Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story on page 34 of Pasakos Apie Gėles.
First Aldona will read the story.

Saulės Duktė

Karalius turėjo sūnų ir dukterį, kuriuos labai mylėjo.
To, karaliaus pati buvo mirusi, o netrukus numirė ir pats karalius.
Dabar paliko tik jo sūnus ir duktė.
---
Karalaitis, paemęs į savo rankas karalystę
ir visą tėvo palikimą, sugalvojo vesti.

Ir išleido jisai pasiuntinius į visas šalis, kad siiešiotų jam mergelę
— jei ne gražesnę kaip jo seserį, tai nors tokią.
O karalaičio sesuo buvo labai graži.
---
Netrukus sugrįžo pasiuntiniai ir pranešė karalaičiui,         1:00
kad matė daug puikių mergelių,
bet tokios gražios kaip karalaitė niekur neregėjo,
---
Tada atėjo karalaičiui į galvą mintis vesti savo seserį.
Jis tuojau tą sumanymą jai pasakė.

Karalaitė nessūtiko ir pradėjo verkti,
  bet brolis griežtai įsakė ruoštis vestuvėms.            34
---
Karalaitė labai nusiminė, bet nieko negalėjo padaryti.
Paliūdėjo, pavėrkė ir ėmė ruoštis.

Vestuvių dieną karalaitis pirmas apsitaisė ir laukia sesers.
Laukė, laukė, o ta vis nesirodo. Pagaliau klausia: 

— Seselę, ar jau apgitaisei?

— Jau kojas apsiaviau,— atsakė sesuo ir prašmego iki pusės į žemę.  2:00

Karalaitis vėl laukia, 0 nesulaukdamas klausia:

— Ar jau baigei taisytis?

— Jau suknėlę apsivilkau, — atsąkė karalaitė ir sulig kaklu prasmego į žemę.
----
Karalaitis dar laukia, o nesulaukęs klausia: -Sesele, ar jau apsitaisei?
— Jau vainiką užsidėjau, — atsakė karalaitė ir visa prasmego į žemę. 
---
Karalaitis nekanitraudamas vėl pašaukė seserį, bet jam niekas neatsakė.
Tada įėjo į sesers kambarį, bet nieko nerado.
---
Taip ir nėįvyko karalaičio vestuvės. 
O karalaitė nugrimzdusi į Žemę pasijuto ėsanti gražioje pievoje.

Aplinkui kvėpėjo žiedai, švietė saulutė čiulbėjo paukščiai.     3:00 
Karalaitė ėmė vaikštinėti po pievą, rinkti žemuoges, skinti žiedus.   35
---
Į vakarą jai pasidarė baugu, nes vaikštinėjo visai viena,
niekur nebuvo matyti nė gyvos dvasios.
Pradėjo temti, o ji nežinojo, į kurią pusę eiti.
---
Staiga pastebėjo spindintį žiburėlį ir pasuko jo link.

Kiek paėjus rado nedidelį namelį, o jame labai gražią mergelę:
ji sėdėjo prie stalo ir siuvo siuvinį.

Abi pasisveikino ir ėmė kalbėtis.
---
— Aš esu karalaitė, — pasakė pakeleivė.
— Neturiu tėvo nei motinos, tik vieną brolį.             4:00
Po tėvo mirties brolis paėmė valdyti karalystę
ir, nerasdamas sau tinkamos mergelės, vertė mane už jo įštekėti.

Besiruošdama jungtuvėms, prasmegau į žemę ir nežinau,
kaip atsiradau pievoje ir čia atėjau.
---
— O aš esu Saulės duktė, —, atsakė mergaitė.
Cia mane atnešė pagrobusi pikta ragana.

Net motina nežino, kur aš esu.
Labai man čia liūdna ir nežinau, kaip išsigelbėti.
Tau būtų bėda, jei parėjus tave čia rastų.
---
— Tai pabėk nuo jos! — patarė karalaitė.
---
— Norėčiau, pabėgti, bet viena nesugebėsiu. 
---
Taip joms kalbant pūstelėjo šaltas vėjas, sudrebėjo medžiai
ir Saulės duktė pajuto, kad parlekia ragana.            37   5:00

Ji tuojau pastatė karalaitę prie sienos ir įsmeigė ties ja adatą su siūlu.
O ta adata turėjo tokią savybę, kad prie jos ragana nieko negalėjo matyti. 
---
Įėjus į trobelę ragana pradėjo šaukti:
---
— Kas čia žmogiena atsiduoda?
---
-Niekas čia neatsiduoda. Pati, matyt, ja atsiduodi.
---
Ragana apsidairė ir atsisėdusi ėmė ilsėtis.
Kiek pasėdėjusi, vėl išlėkė.
---
— Kaip čia atsitiko, kad ragana manęs nematė? — klausia karalaitė.

