Sveiki, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story on page 73 of Pasakos Apie Gėles.
First Aldona will read the story.

Puikiausia Iš Visų

Seniai seniai gyveno vienas karalius, kurio turtai buvo nesuskaičiuojami,
o žemės neišmatuojamos.
Gyveno jis didelėje pilyje ant aukšto upės kranto, nuo kurio jo karalystė,
apaugusi giriomis ir šilais, matėsi kaip ant delno.

Dažnai karalius stovėdavo pilies bokšte ir žiūrėdavo į vakarus
ir rytus, galvodamas, kur vesti savo kariuomenę,

kur siųsti narsuolių pulkus, kokias priešų karalystes užpulti.
Nes karalius nieko taip nemėgo, kaip kariauti ir medžioti.        1:00
---
Turėjo tas karalius vieną dukterį, kurią labai mylėjo.
Užaugino ją tėvas karalienei anksti mirus, pats ant rankų išnešiojo
ir labai prie jos prisirišo.

Bet nors labai dukrą mylėjo — karo žygių neatsisakydavo ir kai kada ištisus
metus pradingdavo iš pilies, su savo kariais
po svetimas karalystes vandravodamas.             73
---
Kai parjodavo iš karo žygių senasis karalius,
jo didžiulė pilis prisipildydavo triukšmo ir linksmybės,
nes į ją susirinkdavo daug karalystės ir gretimų šalių didžiūnų,
šaunių karių ir raitelių.

Visi jie norėdavo pas garsųjį karalių pasisvečiuoti,
jo vaišių ir gėrimų paragauti.                     2:00

Bet dauguma iš jų troško į garsiąją karaliaus dukterį pasižiūrėti,
jai kokį nors meilų žodelį pratarti.
Nors niekas nekalbėjo, bet kiekvienas tikėjosi, kad tik jį gražuolė pamils
ir jam atiduos ranką ir širdį.

Tikėjosi, bet viskas buvo veltui:
karalaitė su visais buvo draugiška ir maloni,
bet nei į vieną meiliomis akimis nepažiūrėjo, nei vienam nepasakė „myliu“.

Ji negalėjo taip padaryti, nes jau seniai mylėjo paprastą
tėvo kareivį, kuris neturėjo nei turtų, nei pilių, nei bajoro vardo.
Įsimylėjo jį karalaitė ne vien dėl to, kad jis buvo gražaus veido, narsaus būdo,
bet ir dėl geros širdies ir noro visiems padėti.            3:00
---
Karaliui niekada nekilo mintis, kad jo duktė galėtų pamilti paprastą kareivį.
Jis galvojo sulaukti žento, tokio pat galingo karaliaus,
kaip ir jis pats, kurio ir turtai būtų nesuskaičiuojami,
ir žemės neišmatuojamos.

Laukė ir sulaukė.
Vieną dieną atsiuntė tolimos šalies karalius didikus prašyti
karalaitės rankos savo sūnui.                75
---
Nudžiugo karalius, tokių svečių sulaukęs,
ir pasišaukęs dukterį pasakė:
---
— Karalaite, į pilį atvyko svečiai, kurie labai mane pradžiugino.
Tai tolimos šalies karaliaus piršliai.
Jie prašo tavo rankos savo karaliaus sūnui.              4:00

Nors aš labai gailėsiu, išleidęs tave į tolimą šalį, bet kartu ir džiaugsiuosi.
Turėdamas žentą, tokios galingos šalies karaliaus sūnų, sosto paveldėtoją,
aš nukariausiu visas aplinkines karalystes
ir tapsiu galingiausiu valdovu pasaulyje.

Manau, ir tu pritarsi mano nuomonei ir sutiksi tekėti už karalaičio.
---
Išbalo kaip sniegas karalaitė, tokią žinią išgirdusi,
ir atsirėmė į sieną, kad neapalptų.

