, give in

sąžiningas
honest, sincere

apmaudas
resentment, annoyance

skalbti
to wash, beat

bliauti
to blubber, howl

liauktis
to stop, cease, desist

nepaisyti
to ignore. neglect

taukuotas
greasy,oily

nukeverzoti
to stagger

kaverzoti
to scribble, scrawl                       94

balkis
beam, girder

burtas
a spell, sorcery, magic

užkišti
to thrust, shove

nužiūrėti
to notice, select, foresee                   95

Now we will read the story and its translation.         17:52

Ko Bijo Velnias?
What does the Devil fear?

Iš molio sutvėres Adomą,
From clay he created Adam,

Dievas paliko jį džiūti
God left him to dry in the sun

— saulėje ir nuėjo pailsėti.
and went to rest.

Tai pamatęs velnias šmakšt
After the devil saw it ??

ir prilindo pažiūrėti į naują Dievo kūrinį.
and he came out to look at God's new creation.

Bet velnias nebūtų velnias,
But the devil would not be a devil

jei kokios nors šunybės neiškrėstų.
if he would not play some kind of dirty trick. (I left out if)

Tuojau pasigriebė aštrų spyglį
Soon he grabbed a sharp spike                  19:00

ir pradėjo badyti Adomą.
and started to jab Adam.

Tuo metu pasirodė Dievas.
At that time God appeared.
---
Ką tu čia darai?
What are you doing here?

Kas tau leido gadinti mano kūrinį?
Who let you damage my creation?

Tuojau pat užlygink!
Immediately smooth it out.
---
Velnias greitai pagriebė molio
The devil quickly grabbed some clay

ir visus subadymus užglaistė,
and puttied up the damage,

nesimatė jokio įdūrimo.
one could not see any punctures.

Pakilęs Adomas lyg niekur nieko                  20:00
Adam got up like nothing

nuėjo į rojaus sodus.
and went to the Garden of Eden.

Bet velnias subadymus užglaistė
But the devil puttied up the punctures

tik iš išorės,
only from the outside,

viduje jie visi liko ir pavirto ligomis.
inside they all remained and became diseases.

Adomo palikuonys visi ėmė sirgti:
Adam's descendents all started to get sick:

kur velnias giliau įdūrė,
where the devil pierced deeper,

ten liga pirmiausia išryškėja —
there the disease first stood out -

vienam galvoje, kitam kojoje,                    21:00
one in the head, another in the leg, 

trečiam pilve, o ketvirtas rankos nepakelia.
a third in the belly, and the fourth one cannot lift his hand.

Velnias į visa tai žiūrėdamas kvatojosi,
The devil laughted at seeing all that,

net pilvą susiėmęs.
that even he clutched his belly
---                                88
Pamatęs, kad viskas gerai pasisekė,
Having seen that all had succeeded well,

velnias ir vėl ėmė landžioti
the devil again started to snoop around

prie rojaus sienų,
near Eden's walls,

tikėdamas kaip nors į jį pakliūti.                 22:00
hoping somehow to get in.

Ir vėl gera proga pasitaikė
And again a good opportunity happened

Ieva panoro Dievo uždrausto obuolio,
Eve wanted God's forbidden apple,

kurį velnias jai tuojau padavė.
which the devil gave her at once.

Išvarė Dievas Adomą su Ieva
God banished Adam and Eve

už nepaklusnumą iš rojaus,
from Eden for disobedience,

o velnias vėl linksmybe netveria,
and the devil again could barely endure the fun,

prie dangaus vartų bėgioja
near Heaven's gates he runs around

ir nosį pro tvoros plyšius kaišioja.                23:00
and he pokes his nose through the fence cracks.
---
Viešpatie, reikia jam gerai lazda
Lord, he needs a good stick

uždrožti per uodegą,— pasakė šventas Petras,
to strike him on his tail, said St. Peter,

kitaip jis niekada nesiliaus
otherwise he will never stop

savo velniškus juokus krėsti.
his devilish clowning around.

Tiktai nežinau,
I only do not know

kokio medžio lazdos jis bijo.
which kind of tree branch he fears.
---
Dievas nulaužė vieno medžio šaką
God broke off one tree branch

ir padavė šventam Petrui.
and gave it to St. Peter.                     24:00
---
Su šio medžio lazda
With this tree's branch

bet kas galės nuo velnio atsiginti.
anyone will be able to protect oneself from the devil.

Vos ją pamatę,
Barely seeing it,

velniai bėgs, padus pasipustę.
the devils will run, with their soles puffed up.