—Tą stebuklingą adatą man davė motina.
Be to, aš dar turiu stebuklingą rankšluostį, galintį pavirsti giliu ežeru,
ir šiūlų kamuolį, galintį pavirsti kalnu.               6:00

Manau, kad reikia bėgti.
---
Kaip tarė, taip padarė. Greitai susiruošė ir spruko iš namelio.
---
Netrukus parlėkė ragana namo ir neradusi Saulės duktės labai supyko.
Tuojau ėmė visur uostinėti ir atrado pėdas, užšėdo ant šluotos
ir pasileido vytis. 
---
Saulės duktė išgirdo žemės drebėjimą ir suprato, kad atsiveja ragana.
Abi labai nusigando ir išmetė kamuolį.
Iš to kamuolio pasidarė labai aukštas ir status kalnas.       38

Ragana, pribėgus kalną, bandė įlipti, bet negalėjo.
Tada parlėkė namo, atsinešė kastuvą ir
ėmė kasti kalną. Perkasė ir vėl pasileido vytis.          7:00
---
Saulės duktė ir karalaitė jau buvo toli nubėgusios.
Bet štai ir vėl pajuto žemės drebėjimą.

Tada Saulės duktė numetė rankšluostį ir iš to rankšluosčio pašidarė toks platus
ir gilus ežeras, jog raganą negąlėjo jo nei perplaukti, nei pereiti.

Tada atsigulė ant pilvo ir ėmė lakti ežero vandenį, galvodama,
kad visą ji išgers. 

Lakė ir skubėjo. Jau visa išpampo, o dugno dar nematyti.
Lakė lakė, tiktai pokšt. Ir persprogo.
---
Saulės duktė ir karalaitė be baimės nuėjo toliau.
---
Netrukus priėjo puikų dvarą, ir karalaitė pažino savo tėviškę.    8:00
Kai juodvi įėjo į rūmus, karalaitis labai apsidžiaugė, bet ir nusiminė,
nes negalėjo pažinti, katra jo sesuo: abi buvo viena į kitą panašios.

Ir taip Žiūri, ir Šiaip — neatskiria savo sesers, ir gana.
Tada griebėsį gudrumo. Iškėlė didelį pokylį,
į kurį pakvietė daug kitų karalių.
Pats paėnė pūslę, pripiltą kraujo, ir pasirišo sau po kaklu.   39
---
Prasidėjo pokylis. Svečiai patenkinti, linksmi, o labiausiai — karalaitis.
Jis vis prašo abiejų gražuolių, kad pasakytų, kuri jo sėsuo.    9:00

O tos buvo susimokę ir nieko nesako.
Tada karalaitis išsitraukė kardą,
patraukė sau per pakaklę ir apsipylęs krauju sukniubo.
---
Visi labai nusigando, o labiausiai — gražuolės.
O karalaitis apsimetęs negyvas gulėjo užstalėje.

Tada viena gražuolė ėmė balsu raudoti. 
— Oi, broleli, mano broleli, ką aš padiariau! Ką aš padariau!
Antroji gražuolė nors gailėjo karalaičio, bet brolių jo nevadino.
---
Sužinojęs, kuri jo sesuo, karalaitis pašoko šveikas ir linksmas.
---
Čia jis, susipažino su Saulės dukterimi
ir jai pasipiršo, nes jam ji labai patiko.            10:00
---
Karalaitis savo seserį išleido už gretimos
Šalies karaliaus, kuriam ji seniai buvo patikusi.

Kai atėjo metas karalaitei su savo vyru iŠvykti į svetimą karalystę, (Aldona said metai)
ji labai gailėjosi palikti savo draugę — Saulės dukterį.
---
-Nepergyvenk, mieloji, — pasakė ši. —
Kad manęs nėpamirštum, aš tau duosiu vieną didingą gėlę,
kuri savo žiedu primins ne tik mane, bet ir mano motiną — Saulę.  40

Vežkis ją su savimi.
Kai tik norėsi sužinoti, kur aš esu - pažvežlgsi į jos žiedą ir žinosi:
jis visados bus atsisukęs į tą pusę, kurioje aš būsiu.
---
Širdingai atsisveikino karalaitė su broliu ir jo žmona — Saulės dukterimi.
Kartu išsivežė ir nematytą augalą su Saulės Žiedu.