Ilgai ji tylėjo, nesurasdama žodžių tėvui paprieštarauti.
Žinojo kietą tėvo būdą ir netikėjo, kad jis pakeistų savo sprendimą.
---
— Tai kaip, dukra? — nesulaukdamas jos atsakymo paklausė karalius.  5:00
— Kada tu galėsi sutikti atvykstantį jaunikį ir kada vestuves kelsime?
---
— Niekada, karaliau, — sukaupusi drąsą atsakė jo duktė,
— aš netekėsiu už karalaičio, nes jo nemyliu.
---
Pašoko karalius iš sosto ir jo akys žaibais suspindėjo.
Pagriebė kardo rankeną, lyg priešą būtų išvydęs, ir rūsčiai pasakė:    76
---
— Nemėgink mano kantrybės, dukra, nes blogai baigsis.
Visuomet tėvai parinkdavo dukroms vyrus, parinkau ir aš.
Ir niekada dukros neprieštaravo tėvui — neprieštarauk ir tu.
---
— Tėve! — sušuko karalaitė, puldama prieš jį ant kelių,
— prisimink, kaip mane auginai mažutę, kaip mylėjai ir globojai.   6:00
Kodėl dabar taip Žiauriai su manimi kalbi?
---
Nulenkė karalius galvą ir ilgai tylėjo.
Po to vėl prabilo:
---
— Ir tau, ir man turi rūpėti mūsų karalystės likimas.
Jei atsakysiu karaliaus sūnui
— jį priešu padarysiu ir vargu ar pajėgsiu su juo kariauti.
Turėsi už jo tekėti — nes karalystė to reikalauja.

— Negalėsiu, karaliau, nes aš kitam daviau žodį. Aš myliu kitą.
---
Pašoko karalius ir baisiu balsu suriko:

— Kaip drįsti taip elgtis, neklusnioji dukra!
Kaip drįsti be tėvo valios sau vyrą išsirinkti.
Kas jis?
---
— Tai tavo kareivis, — pasakė karalaitė.
---
— Ne! — šaukė karalius.
— Jau geriau aš pats tau krūtinę perversiu kardu,           7:00
negu išleisiu už paprasto kareivio.
---
— Gerai! Tai žudyk mane, — atšovė karalaitė.
Jos širdyje prabilo karališkas išdidumas ir geležinė valia.        77
Ne be reikalo ji buvo savo tėvo duktė.

Nors labai rūsčiai barė karalius savo dukterį, bet ši nenusileido.

Pasakė tėvui, kad jeigu jis nesiliaus ją varu vertęs tekėti už karalaičio, ji
nušoks nuo pilies bokšto ir negyvai užsimuš.

Tegu tada visa karalystė jį pasmerkia už žiaurumą.
---
Nutilo karalius ir pradėjo dūmoti, ką toliau daryti.
Pirmiausia atsiprašė svetimos šalies svečių, pasakęs, kad karalaitė dar labai
jauna ir prašo metus palaukti.
 
Na, o po to — prašau vėl atvažiuoti.                8:00
---
Netrukus paskelbė karalius, kad su kariuomene išvyksta į kitą šalį grobio
ir turtų paieškoti.
Sužinojo apie tai karalaitė ir jos širdį suspaudė sunki nuojauta.

Vakare, kai niekas nematė, ji susitiko su savo berneliu,
kad jam laimės žygyje palinkėtų.

Juk kare visko būna ir likimas kareiviui ne visada maloningas.
Dabar stovėjo prieš ją kareivis mėlynais kario drabužiais
ir greitai sugrįžti žadėjo:
---
— Karalaite, — pasakė jis, — prašau manęs neužmiršti,
kaip ir aš niekada tavęs neužmiršiu.

Jei kas nors man atsitiktų, aš pas tave atskrisiu mėlynu karvelėliu,
kad tu žinotum, kur ilsisi mano galvelė.             9:00   78
---
Ilgai juodu kalbėjo, negalėdami atsiskirti,
bet pagaliau pradėjo aušti ir karaliaus pulkai pakilo į žygį.
Reikėjo su jais ir kareiviui keliauti.
---
Išvyko karaliaus pulkai ir ilgai apie juos nieko nebuvo girdėti.

Rytą vakarą kopė karalaitė į pilies bokštą ir žiūrėjo, ar nepamatys
grįžtančių karių, o su jais ir savo bernelio.
Bet nieko nesimatė — vien tamsūs miškai tolumoje snaudė ir tylias godas godojo.
---
Pagaliau sugrįžo kariuomenė, bet jos bernelio tarp karių nebuvo.
Karalius pasakė, kad jis pabėgo pas priešą ir išdavė savo šalį.
Tegul duktė apie jį net galvoti nustoja, nes išdavikas blogesnis už priešą. 10:00
---
Užlaužė rankas karalaitė ir iš skausmo sudejavo:
---
— Ką tu padarei, mano kareivėli, mano mylimasis?
Kodėl tu pabėgai pas priešus, nepaisydamas nei mano, nei savo gero vardo?

