Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story that begins on page 26 of Pasakos Apie Gėles.
First Aldona will read the story.

Ožkelės Barzdelė
Miško pakraštyje gyveno senelis ir senutė.
Turėjo jie vieną sūnų ir dukterį ir dar baltabarzdę ožką.

Labai jau lepino senelis su senute ožką — jai priskindavo skaniausios žolės
ir iš upelio atnešdavo skaidraus vandens.
Taip lepinama ožka išdyko ir pradėjo be saiko meluoti. 

Kartą senelis sako sūnui: — Šiandien, gink ožkelę į mišką.
Tegul priėda minkščiausios žolės, žaliausių lapelių.
Neužmiršk jos pagirdyti.                      1:00

Išginė bernaitis ožką į miško aikštelę, prižėlusią minkštos žalios žolės.
Iki vakaro ganėsi ožka kaip kokia karalienė.
Priėdė, prisigėrė ir jau namo nori.

Bernaitis jos, klausia: — Na, kaip, ožkele?
Ar soti, ar atsigėrusi?
— Ir soti, ir atsigėrusi. Daugiau nė lapelio nepraryčiau.
---
— Tai Žygiuokim namo.                       question?
Parsivedė berniokas ožka namo, o kiemo vartuose jau laukia senelis.
— Ką šiandien ėdei, ką šiandien gėrei, ožkele? —— klausia.
---
— Nieko neėdžiau, nieko negėriau, seneli mano. 
— O, tu nenaudėli! — sušuko senelis sūnui.              2:00 
— Kur matyta tokį gerą gyvulėlį visą dieną badu, marinti!
---
Pagriebė rykštę ir pradėjo berniokui šonus vanoti.
Spruko berniokas, kad net dulkės parūko. 
---
Kitą rytą senelis siunčia dukterį ožkelės ganyti.
Nuvarė mergaitė ožką į paupio lankas ir visą dieną prie jos stovėjo.
Priėdė ši, prisigėrė net šonai užsirietė. 

Ar gerai priedei, ožkele? — klausia mergaitė. 

— Taip prisiėdžiau, kaip niekada savo, gyvenime, — mekena ožka.

— Keliaukim namo.

Parginė ožką namo, 0 prie vartų jau laukia senelis. 

— Ką šiandien ėdei, ką šiandien gėrei, 0žkele?      27
— Nieko neėdžiau, nieko negėriau, seneli mano, — sumekeno melagė.   3:00
---
— O tu, tingine! — supyko senelis.
— Visą dieną dykinėjai, negalėjai ožkelės priganyti.

Aš tau parodysiu! 
Pagriebė rykštę ir sudrožė mergaitei.
Apsiverkė mergaitė neteisingai apkaltinta ir išėjo į kaimą pas brolį.
---
Rytojaus dieną senelis siunčia senelę ganyti ožką.
— Žiūrėk, senele, — sako, — gerai priganyk ožkelę.
Gana, kad dvi dienas ją tie tinginiai badu marino:
---
Nenorėjo senelė visą dieną su ožka keliauti.            3:38
Pririšo ją po medžiu, o pati iš lankų, pievų
ir dirvonų rinko skaniausias žolelės ir nešė ožkai.

Šalia pastatė kibirą su šaltu vandenėliu.                4:00
Senelė nešė žoleles, o ožka šlamštė jas, šlamštė ir vis gyrė, kad gerai priėdė.

Vakare svyruodama nuo išsipūtusio pilvo ožką vos parkeliavo namo.
O senelis pasitiko juodvi dar ant kelio.
---
— Ką šiandien edei, ką šiandien gėrei, oŽkele mano? — klausia.
— Nieko neėdžiau, nieko negėriau, seneli, — atšovė melagė.       29
Net pajuodo iš piktumo senelis ir išvarė sąvo senelę iš namų. 
---
Kitų ryta jis nuvedė ožkelę į dobilų laukelį ir ten ja pririšo. 
— Ėsk, mieloji. — pasakė.— Dabar, kai aš ganysių, tu bado nekentėsi.
Nesuprantu, kaip galėjo tie tinginiai tris dienas tave badu supdyti:  5:00
---
Ganėsi visa dieną ožka dobiluose ir gyrėsi,kad gerai priedė.
O vakare vos namo parslinko.
Parvarė ją senelis į tvartą ir prieš uždarydamas duris paklausė: 
---
— Manau, kad soti ožkele. Juk gerai priėdei ir prigėrei, ar ne?
---
Bet ožka pagal seną įproti sumekeno:
---
— Nieko neėdžiau, niėko negėriau. Visą dieną mane alkana laikė.

