Labas, Aš Aldona
and I'm Joel. This is the story in Pasakos Apie Gėles, page 50.
First Aldona will read the story.

Saulutė
Kitados prie miško varganoje trobelėje gyveno senas žilas senelis.
Artimųjų jis neturėjo, maitinosi miško gėrybėmis
ir prie trobos augančiomis daržovėmis.
---
Vieną dieną į jo trobelės duris pasibeldė maža našlaitė.
Jos tėvai mirė, o ji liko pasaulyje viena kaip pirštas.
Senelis pagailėjo našlaitės ir priėmė pas save gyventi.
---
Mergaitė augo kaip gėlelė, visur seneliui padėdama ir jį užvaduodama.   1:00
Netrukus tapo labai graži,
o kadangi buvo geros širdies, žmonės ją praminė Saulute.
---
Saulutė visiems stengėsi padėti: vargšams nešdavo valgyti, ligoniams
— gydančių žolelių, o nuliūdusiems surasdavo paguodos žodelį.
Jos veidelis šypsojosi kaip saulė, o auksinės kasos buvo panašios į spindulius.
---                                    51
Bet vieną kartą tą šalį užklupo sausra.
Išdžiūvo visos žolelės, gėlės ir daržovės,
o žmonės neturėdami maisto pradėjo badauti.

Ir Saulutė su seneliu nieko negalėjo žmonėms duoti, nes patys neturėjo.
Prasidėjo ir jiems sunkios dienos.                   2:00
---
Kartą į jų trobelę pasibeldė vargingas žmogelis, prašydamas valgyti.
Saulutė turėjo tik vieną bulvę, bet ją nedvejodama atidavė vargšui.
---
Kitą dieną atėjo dar vargingesnis senelis ir prašo kokio nors drabužėlio,
nes atėjus nakčiai mirs nuo šalčio.
Saulutė nusigobė nuo galvos skarą ir atidavė elgetai.
---
Po kelių dienų vėl ateina suvargęs senelis
ir prašo kokio nors drobės gabalėlio, nes neturėjo kuo apsisiausti.
Saulutė nors gailėjo, bet neturėjo ko duoti.
---
— Tai duok man savo plaukus, — sako senelis, — aš jais apsisiausiu ir gyvensiu.
---
Saulutė apsiašarojo, bet tuojau juos nusikirpo ir padavė seneliui.   3:00
---
Pavargėlis paėmė plaukus ir padėjo ant Saulutės staklių.
Staiga staklės ėmė austi tokį žibantį, stebuklingą audinį,
kad net visa troba nušvito, o Saulutė su savo seneliu net žado neteko.    53
---
Pavargėlis dingo, o Saulutė pajuto,
kad ant galvos jai vėl tokie pat gražūs plaukai, kokie buvo anksčiau.
Saulutė ir senelis suprato, kad tai buvo Viešpaties angelas,
atsiųstas atlyginti Saulutei už jos gerumą.
---
Senelis nunešė tą auksu žėrintį audeklą į miestą ir pardavė už didelius pinigus.
---
Nuo to laiko seneliui ir Saulutei nieko netrūko,         4:00
o visiems vargšams ir pavargėliams galėjo dar daugiau padėti.
---
Netrukus tos šalies karalius išgirdo apie Saulutės grožį bei gerumą
ir nusprendė ją išleisti už savo sūnaus — jaunojo princo.

Kai jaunieji vienas kitą pamatė — labai pamilo.
Greitai Saulutė nuvažiavo į karaliaus rūmus ir tapo karaliene.
---
Nusiminė visi žmonės, kad dabar jau niekada nematys Saulutės,
ir pradėjo prašyti Saulės:
---
— Saulute motute, mes labai pamilome gerąją Saulutę
ir labai liūdėsime jos netekę.