Tavo išdavystė užvėrė tau duris į mano širdį ir niekada mudu nesusitiksime.
Ak, mano brangusis!
---
Ji nubėgo į bokštą ir paplūdo ašaromis.
---
"Tuo metu pilkas karvelis atsitūpė šalia ir prabilo:
---
— Tai aš, mieloji mano karalaite, aš — tavo kareivėlis.
Pas jokius priešus aš nepabėgau, tiktai karaliaus tarnai mane nužudė jo įsakymu.
                                    79
Aš ilsiuosi smėlėtam pušyne, kur niekada tu neateisi.         11:00
Ten tik vėjas smėlį pusto ir kuklūs žolynėliai stiebiasi į saulę.
Ten ir aš, pavirtęs augalėliu — paprastąja šilagėle, linguosiu amžinai.
---
Jis supleveno sparnais ir išnyko dangaus mėlynėje.
---
— Ak! — sušuko karalaitė. — Negaliu gyventi tokiame baisiame pasaulyje!
Paversk, Perkūne, ir mane tokia pat gėlele.
---
Ji šoko nuo bokšto į žalią pievą ir nukrito ant pievos gėlių.
---
Kur nušoko karalaitė, ten išdygo puiki mėlynoji šilo gėlė — vėjalandė šilagėlė.
Ir dabar ji šviečia dangaus žydrynės žiedeliu, kaip puikiosios karalaitės akys. 12:00
---
Tokia pat šilagėlė išdygo pušyne ant kareivėlio kapo.
Ir linguoja jos savo žiedeliais, lyg kalbėdamos apie amžiną meilę.
Kas žino, gal jos ir per nuotolį viena su kita susikalba?          80

žodynas                              12:24
vocabulary

narsus, drąsus
brave. courageous

ištisas
entire, whole

šaunus
gallant, dashing

karys, kareivis
soldier

vandravoti
to wander

sostas
throne

paveldėtojas, įpedinas
heir, successor

nukariauti
to conquer

išbalti
to become white, fade, bleach

apalpti
to faint

prieštarauti
to contradict                           13:00

jaunikis
a groom, young man

sukaupti
to collect, accumulate, gather
                 76
rankena
a handle

išvysti
to see, set eyes on

mėginti
to try, test

pulti
to rush at, attack, fall 

žaiurus
cruel

prabilti
to start talking

likimas
destiny, fate

surikti
to scream

išdrįsti, drįsti
to dare

elgtis
to behave

paklusti
to obey

išleisti
to give someone away in marriage

prabilti
to start speaking

išdidumas
pride,arrogance, swagger, conceit
                77
rūsčiai
angrily

liautis
to stop, cease

vara
compulsion, constraint, coercion                 14:00

vertė
value, worth

vara vertus
to force

užsimušti
to commit suicide

dumoti
to think

smerkti
to condemn

žiaurumas
cruelty

sužinoti
to find out, learn

suspausti
to squeeze, compress

nuojauta
foreboding, feeling

palinkėjimas
a wish

maloningas
gracious, merciful, condescending, propitious
                     78
goda, godas
thought, dream, honour,respect

išduoti
to betray, issue

užlaužti
to twist, wring

skausmas
pain, anguish, ache, hurt

užverti
to close, shut

paplūsti
to overflow, pour

prabilti                                15:00
to speak, utter
                     79
pustyti
to whet

pusti
to blow

stiebtis
to stand on tiptoes, grow, shoot up

šilagėlė
a heather plant

linguoti
to swing and sway (with Sammy Kaye)

pleventi
to flutter, soar, shimmer, hover

paversti
to turn into, convert, translate

išdygti
to sprout, shoot up

vėjalandė, vėjinis malūnas
a windmill
                     80 
Now we will read the story and a translation             15:37

Puikiausia Iš Visų
Best of All

Seniai seniai gyveno vienas karalius,
Once upon a time a king lived,
 
kurio turtai buvo nesuskaičiuojami,                 16:00
whose riches were uncountable,

o žemės neišmatuojamos.
and land unmeasurable.