— O tu, nenaudėle! — sušuko senęlis. -—
Dabar pamačiau, kokia tu melagė.

Gaila, kad anksčiau nežinojau
ir be reikalo iš namų išvariau senutę, sūnų ir dukterį.
Na, palauk, dabar pamatysi, kaip mane apgaudinėti. 
---
Atsinešė smagią rykšte ir pradėjo ožkai šonus skalbti.         6:00
Šokinėjo ožka, mekeno, bet senelis ne negalvojų jai dovanoti.

Pagaliau virvutė, prie kurios ožka buvo pririšta, nutrūko
ir ožka spruko iš namų, kad net dulkės parūko.              30
---
Pabėgo ožka į mišką ir galvoja, kaip toliau gyventi.
Neduok Dieve, sutiks vilką ar meška.
Sudraskys, nepalikę nei ragų, nei nagų.

Taip bemąstydama žiūri — lapės urvas.
Nieko nelaukdama ir įlindo į vidu.
---
Ryte, švintant, parėjo, lapė iš medžioklės ir
jaučia, kad kažkas jos būste apsigyveno,
---
Kas čia mano nameliuose —- klausia atsargiai.
---
Aš, senio ožka,

Ir mušta. ir lupta,                     7:00
Su aukso rageliais,
Sidabro nageliais.
Su kojele trept,
Su rageliu barkšt,
Purkšt — perplėšiu!
---
Nusigando laputė tokio baisaus gyvulio.
Jai nė į galvą, kad čia tik melagė ožka.
Eina per mišką ir verkia. Sutiko vilką, o tas klausia:
---
— Ko verki, kūmutė?
---
— Kaip aš neverksiu! Apsigyveno mano nameliuose kažkoks piktas žvėris.
Bijau aš jo.
---
— Einam, aš ji išvysiu, giriasi vilkas.
---
Atėjo abu prie lapės olos.
---
— Kas čia? Išliskit!                     31
O iš olos atsakė:

Aš, senio ožka,
Ir mušta, ir lupta,
Su aukso rageliais,
Sidabro nageliais. 
Su kojele trept,                           8:00
Su ragėliu barkšt,
Purkšt — perplėšiu!
---
Nusigando ir vilkas. Bėga kartu su lape ir sutinka mėšką. 
— Ei, kur jūs taip sprunkat? — klausia meška.

— Bėgam nuo nematyto žvėries, kuris įlindo į laputės namelius.
Išgirdus jį ir tu nusigąstum.
— Nėra tokio žvėries, kurio aš bijočiau. Einam jį išvysiu. 

Nuėjo visi trys prie lapės olos ir meška klausia, kas Čia apsigyveno.
Ožka tuojau išpoškino:
---
Aš senio ožka,
Ir mušta, ir lupta,
Su aukso rageliais,
Sidabro nageliais.
Su kojele trept,
Su rageliu barkšt,
Purkšt — perplėšiu!                             32
---
Nusigando ir meška, tokius žodžius išgirdusi.               9:00
Stovi visi trys prie lapės namelių ir nežino, ka daryti.

Tik kur buvęs nebuvęs atpūškavo ežiukas.
Kai sužinojo, kas čia vyksta, sako:                    9:15
---
Tuoj aš jį išvysiu.
---
Įsirito į olą ir pradėjo spygliais badyti oŽkai šonus.
Subliovė ožka ir spruko iš olos.

Kai bėgo pro žveris, meška pagriebė ir nurovė jai pusę barzdos.
Nurovė ir po krūmu numetė.
Niekas nežinojo, kur nuo to laiko ožka pradingo.