Pavadino tą augalą žmonės saulėgrąža, nes jis visada žiūri į tą pusę,
kur yra Saulė arba jos duktė.                   41

žodynas                               11:23
Vocabulary

palikimas
legacy, heritage, inheritance

mergelė
virgin, maiden

regėti
to see, behold

sumanymas
idea, plan

apsitaisti
to dress oneself

apsiauti
to put on one's footwear

prasmegti
to disappear

užsidėti
to put on clothes

nugrimzti
to sink, plunge, submerge

pasijusti
to feel, to find oneself

siuvinys
embroidery

pakeleivis, pakeleivė
traveller

versti
to force

jungtuvės
marriage

pagrobti
to seize, kidnap

išsigelbėti
to escape, save oneself

bėda
trouble, misfortune, misery, harm

pabėgti
to escape, flee, run away

pūstelėjimas
a puff, whiff

įsmeigti
to stab, stick in, pinch

adata
a needle

savybė
characteristic, property, quality

atsiduoti
to surrender, devote oneself, smell

šluota
a broom, panicle, besom

atsivyti
to chase

status, stati
steep, sheer

pribėgti
to approach by running                   13:00

numesti
to drop, toss, shed

lakti
to lap, swill

išpampti
to swell

katras, katra
which

pokylis
a feast, banquet, party

pokštas
a trick, prank, joke

persprogti
to burst, crack

griebtis
to resort

gudrumas
cunning

pūslė
a bladder, bubble, blister

pasirišti
to tie

susimokyti
to conspire

apsipilti
pour or spill over oneself

sukniubo
to collapse, fall on one's knees

apsimesti
to pretend

raudoti
to cry, weep, wail

gailėti
to feel sorry, pity

pasipiršti
to propose

gretimas, gretimi
adjacent, neighboring

pergyventi
to worry, survive

išsivežti
to remove, take away

Now we will read the story and its translation            14:15

Saulės Duktė
Saule's Daughter

Karalius turėjo sūnų ir dukterį,
A king had a son and a daughter

kuriuos labai mylėjo.
whom he much loved.

To, karaliaus pati buvo mirusi,
The king's wife had died,

o netrukus numirė ir pats karalius.
and soon the king himself died.

Dabar paliko tik jo sūnus ir duktė.
Now were left only his son and daughter. 
---
Karalaitis, paemęs į savo rankas karalystę             15:00
The prince, having taken the kingdom into his hands

ir visą tėvo palikimą, sugalvojo vesti.
and all of his father's legacy, thought about marrying.

Ir išleido jisai pasiuntinius
And he sent messengers

į visas šalis,
to the whole country,

kad suieškotų jam mergelę
that they would find a maiden for him

jei ne gražesnę kaip jo seserį,
if not more beautiful than his sister,

tai nors tokią.
then at least something like her.

O karalaičio sesuo buvo labai graži.
But the prince's sister was very beautiful.
---
Netrukus sugrįžo pasiuntiniai                  16:00
Soon the messangers returned

ir pranešė karalaičiui,
and announced to the prince,

kad matė daug puikių mergelių,
that they saw many excellent maidens,

bet tokios gražios kaip karalaitė
but such a beautiful one as the princess

niekur neregėjo.
they did not see.
---
Tada atėjo karalaičiui į galvą mintis
Then came to the prince the thought

vesti savo seserį.
to marry his sister. (incest)

Jis tuojau tą sumanymą jai pasakė.
He immediately told this decision to her.

Karalaitė nesutiko ir pradėjo verkti,
The princess did not agree and started to cry,            17:00

bet brolis griežtai įsakė
but the brother strickly ordered her

ruoštis vestuvėms.            34
to prepare for a wedding.
---
Karalaitė labai nusiminė,
The princess became very sad,

bet nieko negalėjo padaryti.
but there was nothing she could do.

Paliūdėjo, pavėrkė ir ėmė ruoštis.
She was sad, she cried and started to prepare.

Vestuvių dieną karalaitis
On the wedding day the prince

pirmas apsitaisė ir laukia sesers.
was the first dressed and waited for the sister.

Laukė, laukė, o ta vis nesirodo.                   18:00
He waited and waited and she still didn't appear.