Gyveno jis didelėje pilyje
He lived in a big castle

ant aukšto upės kranto,
on a high river bank,

nuo kurio jo karalystė,
from which his kingdom,

apaugusi giriomis ir šilais,
covered with forests and pine groves,

matėsi kaip ant delno.
could be seen like the palm of a hand.

Dažnai karalius stovėdavo pilies bokšte
Often the king used to stand on the castle tower

ir žiūrėdavo į vakarus ir rytus,
and looked at the west and east

galvodamas, kur vesti savo kariuomenę,                17:00
thinking of where to lead his army,

kur siųsti narsuolių pulkus,
where to send the brave regiments,

kokias priešų karalystes užpulti.
which enemy kingdom to invade.

Nes karalius nieko taip nemėgo,
Because the king didn't like anything

kaip kariauti ir medžioti.
as much as to fight and to hunt.
---
Turėjo tas karalius vieną dukterį,
The king had one daughter

kurią labai mylėjo.
whom he much loved.

Užaugino ją tėvas karalienei anksti mirus, 
The father raised her, the queen having earlier died,

pats ant rankų išnešiojo
he himself carried her on his hands                 18:00

ir labai prie jos prisirišo.
and was very attached to her.

Bet nors labai dukrą mylėjo
But though he loved his daughter very much,

— karo žygių neatsisakydavo
he never refused a war campaign

ir kai kada ištisus metus
and sometimes for a whole year

pradingdavo iš pilies,
used to disappear from the castle

su savo kariais po svetimas karalystes vandravodamas.           73
with his soldiers wandering through foreign kingdoms.
---
Kai parjodavo iš karo žygių senasis karalius,
When the old king rode home from the war campaigns,

jo didžiulė pilis prisipildydavo
his huge castle used to overflow                    19:00

triukšmo ir linksmybės,
with noise and revelry,

nes į ją susirinkdavo daug karalystės
because there used to gather many kingdoms

ir gretimų šalių didžiūnų,
and adjacent countries' greats,

šaunių karių ir raitelių.
gallant soldiers and riders.

Visi jie norėdavo pas garsųjį karalių pasisvečiuoti,
All they used to want was to visit at the house of the famous king,

jo vaišių ir gėrimų paragauti.
to taste his feasts and drinks.

Bet dauguma iš jų troško
But most of them desired                        20:00

į garsiąją karaliaus dukterį pasižiūrėti,
to take a look at the famous king's daughter,

jai kokį nors meilų žodelį pratarti.
to utter some pleasant words to her.

Nors niekas nekalbėjo,
Although noone spoke it,

bet kiekvienas tikėjosi,
but each hoped

kad tik jį gražuolė pamils
that the beauty will only love him

ir jam atiduos ranką ir širdį.
and give him her hand and heart.

Tikėjosi, bet viskas buvo veltui:
They hoped, but all was in vain:

karalaitė su visais buvo draugiška ir maloni,            21:00
the princess with all was friendly and pleasant,

bet nei į vieną meiliomis akimis nepažiūrėjo,
but at no one did she look with loving eyes,

nei vienam nepasakė „myliu“.
to noone did she say "I love you".

Ji negalėjo taip padaryti,
She was unable to do that,

nes jau seniai mylėjo paprastą tėvo kareivį,
because she already loved her father's simple soldier

kuris neturėjo nei turtų, nei pilių, nei bajoro vardo.
who had neither riches, nor castles, nor a noble name.

Įsimylėjo jį karalaitė ne vien dėl to,
The princess fell in love with him not just because

kad jis buvo gražaus veido, narsaus būdo,              22:00
he had a handsome face, brave manner,

bet ir dėl geros širdies
but because he had a good heart

ir noro visiems padėti.
and the wish to help everyone.
---
Karaliui niekada nekilo mintis,
The king never had the thought

kad jo duktė galėtų
that his daughter was able

pamilti paprastą kareivį.
to fall in love with a simple soldier.

Jis galvojo sulaukti žento,
He thought he would get a son-in-law,

tokio pat galingo karaliaus,
the same powerful king

kaip ir jis pats, kurio ir turtai būtų nesuskaičiuojami,       23:00
like he himself whose riches would be uncountable,

ir žemės neišmatuojamos.
and lands unmeasurable.

Laukė ir sulaukė.
He waited and waited.