Bet jos barzdelė po krūmu gulėdama ėmė augti ir pavirto žalių augalėliu,
kurį žmonės, ožkabarzdžiu, arba asiūkliu, vadina.
Auga jis visokiuose dirvonuose, kur ožkos mėgsta vaikščioti.
                                      33
žodynas                             10:04
vocabulary

priskinti
to pluck, pick

skaidrus, skaidri
clear, transparent

išdykęs, išdykusi
mischievous, naughty

be saiko
immoderately

ginti
to drive (an animal)
to defend, protect

pagirdyti
to water (an animal)

išginti
to banish, drive out

želti
to sprout, to be overgrown with

ganyti
to graze, pasture, shepherd

praryti
to swallow, devour, ingest

žygiuoti
to march, hike

parsivesti
to bring somebody home

nenaudėlis
good for nothing, rascal

marinti
to starve                           11:00

griebti
to grab, snatch, grip

rykštė
rod, scourge, switch

vanoti
to flog, whip

nuvaryti
 to drive away

paupė
riverside

lankas
bend, bow, arch

lanka
a meadow

užsirišti
to tie (up) to get tied up

mekenti
to bleat

dykinėti
to idle, fool around, loaf

sudrožti
to lash

apsiverkti
to break into tears

apkaltinti
to accuse

dirvonas
unbroken soil

kibiras
a bucket, pail

šlamėti
to rustle

svyruoti
to sway, oscillate, waver

išsipūsti
to swell
 
atšauti
to snap back, retort                       12:00

pajuodinti
to blacken

išvaryti
to send away, banish, expel

dobilas
clover

kentėti
to suffer, endure

dovanoti
to give a gift, forgive

parslinkti
to slink or creep home

įprotis
a habit

mekenti
to stutter, bleat

be reikalo
unnecessarily

smagus, smagi
pleasant

švisti
to dawn

rykštė
a rod, switch, scourge

nutrūkti
to cease, discontinue, abort

sudraskyti
to tear up, pull apart

bemąstydamas
while thinking

įlįsti
to creep into, to sneak in

būste
housing                             13:00

trepenti
to stamp one's feet

barkšti
to knock, rattle, rumble

purkšti
to spray, sprinkle, squirt

perplėšti
to tear, pull apart

išvyti
to drive out

poš kėti, poškinti
to crack, pop

pagriebti
to grab, snatch, grasp

bliauti
to bleat

rauti
to root out

Now we will read the story and a translation.            13:30

Ožkelės Barzdelė
The Goat's beard

Miško pakraštyje gyveno senelis ir senutė.
On the forest's edge lived an old man and an old woman.

Turėjo jie vieną sūnų ir dukterį
They had one son and one daughter

ir dar baltabarzdę ožką.                      14:00
and even a whitebearded goat.

Labai jau lepino senelis su senute ožką 
The old man and the old woman greatly spoiled the goat,

jai priskindavo skaniausios žolės
they used to pick for it the most delicious grasses

ir iš upelio atnešdavo skaidraus vandens.
and from the little river they used to bring clear water.

Taip lepinama ožka išdyko
So the pampered goat became naughty

ir pradėjo be saiko meluoti. 
and it began to lie immoderately.

Kartą senelis sako sūnui:
Once the old man said to the son:

Šiandien, gink ožkelę į mišką.                15:00
today, take the goat to the forest.

Tegul priėda minkščiausios žolės, žaliausių lapelių.
Let it eat the most tender grasses, the greenest laves.

Neužmiršk jos pagirdyti.
Do not forget to water it.

Išginė bernaitis ožką į miško aikštelę,
The boy drove the goat to the forest site,

prižėlusią minkštos žalios žolės.
overgrown with tender green grass.

Iki vakaro ganėsi ožka
Until evening the goat grazed

kaip kokia karalienė.
like some kind of queen.

Priėdė, prisigėrė ir jau namo nori.
It ate and drank and now it wants home.              16:00

Bernaitis jos, klausia: — Na, kaip, ožkele?
The boy asked it: So, how, little goat?

Ar soti, ar atsigėrusi?
Are you sated, is your thirst quenched?

Ir soti, ir atsigėrusi.
I am sated and my thirst is quenched.

Daugiau nė lapelio nepraryčiau.
I could not devour any more leaves.
---
Tai Žygiuokim namo.
So let's hike home.