Pagaliau klausia:
Finally he asked:

Seselę, ar jau apgitaisei?
Sister, are you already dressed?

Jau kojas apsiaviau,
Already my shoes are on,

atsakė sesuo ir prasmego iki pusės į žemę. 
the sister answered and disappeared halfway into the ground.

Karalaitis vėl laukia,
The prince waits again,

o nesulaukdamas klausia:
and without seeing her asks:

Ar jau baigei taisytis?
Ar you already finished dressing?

Jau suknėlę apsivilkau, — atsąkė karalaitė             19:00
I already have put on the dress, answered the princess,

ir sulig kaklu prasmego į žemę.
by now up to the neck disppeared into the ground.
----
Karalaitis dar laukia, o nesulaukęs klausia:
The prince still waits, and without seeing her asks:

Sesele, ar jau apsitaisei?
Sister, are you dressed?

Jau vainiką užsidėjau,
I have already put on the crown,

atsakė karalaitė ir visa prasmego į žemę.
answered the princess, and now completely disappeared into the ground.
---
Karalaitis nekantraudamas vėl pašaukė seserį,
The prince impatiently again yelled to his sister,

bet jam niekas neatsakė.
but noone answered.                        20:00

Tada įėjo į sesers kambarį,
Then he went to his sister's room,

bet nieko nerado.
but found noone.
---
Taip ir nėįvyko karalaičio vestuvės.
And so the prince's wedding didn't take place.

O karalaitė nugrimzdusi į Žemę
And the princess having descended into the ground,

pasijuto ėsanti gražioje pievoje.
found herself in a beautiful meadow.

Aplinkui kvėpėjo žiedai,
All around she smelled blossoms,

švietė saulutė, čiulbėjo paukščiai.
the sun shone, the birds sang.

Karalaitė ėmė vaikštinėti po pievą,                 21:00
The princess started to walk around the meadow,

rinkti žemuoges, skinti žiedus.   35
to gather wild strawberries, to pick blossoms.
---
Į vakarą jai pasidarė baugu,
In the evening she became fearful

nes vaikštinėjo visai viena,
because she was walking all alone

niekur nebuvo matyti nė gyvos dvasios.
nowhere was there to be seen a living being.

Pradėjo temti, o ji nežinojo,
It began to get dark and she did not know

į kurią pusę eiti.
which way to go.
---
Staiga pastebėjo spindintį žiburėlį
Suddenly she noticed a small shining light

ir pasuko jo link.                       22:00
and turned toward it.

Kiek paėjus rado nedidelį namelį,
After walking a little she found a small house

o jame labai gražią mergelę:
and in it a very pretty maiden:

ji sėdėjo prie stalo
she sat by a table

ir siuvo siuvinį.
and was sewing embroidery.

Abi pasisveikino ir ėmė kalbėtis.
Each one greeted one another and they started to converse.
---
Aš esu karalaitė, — pasakė pakeleivė.
I am a princess, the traveller said.

Neturiu tėvo nei motinos, tik vieną brolį.
I have neither a father nor a mother, only one brother.

Po tėvo mirties                        23:00
After my father's death,

brolis paėmė valdyti karalystę 
my brother started to rule the kingdom

ir, nerasdamas sau tinkamos mergelės,
and having not found for himself a suitable maiden,

vertė mane už jo įštekėti.
he forced me to marry him.

Besiruošdama jungtuvėms, prasmegau į žemę
While preparing for the wedding, I disappeared into the ground

ir nežinau, kaip atsiradau pievoje
and I do not know how I found myself in the meadow

ir čia atėjau.
and how I came here.
---
O aš esu Saulės duktė, atsakė mergaitė.
And I am Saulė's daughter, answered the maiden. 

Cia mane atnešė pagrobusi pikta ragana.            24:00
I was brought here by an evil witch who kidnapped me.

Net motina nežino, kur aš esu.
Even my mother does not know where I am.

Labai man čia liūdna
I am very sad here

ir nežinau, kaip išsigelbėti.
and I do not know how to escape.

Tau būtų bėda,
It would be trouble for you

jei parėjus tave čia rastų.
if upon returning she would find you here.
---
Tai pabėk nuo jos! — patarė karalaitė.
Run away from her, advised the princess.
---
Norėčiau, pabėgti, bet viena nesugebėsiu.
I would like to escape but I would not be able to do it alone.
---
Taip joms kalbant                         25:00
As they were speaking

pūstelėjo šaltas vėjas, sudrebėjo medžiai
a puff of cold wind shook the trees

ir Saulės duktė pajuto, kad parlekia ragana.         37
and Saule's daughter felt that the witch is flying back.