Vieną dieną atsiuntė tolimos šalies karalius
One day a king from a distant country sent

didikus prašyti karalaitės rankos savo sūnui.                75
nobles to ask for the princess's hand for his son.
---
Nudžiugo karalius, tokių svečių sulaukęs,
The king rejoiced, having awaited such a guest,

ir pasišaukęs dukterį pasakė:
and shouted to his daughter saying:
---
— Karalaite, į pilį atvyko svečiai,                 24:00
Princess, into the castle have came guests

kurie labai mane pradžiugino.
who have delighted me.

Tai tolimos šalies karaliaus piršliai.
They are the matchmakers from a far away country's king.

Jie prašo tavo rankos savo karaliaus sūnui.
They are asking for your hand for the king's son.

Nors aš labai gailėsiu,
Although I will be very sorry,

išleidęs tave į tolimą šalį,
having sent you to a distant land,

bet kartu ir džiaugsiuosi.
but also I will be joyful.

Turėdamas žentą, tokios galingos šalies
Having a son-in-law, such a powerful country's           25:00

karaliaus sūnų, sosto paveldėtoją,
king's son, the throne's heir,

aš nukariausiu visas aplinkines karalystes
I will conquer all the surrounding kingdoms

ir tapsiu galingiausiu valdovu pasaulyje.
and will become the most powerful ruler in the world.

Manau, ir tu pritarsi mano nuomonei
I know you will agree with my opinion

ir sutiksi tekėti už karalaičio.
and will consent to marry the prince.
---
Išbalo kaip sniegas karalaitė,
The princess became white as snow,

tokią žinią išgirdusi,
upon hearing such news,

ir atsirėmė į sieną, kad neapalptų.                 26:00
and leaned on the wall, so that she would not faint.

Ilgai ji tylėjo, nesurasdama
For a long time she was silent, not finding

žodžių tėvui paprieštarauti.
the words to contradict hew father.

Žinojo kietą tėvo būdą
She knew her father's tough character

ir netikėjo, kad jis pakeistų savo sprendimą.
and did not believe that he would change his decision.
---
— Tai kaip, dukra?
So what do you think, daughter?

— nesulaukdamas jos atsakymo paklausė karalius.
the king asked, not waiting for her answer.

— Kada tu galėsi sutikti atvykstantį jaunikį             27:00
When can you agree to meet the arriving groom

ir kada vestuves kelsime?
and when can we raise the wedding?
---
— Niekada, karaliau, — sukaupusi drąsą atsakė jo duktė,
Never, king, the daughter answered gathering her courage,

— aš netekėsiu už karalaičio,
I will not marry the prince,

nes jo nemyliu.
because I do not love him.
---
Pašoko karalius iš sosto
The king jumped up from the throne

ir jo akys žaibais suspindėjo.
and his eyes shot out like lighting.

Pagriebė kardo rankeną,
He grabbed a sword handle

lyg priėšą būtų išvydęs, ir rūsčiai pasakė:            28:00
like he had seen an enemy and angerly said:      76
---
— Nemėgink mano kantrybės, dukra,
Do not test my patience, daughter,

nes blogai baigsis.
because it will end badly.

Visuomet tėvai parinkdavo dukroms vyrus,
Always fathers used to select husbands for their daughters,

parinkau ir aš.
and even I will select for you.

Ir niekada dukros neprieštaravo tėvui
And daughters never contradicted their fathers,

— neprieštarauk ir tu.
don't you contradict me.
---
— Tėve! — sušuko karalaitė,
Father, shouted the princess,

puldama prieš jį ant kelių,                   29:00
falling before him on her knees,

— prisimink, kaip mane auginai mažutę,
remember how you raised me when I was little,

kaip mylėjai ir globojai.
how you loved and protected me.

Kodėl dabar taip Žiauriai su manimi kalbi?
Why now do you so cruelly talk to me?
---
Nulenkė karalius galvą ir ilgai tylėjo.
The king lowered his head and was silent a long time.

Po to vėl prabilo:
After that he again started to speak:
---
— Ir tau, ir man turi rūpėti mūsų karalystės likimas.
Both to you and to me our kingdom's destiny is important

Jei atsakysiu karaliaus sūnui                  30:00
If I reply no to the king's son

— jį priešu padarysiu
I will make him an enemy

ir vargu ar pajėgsiu su juo kariauti.
and it will be question if I will be able to fight him.