— Nenusiminkit! — pasakė iš dangaus žydrynės Saulė.
— Aš jums duosiu gražią gėlę, kuri panaši į jūsų Saulutę.       5:00
Auginkite ją prie savo namų, mylėkite ją,
o ji visuomet jums primins geras mergaites.             54
---
Kaip Saulė tarė, taip ir įvyko.
Atsirado graži gėlė, kurią Žmonės Saulute praminė, nes jos
žiedelis toks švelnus ir malonus, kaip veidelis gerosios Saulutės.  55

Žodynas                                 5:32
Vocabulary

kitados
at the other time

varganas, vargana
poor, miserable, humble

užvaduoti
to help out

pasibelsti
to know

gailėtis
to regret, repent, feel sorry, pity

praminti
to name

paguoda
comfort, consolation, solace, relief

užklupti
to stumble, surprise, catch

išdžiūti
to dry out, desiccate

nedvejodama
without hesitation

gobti
to cover

elgeta
a beggar, mendicant

drobė
a linen, canvas, cloth

apsiašaroti
to shed a few tears

pavargėlis
a poor, tired man

staklės
a loom

austi
to weave

žibantis
sparkling, starry

audinys, audeklas
cloth, fabric, tissue, textile

nušvisti
to shine, light, brighten

pajusti
to feel, sense, perceive, detect

tokie pat, tas pats
the same

atlyginti
to reward, repay

žėrinti
to glow

grožis
beauty, pulchritude

išleisti
to give in marriage, let out, publish

žydrynė
azure 

Now we will read the story with a translation            7:00
Saulutė

Kitados prie miško varganoje trobelėje
At another time near a forest in a humble cabin

gyveno senas žilas senelis.
lived an old grizzled man.
.
Artimųjų jis neturėjo,
He had no intimates,

maitinosi miško gėrybėmis
he ate forest goodies

ir prie trobos augančiomis daržovėmis.
and near the cabin growing vegetables.
---
Vieną dieną į jo trobelės duris
One day at his cabin door

pasibeldė maža našlaitė.
knocked a small orphan girl.

Jos tėvai mirė,                         8:00
Her parents died

o ji liko pasaulyje viena kaip pirštas.
and she remained in the world totally alone .

Senelis pagailėjo našlaitės
The old man pitied the orphan

ir priėmė pas save gyventi.
and took her into his house to live.
---
Mergaitė augo kaip gėlelė,
The girl grew like a little flower,

visur seneliui padėdama
everywhere helping the old man

ir jį užvaduodama.
and making life easier for him.

Netrukus tapo labai graži,
Soon she became very beautiful

o kadangi buvo geros širdies,
and because she had a good heart,

žmonės ją praminė Saulute.                 9:00
people named her Saulute,
---
Saulutė visiems stengėsi padėti:
Saulute tried to help everyone:

vargšams nešdavo valgyti,
she used to take food to the poor,

ligoniams — gydančių žolelių,
to the the sick - she used to take healing herbs

o nuliūdusiems surasdavo paguodos žodelį.
and to the sad she used to find comforting words.

Jos veidelis šypsojosi kaip saulė,
Her face smiled like the sun,

o auksinės kasos buvo panašios į spindulius.
and her golden braids were similar to rays of the sun.    51
---
Bet vieną kartą
But one time

tą šalį užklupo sausra.
that country was overtaken by a drought.             10:00

Išdžiūvo visos žolelės, gėlės ir daržovės,
All the herbs, flowers and vegetables dried out,

o žmonės neturėdami maisto
and the people not having food,

pradėjo badauti.
began to starve.

Ir Saulutė su seneliu nieko negalėjo žmonėms duoti,
And Saulute and the old man could give nothing to the people

nes patys neturėjo.
because they had nothing for themselves.

Prasidėjo ir jiems sunkios dienos.
Thus began hard days for them.
---
Kartą į jų trobelę
Once at their cabin

pasibeldė vargingas žmogelis,                     11:00
knocked a poor man

prašydamas valgyti.
asking for something to eat.

Saulutė turėjo tik vieną bulvę,
Saulutė had only one potato

bet ją nedvejodama atidavė vargšui.
but without hesitation gave it to the poor man.
---
Kitą dieną atėjo dar vargingesnis senelis
One day came an even poorer old man

ir prašo kokio nors drabužėlio,
and he asked for some kind of clothing,

nes atėjus nakčiai mirs nuo šalčio.
because of the coming night he will die from the cold.