Tiktai nuvijęs velnią nuo dangaus vartų,
Only after having chased away the devil from Heaven's gates,

paduok lazdą žmonėms, 
give the stick to the people,

kad ir jie galėtų nuo velnio atsiginti.
so they would be able to protect themselves from the devil.

Tai šermukšnio medžio lazda.                    25:00
That is a mountain ash stick.
---
Šventas Petras paėmė lazdą ir,
St. Peter took the stick and,

išėjęs pro dangaus vartus,
having left through Heaven's gate,

sudrožė velniui per uodegą.
he struck the devil across the tail.

Oi, kas pasidarė!
Ak, what happened.

Subliovęs ožio balsu, 
Bleating in a goat's voice,

velnias spruko nuo dangaus vartų į žemę
the devil fled from Heaven's gate to earth

ir daugiau niekada nepasirodė.
and never appeared anymore.
---                               89
Nuvijęs velnią,
The devil having been chased off,                26:00

šventas Petras visai pamiršo,
St. Peter completely forgot 

kad Dievas liepė jam paduoti
that God had commanded him to give

šermukšnio lazdą žmonėms.
the ash stick to the people.

O velnias, nieko nebijodamas,
But the devil, not afraid of anything,

sukinėjosi žemėje apie žmones,
hovered on earth around people,

visokias šunybes jiems krėsdamas.
playing all kinds of dirty trick on them .

Pagaliau tiek įsidrąsino,
Finally he actually dared

kad įsikraustydavo į dvarus, namus
to move into mansions, houses

ir šeimininkaudavo, kaip patikdavo.                   27:00
and kept house as he liked.
---
Kartą prie vieno pelkyno
Once near one wetland

stovėjo didelis, apleistas dvaras.
there stood a big, abandoned mansion.

Jau daug metų jame niekas negyveno,
For many years noone lived in it

nes čia buvo įsikūrę velniai.
because here the devils had settled.

Išviję dvaro šeimininkus,
Having driven out the mansion's owner,

jie ten keldavo vakaruškas,
there they used to have parties,

neleisdami niekam net kojos įkelti į rūmus.
not allowing anyone even to put their foot into the palace.

Dvarininkas su šeima gyveno klėtyje,               28:00
The landlord and his family lived in the barn

nes bijojo velnių 
because he feared the devils 

ir nežinojo, kaip jų atsikratyti.
and did not know how to get rid of them.

Jei kas netyčia pakliūdavo į rūmus,
If anyone accidentally found themselves in the palace,

velniai tą negyvai užtampydavo.
the devils used to pull him apart until dead.
---
Vieną dieną pro tą dvarą
One day through that mansion

ėjo senas pavargėlis.
went a tired old man.

Bijodamas sodžiaus šunų,
Fearing the gardener's dogs,

jis nusilaužė šermukšnio medžio šaką
he broke off an ash tree branch               29:00

ir pasidarė sau lazdą.
and made a stick for himself.

Kadangi artėjo vakaras, tai elgeta,
Because evening was approaching, the beggar,

didele lazda ramstydamasis,
propping himself up with a big stick,

pasibeldė į dvaro vartus
knocked on the mansion's gates

ir paprašė nakvynės.
and asked for a place to stay.
---
Na, nakvynės negaila,
A place to sleep is no problem

atsakė dvaro prievaizdas,
answered the mansion's caretaker.

bet priimti tavęs negaliu.
but I cannot accept you.

Matai, dvarą užvaldė velniai,                 30:00
You see, devils have seized the mansion,

o su jais reikalų geriau neturėti.
and it is better not to have business with them.

Net mes patys ten nosies nekišame,
Even we ourselves do not stick our noses there,

nes velniai nieko nebijo.
because the devils fear nothing.                 91

Keliauk geriau kur nors kitur,
Travel better somewhere else

nes gali galvą palydėti.
because you can lose your head.
---
Kur aš eisiu nakvoti,
Where I will go to sleep

jeigu jau temsta!
if it is already becoming dark.

Kas bus — tas, — atsakė elgeta.
What will be - will be- answered the beggar.            31:00

Manau, kad velniai manęs, senio, nelies,
I think that the devils will not touch me an old man

o jeigu pamėgins
and if they will try

ginsiuosi ir malda, ir lazda.
I will defend myself with a prayer and stick.
---
Žinokis, — numojo ranka prievaizdas.
Do as you like- the caretaker waved his hand.