Turėsi už jo tekėti
You have to marry him,

— nes karalystė to reikalauja.
because the kingdom requires it.

— Negalėsiu, karaliau, nes aš kitam daviau žodį.
I will not be able to do it, king, because I have given my word to another.

Aš myliu kitą.
I love someone else.
---
Pašoko karalius ir baisiu balsu suriko:
The king jumped up and in a terrible voice screamed:

— Kaip drįsti taip elgtis, neklusnioji dukra!          31:00
How dare you behave so, disobedient daughter.

Kaip drįsti be tėvo valios
How dare you without your father's will

sau vyrą išsirinkti.
select a man for yourself.

Kas jis?
Who is he?
---
— Tai tavo kareivis, — pasakė karalaitė.
he is one of your soldiers, said the princess.
---
— Ne! — šaukė karalius.
No! shouted the king.

— Jau geriau aš pats tau krūtinę perversiu kardu,
It is better that I myself thrust the sword into your chest,

negu išleisiu už paprasto kareivio.
than give you in marriage to a simple soldier.
---
— Gerai! Tai žudyk mane, — atšovė karalaitė.           32:00
OK. Kill me, shot back the princess.

Jos širdyje prabilo
In her heart started to speak

karališkas išdidumas ir geležinė valia.
royal pride and an iron will.                   77

Ne be reikalo ji buvo savo tėvo duktė.
Not without reason was she her father's daughter.

Nors labai rūsčiai barė karalius savo dukterį,
Although very angrily the king scolded his daughter,

bet ši nenusileido.
but she did not give in.

Pasakė tėvui, kad jeigu jis nesiliaus ją varu vertęs
She said to her father, that if he will not stop forcing her   33:00

tekėti už karalaičio,
to marry the prince,

ji nušoks nuo pilies bokšto
she will jump from the castle's tower

ir negyvai užsimuš.
and will commit suicide.

Tegu tada visa karalystė jį pasmerkia už žiaurumą.
Then let all the kingdom condemn him for his cruelty.

---
Nutilo karalius ir pradėjo dūmoti,
The king became quiet and started to think

ką toliau daryti.
what to do next.

Pirmiausia atsiprašė svetimos šalies svečių,
First of all he apologized to the foreign country's guests,

pasakęs, kad karalaitė dar labai jauna               34:00
having said that the princess was still very young

ir prašo metus palaukti.
and asked to wait a year.

Na, o po to — prašau vėl atvažiuoti.
and after that - please come back again.
---
Netrukus paskelbė karalius, kad su kariuomene
Soon the king announced that with the army

išvyksta į kitą šalį 
he is leaving to another country 

grobio ir turtų paieškoti.
to look for plunder and riches.

Sužinojo apie tai karalaitė
The princess found out about that

ir jos širdį suspaudė sunki nuojauta.           35:00
and her heart squeezed with foreboding.

Vakare, kai niekas nematė,
In the evening when noone was looking,

ji susitiko su savo berneliu,
she met with her young man

kad jam laimės žygyje palinkėtų.
to wish him well on his march.

Juk kare visko būna
In the war anything can happen

ir likimas kareiviui ne visada maloningas.
and fate for the soldier is not alway gracious.

Dabar stovėjo prieš ją kareivis
Now the soldier stood in front of her

mėlynais kario drabužiais
in blue soldier's clothing

ir greitai sugrįžti žadėjo:                  36:00
and promised quickly to return:
---
— Karalaite, — pasakė jis, — prašau manęs neužmiršti,
Princess, he said, please don't forget me,

kaip ir aš niekada tavęs neužmiršiu.
as I will never forget you.

Jei kas nors man atsitiktų,
If something should happen to me,

aš pas tave atskrisiu mėlynu karvelėliu,
I will fly to you as a blue dove,

kad tu žinotum, kur ilsisi mano galvelė.                78
that you would know where my head rests.

---Ilgai juodu kalbėjo, negalėdami atsiskirti,
For a long time both talked, unable to part,

bet pagaliau pradėjo aušti                    37:00 
but finally it started to dawn

ir karaliaus pulkai pakilo į žygį.
and the king's regiment left on the march.

Reikėjo su jais ir kareiviui keliauti.
It was necessary for the soldier to travel with them.
---
Išvyko karaliaus pulkai ir ilgai
The king's regiment left and for a long time

apie juos nieko nebuvo girdėti.
nothing was heard about them.