Parsivedė berniokas ožka namo,
The boy brought the goat home,

o kiemo vartuose jau laukia senelis.
and by the yard's gate awaits the old man.

Ką šiandien ėdei, ką šiandien gėrei, ožkele? —— klausia.         17:00
What did you eat today, what did you drink today, little goat, he asked.
---
Nieko neėdžiau, nieko negėriau, seneli mano. 
I ate nothing, I drank nothing, my old man

O, tu nenaudėli! — sušuko senelis sūnui.
Oh you rascal, shouted the old man to the son.

Kur matyta tokį gerą gyvulėlį
Where has one seen that such a good animal

visą dieną badu, marinti!
all day long would be starving from hunger.

---
Pagriebė rykštę
He grabbed a switch

ir pradėjo berniokui šonus vanoti. 
and started to flog the boy's sides.        (child abuse!)

Spruko berniokas, kad net dulkės parūko.          
The boy fled so fast that even the dust smoked.      18:00
---
Kitą rytą senelis siunčia
The next day the old man sends

dukterį ožkelės ganyti.
the daughter to graze the goat.

Nuvarė mergaitė ožką į paupio lankas
The girl drove the goat to the river bend

ir visą dieną prie jos stovėjo.
and all day long stood by it.

Priėdė ši, prisigėrė
It ate, it drank so much

net šonai užsirietė.
that even its sides tied up.

Ar gerai priėdei, ožkele? — klausia mergaitė.
Did you eat well, goat? asked the girl.

Taip prisiėdžiau, kaip niekada savo, gyvenime, — mekena ožka.     19:00
I ate so much like never in my life, bleated the goat.

Keliaukim namo.
Let's travel home.

Parginė ožką namo,
She drove the goat home,

o prie vartų jau laukia senelis. 
and at the gate the old man awaits.

Ką šiandien ėdei, ką šiandien gėrei, 0žkele?      27
What did you eat today, what did you drink today, Goat.

Nieko neėdžiau, nieko negėriau, seneli mano, — sumekeno melagė.
I ate nothing, I drank nothing, my old man, bleated the liar.
---
O tu, tingine! — supyko senelis.
Oh you lazy one- the old man got angry.

Visą dieną dykinėjai,
All day you loafed,                       20:00

negalėjai ožkelės priganyti.
you could not graze the goat.

Aš tau parodysiu! 
I will show you.

Pagriebė rykštę ir sudrožė mergaitei.
He grabbed the switch and lashed the girl.        (more child abuse!)

Apsiverkė mergaitė neteisingai apkaltinta
The girl burst into tears having been accused incorrectly

ir išėjo į kaimą pas brolį.
and left to the village to her brother's.
---
Rytojaus dieną senelis
The next day the old man

siunčia senelę ganyti ožką.
sent the old woman to graze the goat.

Žiūrėk, senele, — sako,
Look, old woman, he said,                21:00

gerai priganyk ožkelę.
feed well the goat.

Gana, kad dvi dienas
It is enough that for two days

ją tie tinginiai badu marino:
those lazy ones starved it.
---
Nenorėjo senelė visą dieną su ožka keliauti.
The old woman did not want to travel all day long with the goat.

Pririšo ją po medžiu,
She tied it up under a tree,

o pati iš lankų, pievų
then she gathered from the meadows, fields 

ir dirvonų rinko skaniausias žolelės
and other soils the tenderest grasses

ir nešė ožkai.
and took them to the goat.

Šalia pastatė kibirą su šaltu vandenėliu.             22:00
Nearby she placed a bucket with cold water,

Senelė nešė žoleles,
The old woman carried grasses

o ožka šlamštė jas,
and the goat rustled it,

šlamštė ir vis gyrė,
rustled and always praised

kad gerai priėdė.
that it was full.

Vakare svyruodama nuo išsipūtusio pilvo
In the evening swaying from a swollen belly

ožką vos parkeliavo namo.
the goat barely made it home.

O senelis pasitiko juodvi
And the old man met them both

dar ant kelio.
still on the road.