Perspėjau, o tu daryk, kaip nori.
I warned you, and you do as you wish.
---
Atrakino rūmus ir įleido elgetą į vidų.
He unlocked the palace and let the beggar in.

Perėjo pavargėlis per rūmus,
The old man passed through the palace,             32:00

neatsistebėdamas jų gražumu,
totally surprised by their beauty,

tik visur labai jau nešvaru, pribjaurota,
just everywhere it was very dirty, disgusting,

ožio kvapu atsiduoda.
it reeked of goat's smell .

Pasirinko elgeta puošniausią salę
The beggar chose the most ornate hall

ir užsikūręs židinį atsigulė prie jo.
and after making a fire in the fireplace he lay down near it.

Laukia, kas bus toliau.
He waits for what will follow.
---
Tik šlumšt per kaminą juodas ožys
Through the chimney a black goat appears

ir žiūri į elgetą akis išvertęs.                 33:00
and he is looking at the beggar with its eyes bugged out.

Pašoko šis iš guolio
He jumped out of his bed

ir drožė šermukšnine lazda ožiui per strėnas.
and struck the goat with the ash stick across the thigh.

Tas tuojau pavirto smalos klanu
It immediately changed into a tar puddle

ir pasiliejo palei židinį.
and poured itself by the fireplace.
---
Na, šitam užteks, — pasakė elgeta
Well, this is enough, said the beggar

ir vėl atsigulė,
and again he laid down

pasidėjęs šalia šermukšnio lazdą.                 34:00
putting himself near the ash stick.
---
Po kiek laiko
After some time,

kai pradėjo pro langus ir duris veržtis velniai,
when the devils started to break in through the windows and doors,

net viskas aplinkui sužvangėjo.
even everything around rang.

Susirinko didelis būrys,
There gathered a big crowd,

susėdo už stalų
they sat down at the table

ir išsitraukę kortas pradėjo lošti.
and after pulling out cards they started to gamble.

Lošia ir vis skersa akimi į elgetą žvairakiuoja.
They gamble and always look at the beggar crosseyed.     92
---
Ei, seni! — pašaukė jį,                     35:00
Hey old man, they yelled to him,

juk nuobodžiauji vienas, ar ne?
aren't you bored alone?

Ateik pas mus palošti!
Come to us to gamble.

Vis linksmiau laiką praleisi.
You will spend time and have more fun.
---
Kad jūs lošdami sukčiaujate!
But you are cheating while gambling,

atšovė elgeta.
shot back the beggar.
---
— Ką tu! — nesutinka velniai,
What are you, the devils disagree,

o vienas kitam paslapčiomis mirkčioja.
and to each other they secretly wink.

Gali drąsiai su mumis lošti,                     36:00
You can bravely gamble with us,     

nes jei pagausi kurį sukčiaujant —
because if you will catch someone cheating

uždroši tam per nugarą.
you can strike him across the back.
---
Jeigu taip — mėginsiu, — pasiryžo elgeta
If so, I will try, the beggar decided

ir atsisėdo prie velnių,
and he sat down near the devils,

šalia pasidėjęs lazdą.
having put down the stick next to him.
---
Kurį laiką lošė teisingai,
They gambled for a while honestly,

bet štai vienas šlubas velnias pradėjo sukčiauti.
but then one lame devil started to cheat.

Juo pasekė ir kiti velniūkščiai.
He was followed by other devils.                 37:00

Pamatė elgeta, kad velniai jį apgaudinėja,
The beggar saw that the devils were cheating him,

ir pašoko nuo suolo:
he jumped up from the bench:
---
O jūs, nenaudėliai! — sušuko.
O you rascals, he shouted.

Be sukčiavimo niekaip negalite apseiti!
Without fraud you cannot manage.

Aš jums parodysiu!
I will show you.
---
O ką tu mums padarysi? — kvatoja velniai.
And what can you do to us? the devils guffawed.

Manai, kad mes tavo rykštės išsigąsim?
You think that we are afraid of your scourge?
---
Elgeta ilgiau nelaukė,
The beggar did not wait long,                38:00 <--start here

o pasigriebęs lazdą
grabbing the stick

pradėjo be gailesčio velnius kulti.
he started without pity to beat the devils. 

Kuriam tik užtvoja,
Whomever he struck,

tas rankų kojų nepakelia
that one cannot lift his arms or legs

ir kaukdamas į šoną bėga.
and runs to the side howling.
---
Broliukai, nešdinkimės!
Brothers, let's get out of here,

ėmė klykti velniai.
the devils started to howl.