Rytą vakarą kopė karalaitė
Mornings and evenings the princess climbed

į pilies bokštą ir žiūrėjo, 
onto the castle's tower and looked ,

ar nepamatys grįžtančių karių,
whether she will see the returning soldiers,          38:00

o su jais ir savo bernelio.
and with them her young man.

Bet nieko nesimatė
But she saw noone,

— vien tamsūs miškai tolumoje snaudė
only dark forests dozed in the distance

ir tylias godas godojo.
and dreamed quiet dreams.
---
Pagaliau sugrįžo kariuomenė,
Finally the army returned,

bet jos bernelio tarp karių nebuvo.
but her young man was not among the soldiers.

Karalius pasakė, kad jis pabėgo
The king said that he ran

pas priešą ir išdavė savo šalį.
to the enemy and betrayed his country.              39:00

Tegul duktė apie jį net galvoti nustoja,
Let the daughter stop thinking about him,

nes išdavikas blogesnis už priešą.
because a traitor is worse than an enemy.
---
Užlaužė rankas karalaitė
The princess wrung her hands

ir iš skausmo sudejavo:
and from pain cried out:
---
— Ką tu padarei, mano kareivėli, mano mylimasis?
What did you do, my soldier   , my beloved?

Kodėl tu pabėgai pas priešus,
Why did you run to the enemy,

nepaisydamas nei mano, nei savo gero vardo?
not respecting my good name nor yours??

Tavo išdavystė užvėrė tau duris į mano širdį            40:00
Your betrayal closed for you the doors into my heart

ir niekada mudu nesusitiksime.
and never will we ever meet.

Ak, mano brangusis!
O, my dearest
---
Ji nubėgo į bokštą ir paplūdo ašaromis.
She ran onto the tower and broke out in tears.
---
"Tuo metu pilkas karvelis atsitūpė šalia ir prabilo:
At that time a grey dove perched near by and said:
---
— Tai aš, mieloji mano karalaite,
It is I, my dear princess, me,

aš — tavo kareivėlis.
your soldier.

Pas jokius priešus aš nepabėgau,
I did not run to any enemy,                    41:00

tiktai karaliaus tarnai mane nužudė jo įsakymu.
only the king's servant killed me by his command.
                                   79
Aš ilsiuosi smėlėtam pušyne,
I am resting in a sandy pine forest

kur niekada tu neateisi.
where you will never come.

Ten tik vėjas smėlį pusto
There only the wind blows the sand

ir kuklūs žolynėliai stiebiasi į saulę.
and modest grasslands shoot up to the sun.

Ten ir aš, pavirtęs augalėliu
There am I, changed into a plant,

— paprastąja šilagėle, linguosiu amžinai.
a plain heather, will sway forever.               42:00
---
Jis supleveno sparnais
He fluttered his wings

 ir išnyko dangaus mėlynėje.
and disappeared into the blue sky.
---
— Ak! — sušuko karalaitė.
Oh, exclaimed the princess.

— Negaliu gyventi tokiame baisiame pasaulyje!
I cannot live in such a terrible world.

Paversk, Perkūne, ir mane tokia pat gėlele.
Perkunas, turn me into the same kind of flower.
---
Ji šoko nuo bokšto į žalią pievą
She jumped from the tower onto a green meadow

ir nukrito ant pievos gėlių.
and fell on meadow flowers.
---
Kur nušoko karalaitė,                      43:00
Where the princess jumped,

ten išdygo puiki mėlynoji šilo gėlė
there sprouted a beautiful pine flower

— vėjalandė šilagėlė.
- the windmill heather.

Ir dabar ji šviečia dangaus žydrynės žiedeliu,
And now she shines as a skyblue blossom

kaip puikiosios karalaitės akys.
like the princess's beautiful eyes.
---
Tokia pat šilagėlė išdygo
The same heather sprouted

pušyne ant kareivėlio kapo.
in the pine forest on the soldier's grave.

Ir linguoja jos savo žiedeliais,
And they sway with their blossoms,

lyg kalbėdamos apie amžiną meilę.                44:00
like speaking of eternal love.

Kas žino, gal jos ir per nuotolį
Who knows, perhaps they even through distance

viena su kita susikalba?
talk to one another.                       80

That's all folks                        44:25