Ji tuojau pastatė karalaitę prie sienos
She immediately stood the princess near the wall

ir įsmeigė ties ja adatą su siūlu.
and thrust by her a needle with thread.

O ta adata turėjo tokią savybę,
That needle had such a quality

kad prie jos ragana nieko negalėjo matyti.             26:00
that near her the witch was not able to see anything.
---
Įėjus į trobelę ragana pradėjo šaukti:
Coming into the cottage the witch started to shout:
---
Kas čia žmogiena atsiduoda?
What smells here of human flesh?
---
Niekas čia neatsiduoda.
Noone here smells.

Pati, matyt, ja atsiduodi.
You smell it on yourself.
---
Ragana apsidairė ir atsisėdusi ėmė ilsėtis.
The witch looked around and having sat down started to relax.

Kiek pasėdėjusi, vėl išlėkė.
Having sat, she again flew away.
---
Kaip čia atsitiko,
How did it happen                      27:00

kad ragana manęs nematė? — klausia karalaitė.
that the witch did not see me? asked the princess.

Tą stebuklingą adatą man davė motina.
My mother gave me that miraculous needle.

Be to, aš dar turiu stebuklingą rankšluostį,
Besides that I even have a miraculous towel

galintį pavirsti giliu ežeru,
capable of becoming a deep lake,

ir šiūlų kamuolį, galintį pavirsti kalnu.
and a ball of thread, which is able to become a hill.

Manau, kad reikia bėgti.
I think we need to run.
---
Kaip tarė, taip padarė.
Thus said, thus done.

Greitai susiruošė ir spruko iš namelio.                 28:00
They quickly got ready and fled from the house.
---
Netrukus parlėkė ragana namo
Soon the witch flew back home

ir neradusi Saulės duktės labai supyko.
and not finding Saule's daughter became very mad.

Tuojau ėmė visur uostinėti
Immediately she started to sniff around

ir atrado pėdas, užšėdo ant šluotos ir
and having found footprints, she sat on a broom and

pasileido vytis. 
started to give chase.
---
Saulės duktė išgirdo žemės drebėjimą
Saule's daughter heard the ground trembling

ir suprato, kad atsiveja ragana.
and understood that the witch was chasing them.             29:00

Abi labai nusigando ir išmetė kamuolį.
Both became very afraid and threw out the ball.

Iš to kamuolio pasidarė
From that ball there developed

labai aukštas ir status kalnas.       38
a very high and steep hill.

Ragana, pribėgus kalną,
The witch ran towards the hill,

bandė įlipti, bet negalėjo.
tried to climb it but was unable.

Tada parlėkė namo, atsinešė kastuvą
Then she flew home, fetched a shovel

ir ėmė kasti kalną.
and started to dig the hill. 

Perkasė ir vėl pasileido vytis.
She finished digging and again gave chase.            30:00
---
Saulės duktė ir karalaitė
Saule's daughter and the princess

jau buvo toli nubėgusios.
had already run a far distance.

Bet štai ir vėl
But here again

pajuto žemės drebėjimą.
they felt the grounds shaking.

Tada Saulės duktė numetė rankšluostį
Then Saule's daughter dropped the towel

ir iš to rankšluosčio pasidarė toks platus
and that towel became such a wide

ir gilus ežeras, jog raganą negąlėjo
and deep lake, that the witch was unable (neither)

jo nei perplaukti, nei pereiti.
to swim across it nor walk aross it.

Tada atsigulė ant pilvo                        31:00
Then she lay down on her stomach

ir ėmė lakti ežero vandenį, 
and started to lap the (lake's) water 

galvodama, kad visą ji išgers. 
thinking that she will drink it all.

Lakė ir skubėjo.
She lapped and hurried.

Jau visa išpampo,
Already she was all bloated,

o dugno dar nematyti.
but the bottom was not yet visible.

Lakė lakė, tiktai pokšt.
Lapped lapped, then pop.

Ir persprogo.
And she burst.
---
Saulės duktė ir karalaitė
Saule's daughter and the princess

be baimės nuėjo toliau.                    32:00
without fear went further.
---
Netrukus priėjo puikų dvarą,
Soon they approached an excellent mansion

ir karalaitė pažino savo tėviškę.
and the princess recognized her native land.