Jis turi šermukšnio lazdą
He has an ash stick

ir mes jau nieko nepadarysim!
and we can do nothing.                    39:00
---                              93
Puolė prie langų
They rush to the windows

ir juodais šikšnosparniais išskrido lauk.
and as black bats flew outside.

Liko tik kampe susigūžęs juodas,
There remained only in the corner a cowering

didelis velnias, panašus į pasenusį Ožį.
big devil, looking like an old goat.
---
Nesimušk! — sako jis elgetai.
Don't hit me, he said to the beggar.

Aš esu Liuciferis, velnių valdovas.
I am Lucifer, the leader of the devils.

Dabar, kai visus sukčius išvaikei,
Now that you have driven away all the cheaters,        40:00

galėsime mudu ramiai palošti.
both of us will be able gamble calmly.
---
Nelošiu aš su tavim,
I am not gambling with you

nes ir tu toks pat sukčius,
because you yourself are a cheater

kaip ir tavo velniūkščiai.
like your devils.
---
Bet Liuciferis neatstoja ir gana.
But Licifer does not give up and that's it.

Loškim ir loškim!
Let's gamble and gamble.

Pagaliau elgeta nusileido
Finally the beggar gave in

ir atsisėdo su Liuciferiu už stalo.
and sat down with Lucifer at the table.             41:00
---
Pradėjo lošti.
They started to gamble.

Bet neilgai Liuciferis lošė sąžiningai:
But not for long did Lucifer gamble honestly:

tuoj pradėjo kortas slėpti ir sukčiauti.
right away he started to hide the cards and to cheat.

Pašoko apmaudas elgeta(i?)  is this misspelled?
The beggar jumped up annoyed

ir pagriebęs lazdą
and having grabbed the stick,

drožė velniui per ragus.
struck the devil across the horns.

Mėgino Liuciferis pasislėpti po stalu,
Lucifer tried to hide under the table,

bet elgeta jį ištraukė už uodegos
but the beggar pulled him out by the tail

ir ėmė skalbti šonus.                       42:00
and started to beat his sides.

Bliovė velnias, bet elgeta nepaisė
The devil howled but the beggar ignored it

lupo jį be gailesčio.
he whipped him without mercy.

Pagaliau Liuciferis pradėjo jo prašyti:
Finally Lucifer started to beg him:
---
Liaukis mušęsis.
Stop beating me.

Jeigu būtume Žinoję, kad tu turi šermukšnio lazdą,
If we would have known that you have an ash stick,

iš tolo tave būtume aplenkę.
from afar we would have bypassed you.

Sakyk, ko nori, ir duok man ramybę.
Say what you want and give me peace.
---
Duosiu tau ramybę,
I will give you peace                      43:00

jei tu amžiams paliksi šį dvarą
if you forever leave this mansion

ir daugiau čia nė kojos nekelsi.
and never more set a foot in here.
---
Velnias ką darys — sutiko.
The devil, what to do?, he agreed.

Susirinko savo taukuotas kortas
He gathered his greasy cards

ir šlubuodamas nukeverzojo į pragarą,
and limping staggered to Hell,

o elgeta atsigulė prie židinio
and the beggar lay down near the fireplace

ir likusią nakties dalį
and for the rest of the night

puikiausiai išsimiegojo.                    44:00
he slept perfectly.         94
---
Kai dvaro ponas sužinojo,
When the mansion's master found out

kad elgeta išvaikė velnius iš dvaro
that the beggar drove the devils from the mansion,

labai apsidžiaugė.
he rejoiced.

Prašė ir toliau elgetą rūmuose gyventi
He asked the beggar to continue to live in the mansion

ir jei velniai pasirodys
and if the devil will appear

šermukšnine jiems sudrožti.
drive him off with the ash stick.

Bet jie nesirodė.
But they did not appear.
---
Nuo to laiko žmonės sužinojo,
From that time people found out,               45:00

kad šermukšnine lazda
that an ash stick

geriausia gintis nuo velnio.
is the best defense against the devil.

O šermukšnio šakelė,
And the ash branch

užkišta už balkio,
thrust behind a beam,

gina nuo raganų burtų,
protects from witches' magic,

nužiūrėjimo ir kitų blogybių.
glances and other evils

Sermukšnio medį žmonės labai gerbia
People honor the ash tree
									  
 ir prie namų sodina.
									  
and plant it near their houses.         95  									  
That's all folks                         45:57