---
Ką šiandien edei,
What did you eat today,

ką šiandien gėrei,                        23:00
what did you drink today,

oŽkele mano? — klausia.
my little goat, he asked.                    <===

Nieko neėdžiau, nieko negėriau, seneli, — atšovė melagė.       29
I ate nothing, I drank nothing, old man, snapped the liar.

Net pajuodo iš piktumo senelis
Blackened from anger the old man

ir išvarė sąvo senelę iš namų. 
sent away his old woman from home.
---
Kitų ryta jis nuvedė ožkelę
The next morning he led the goat

į dobilų laukelį ir ten ja pririšo.
to the clover field and tied it there.

Ėsk, mieloji. — pasakė.
Eat, dear one. he said.

Dabar, kai aš ganysių,                     24:00
Now when I will graze you,

tu bado nekentėsi.
you will not suffer from hunger.

Nesuprantu, kaip galėjo tie tinginiai
I don't understant how those lazybones were able

tris dienas tave badu stipdyti:
to keep you hungry for three days:
---
Ganėsi visa dieną ožka dobiluose
The goat grazed all day in the clover

ir gyrėsi,kad gerai priedė.
and boasted that it ate well.

O vakare vos namo parslinko.
And at night it barely made it home.

Parvarė ją senelis į tvartą
The old man banished her to the barn

ir prieš uždarydamas duris paklausė:              25:00
and before closing the door, he said:
---
Manau, kad soti ožkele.
I know that the goat is sated.

Juk gerai priėdei ir prigėrei, ar ne?
It is good to eat and drink, no?
---
Bet ožka pagal seną įproti sumekeno:
But the goat according to the old habit bleated:
---
Nieko neėdžiau, niėko negėriau.
I ate nothing, I drank nothing.

Visą dieną mane alkana laikė.
All day long I was kept hungry.

O tu, nenaudėle! — sušuko senęlis. -—
Oh, you rascal - shouted the old man.

Dabar pamačiau, kokia tu melagė.
Now I see what a liar you are.                  26:00

Gaila, kad anksčiau nežinojau
It is a shame that I did not know earlier

ir be reikalo iš namų išvariau
and unnecessarily banished from the house

senutę, sūnų ir dukterį.
the old woman, son and daughter.

Na, palauk, dabar pamatysi,
You just wait, now you will see

kaip mane apgaudinėti. 
what it means to deceive me.
---
Atsinešė smagią rykšte
He brought a strong scourge

ir pradėjo ožkai šonus skalbti.
and started to hit the goat's sides.      (animal cruelty!)

Šokinėjo ožka, mekeno,
The goat jumped around, bleated,              27:00

bet senelis ne negalvojo jai dovanoti.
but the old man did not even think to forgive it.

Pagaliau virvutė,
Finally the rope,

prie kurios ožka buvo pririšta,
with which the goat was tied,

nutrūko ir ožka spruko iš namų,
broke and the goat fled so fast from the house,

kad net dulkės parūko.           30
that even the dust smoked.
---
Pabėgo ožka į mišką ir galvoja,
The goat ran to the forest and is thinking

kaip toliau gyventi.
how to continue to live.

Neduok Dieve, sutiks vilką ar meška.
God forgive, I'll meet a wolf or a bear.              28:00

Sudraskys, nepalikę nei ragų, nei nagų.
He will tear me up, there will not be left neither horns nor claws.

Taip bemąstydama žiūri lapės urvas.
While thinking it sees a fox's burrow.

Nieko nelaukdama ir įlindo į vidu.
Not waiting for anyone it crept inside.
---
Ryte, švintant,
In the morning, at dawn,

parėjo, lapė iš medžioklės ir
the fox came back from the hunt and

jaučia, kad kažkas jos būste apsigyveno,
it feels that someone has settled in his house.
---
Kas čia mano nameliuose, klausia atsargiai.
Who is here in my home, he asks cautiously.             29:00
---
Aš, senio ožka,
Tis me, the old man's goat

Ir mušta, ir lupta,
I have been beaten and thrashed

Su aukso rageliais,
With golden horns,

Sidabro nageliais.
silver claws

Su kojele trept,
With a foot stamp,

Su rageliu barkšt,
With a little horn rattle

Purkšt — perplėšiu!
to spray - I will tear apart
---
Nusigando laputė tokio baisaus gyvulio.
The little fox feared such a horrible animal.