Kai juodvi įėjo į rūmus,
When they both entered the palace,

karalaitis labai apsidžiaugė,
the prince rejoiced,

bet ir nusiminė,
but also became sad,

nes negalėjo pažinti, katra jo sesuo:
because he was not able to recognize which is his sister:

abi buvo viena į kitą panašios.
both were similar to the other.

Ir taip Žiūri, ir Šiaip —
And so he looks one way and another way -

neatskiria savo sesers, ir gana.
he does not distinguish his sister, and that's it.

Tada griebėsį gudrumo.
Then he resorted to cunning.

Iškėlė didelį pokylį,
He raised a big feast

į kurį pakvietė daug kitų karalių.
to which he invited many other kings.

Pats paėmė pūslę, pripiltą kraujo,
he took a bladder full of blood

ir pasirišo sau po kaklu.   39
and tied it under his neck.
---
Prasidėjo pokylis.
The feast started.

Svečiai patenkinti, linksmi,
The guests are satisified, gay,

o labiausiai — karalaitis.                   34:00
but mostly the prince.

Jis vis prašo abiejų gražuolių,
He again and again asks both of the beauties

kad pasakytų, kuri jo sėsuo.
that they would tell him which is his sister.

O tos buvo susimokę
But those had conspired          (I said and)

ir nieko nesako.
and neither said anything.

Tada karalaitis išsitraukė kardą,
Then the prince pulled out a sword,

patraukė sau per pakaklę
pulled it across his neck

ir apsipylęs krauju sukniubo.
and when the blood poured out all over him, he collapsed.
---
Visi labai nusigando,
Everyone became very afraid,                 34:00

o labiausiai — gražuolės.
but mostly - the beauties.

O karalaitis apsimetęs negyvas
But the prince pretenting to be dead  ( I said pretened)

gulėjo užstalėje.
lay under the table.

Tada viena gražuolė ėmė balsu raudoti.
Then one beauty started to wail.

Oi, broleli, mano broleli, ką aš padiariau!
Oh brother, my brother,what did I do.

Ką aš padariau!
What did I do.

Antroji gražuolė nors gailėjo karalaičio,
The second beauty, although she felt sorry for the prince,

bet brolių jo nevadino.
but she did not call him brother.
---
Sužinojęs, kuri jo sesuo,
Having found out which is his sister,         36:00

karalaitis pašoko šveikas ir linksmas.
the prince jumped up healthy and gay.
---
Čia jis susipažino su Saulės dukterimi
Here he met Saule's daughter

ir jai pasipiršo, nes jam ji labai patiko.
and he proposed to her because he liked her a lot.
---
Karalaitis savo seserį išleido
The prince gave in marriage his sister

už gretimos Šalies karaliaus,
to a neighboring country's king

kuriam ji seniai buvo patikusi.
who had liked her for a long time.

Kai atėjo metas karalaitei su savo vyru
When it was time for the princess and her husband

iŠvykti į svetimą karalystę,                 37:00
to leave for the foreign kingdom,

ji labai gailėjosi palikti
she was very sorry to leave

savo draugę — Saulės dukterį.
her friend, Saule's daughter.
---
Nepergyvenk, mieloji, — pasakė ši.
Do not worry, dear, she said.

Kad manęs nėpamirštum,
So that you would not forget me,

aš tau duosiu vieną didingą gėlę,
I will give you one magnificent flower,

kuri savo žiedu primins ne tik mane,
which with its blossom will remind you not only of me,

bet ir mano motiną — Saulę.                 40
but also my mother- Saule.

Vežkis ją su savimi.                      38:00
Take it with you.

Kai tik norėsi sužinoti, kur aš esu
When you want to know where I am,

pažvelgsi į jos žiedą ir žinosi:
you will glance at its blossom and know:

jis visados bus atsisukęs
it always will be turned

į tą pusę, kurioje aš būsiu.
to that side where I will be.
---
Širdingai atsisveikino karalaitė
Cordially the princess said goodbye

su broliu ir jo žmona — Saulės dukterimi.
to her brother and his wife, Saule's daughter.

Kartu išsivežė
Together they took away with them

ir nematytą augalą su Saulės Žiedu.                39:00
the unusual plant with Saule's blossom.

Pavadino tą augalą žmonės saulėgrąža,
People call that plant the sunflower,

nes jis visada žiūri į tą pusę,
because it always looks to the side

kur yra Saulė arba jos duktė.                   41
where Saule or her daughter is.

That's all folks.                         39:33