Saulutė nusigobė nuo galvos skarą              12:00
Saulute took off a scarf from her head

ir atidavė elgetai.
and gave it to the beggar.
---
Po kelių dienų
After several days

vėl ateina suvargęs senelis
again came a poor old man

ir prašo kokio nors drobės gabalėlio,
and he asked for some kind of cloth

nes neturėjo kuo apsisiausti.
because he had nothing to wear.

Saulutė nors gailėjo,
Saulute regretted

bet neturėjo ko duoti.
but she had nothing to give.
---
— Tai duok man savo plaukus, — sako senelis,
Then give me your hair - said the old man

— aš jais apsisiausiu ir gyvensiu.                13:00
- I will wear it and live.
---
Saulutė apsiašarojo,
Saulute shed a few tears

bet tuojau juos nusikirpo
but soon she cut them

ir padavė seneliui.
and gave them to the old man.
---
Pavargėlis paėmė plaukus
The poor man took the hair

ir padėjo ant Saulutės staklių.
and put it on Saulute's loom.

Staiga staklės ėmė austi
Suddenly the loom started to weave

tokį žibantį, stebuklingą audinį,
a kind of sparkling, magical cloth,

kad net visa troba nušvito,
that even the whole cabin shone,                  14:00

o Saulutė su savo seneliu net žado neteko.              53
and Saulutė and her old man became speechless.
---
Pavargėlis dingo, o Saulutė pajuto,
The poor man disappeared and Saulute sensed

kad ant galvos
that on her head

jai vėl tokie pat gražūs plaukai,
was the same beautiful hair again

kokie buvo anksčiau.
like there had been before.

Saulutė ir senelis suprato,
Saulute and the old man understood

kad tai buvo Viešpaties angelas,
that it was the Lord's angel

atsiųstas atlyginti Saulutei už jos gerumą.
sent to reward Saulute for her goodness.
---
Senelis nunešė tą auksu                     15:00
The old man took away that gold

žėrintį audeklą į miestą
glowing cloth to the city

ir pardavė už didelius pinigus.
and sold it for a lot of money.
---
Nuo to laiko seneliui ir Saulutei nieko netrūko,
Since then the old man and Saulute lacked for nothing,

o visiems vargšams ir pavargėliams
and for all the poor and tired

galėjo dar daugiau padėti.
they were able to help them even more.
---
Netrukus tos šalies karalius išgirdo
Soon that country's king heard

apie Saulutės grožį bei gerumą
about Saulute's pulchritude and kindness

ir nusprendė ją išleisti                     16:00
and decided to give her in marriage

už savo sūnaus — jaunojo princo.
to his son, the young prince.

Kai jaunieji vienas kitą pamatė
When the young ones saw each other,

— labai pamilo.
they fell deeply in love.

Greitai Saulutė nuvažiavo į karaliaus rūmus
Quickly Saulute went to the king's palace

ir tapo karaliene.
and became queen.
---
Nusiminė visi žmonės,
All the people became sad

kad dabar jau niekada nematys Saulutės,
that now they will never see Saulute again

ir pradėjo prašyti Saulės:
and started to ask Saule:                   17:00
---
— Saulute motute,
Saulute mother dear,

mes labai pamilome gerąją Saulutę
we fell in love with the good Saulute

ir labai liūdėsime jos netekę.
and we will be very sad to have lost her.

— Nenusiminkit! — pasakė iš dangaus žydrynės Saulė.
Don't be sad, Saule said from the azure sky.

— Aš jums duosiu gražią gėlę,
I will give you a beautiful flower

kuri panaši į jūsų Saulutę.
which is similar to your Saulute.

Auginkite ją prie savo namų,
Grow it near your home,

mylėkite ją,
love it,

o ji visuomet jums primins
and it will always remind you                 18:00

geras mergaites.                        54
of good girls.
---
Kaip Saulė tarė, taip ir įvyko.
As Saule declared, so it was done.

Atsirado graži gėlė,
A beautiful flower appeared

kurią Žmonės Saulute praminė, 
which the people named Saulute, 

nes jos žiedelis toks švelnus ir malonus,
because its blossoms are so soft and pleasant

kaip veidelis gerosios Saulutės.
like the face of the good Saulute.                55

That's all folks                           18:57