Jai nė į galvą,
It did not even occur to it

kad čia tik melagė ožka.
that here is only a lying goat.

Eina per mišką ir verkia.                      30:00
It continues through the forest and cries.

Sutiko vilką, o tas klausia:
It meets a wolf and that one asks:
---
Ko verki, kūmutė?
Why are you crying dear lady?
---
Kaip aš neverksiu!
How will I not cry.

Apsigyveno mano nameliuose
In my little home there has settled

kažkoks piktas žvėris.
some kind of an angry beast.

Bijau aš jo.
I fear it.
---
Einam, aš ji išvysiu, giriasi vilkas.
Let's go I will drive it out, boasts the wolf.
---
Atėjo abu prie lapės olos.
Both came to the fox's cave.
---
Kas čia? Išliskit!                     31
Who is here? Come out.

O iš olos atsakė:                     31:00
But from the cave it answered:

Aš, senio ožka,
Tis I, an old man's goat,

Ir mušta, ir lupta,
beaten and thrashed,

Su aukso rageliais,
With golden horns

Sidabro nageliais. 
silver claws

Su kojele trept,
With a foot stamping,

Su ragėliu barkšt,
with a little horn rattling,

Purkšt — perplėšiu!
spraying - I will tear it apart.
---
Nusigando ir vilkas.
Even the wolf became afraid.

Bėga kartu su lape ir sutinka mėšką.
He ran together with the fox and met a bear.           32:00

Ei, kur jūs taip sprunkat?
Where are you fleeing?

klausia meška.
asks the bear.

Bėgam nuo nematyto žvėries,
We are running from an unseen beast

kuris įlindo į laputės namelius.
which went into the fox's little home.

Išgirdus jį ir tu nusigąstum.
If you would hear him, you also would be scared.

Nėra tokio žvėries, kurio aš bijočiau.
There is no such beast whom I fear.

Einam jį išvysiu.
Let's go I will drive it out.

Nuėjo visi trys prie lapės olos 
All three went to the fox's cave                33:00

ir meška klausia, kas Čia apsigyveno.
and the bear asks, who has settled here.

Ožka tuojau išpoškino:
The goat immediately cracked back:

---
Aš senio ožka,
Ir mušta, ir lupta,
Su aukso rageliais,
Sidabro nageliais.
Su kojele trept,
Su rageliu barkšt,
Purkšt — perplėšiu!                             32
---
Nusigando ir meška,
Even the bear was afraid,

tokius žodžius išgirdusi.
hearing such words.

Stovi visi trys prie lapės namelių
All three are standing near the fox's home

ir nežino, ka daryti.
and do not know what to do.

Tik kur buvęs nebuvęs atpūškavo ežiukas.                34:00
Suddenly a hedgehog arrived.

Kai sužinojo, kas čia vyksta, sako:
When it found out what is happening here, it said: 
---
Tuoj aš jį išvysiu.
Immediately I will drive it out.
---
Įsirito į olą
He rolled into the cave

ir pradėjo spygliais badyti oŽkai šonus.
and started to stab with his needles the goat's sides.

Subliovė ožka
The goat started to bleat

ir spruko iš olos.
and fled from the cave.

Kai bėgo pro žveris, meška pagriebė
When it ran through the beasts, the bear grabbed it

ir nurovė jai pusę barzdos.
and tore out half its beard by the roots.             35:00

Nurovė ir po krūmu numetė.
He tore it out and under a bush he dropped it.

Niekas nežinojo,
Noone knew

kur nuo to laiko ožka pradingo.
where from that time on the goat had disappeared.

Bet jos barzdelė po krūmu gulėdama ėmė augti
But its beard lying under the bushes started to grow

ir pavirto žalių augalėliu,
and became a green plant,

kurį žmonės, ožkabarzdžiu, arba asiūkliu, vadina.
which people call goatbeard or horse tail.

Auga jis visokiuose dirvonuose,
It grows on all kinds of terrains

kur ožkos mėgsta vaikščioti.
where goats like to walk.        33

That's all folks.                       36:06