Labas, aš Aldona,
and I'm Joel. This is the story that begins on page 13 of Pasakos Apie Gėles.
First Aldona will read the story.

Snieguolė ir Nykštukai

Tolimos šalies karalius turėjo jauną žmoną, kurią labai mylėjo.
Tačiau,karalienė gimdydamą susirgo ir netrukus mirė, palikdima vyrą našliu,
o mažąją dukrelę — našlaite.

Jei pirmoji karaliaus žmona buvo gera ir visį žmonės ją mylėjo, tai
antroji buvo laumė ragana, nuolat ištroškusi ką nors blogo padaryti.
---
Jaunoji karalaitė augo graži kaip gėlytė
ir tuo dar labiau kelė pyktį pamotei,
norėjusiai būti graŽiausia visoje karalystėje.            1:00

Ji turėjo krištolinį rutulį, kuris spindėjo, kaip“ veidrodis įr paklaustas,
kas yra gražiausia karalystėje, višuomet atsakydavo:
"Gražiausia esi tu, karalienej.

Nudžiuggavo raganai širdis ir ji patenkinta vaikščiodavo
po pilį, glausdama krištolo rutulį prie širdies.
---
Bet kai podukra sulaukė penkiolikos metų, kartą karalienei paklausus
krištolinį rutulį, kas pasaulyje gražiausias, rutulys atsakė:        13
Tu esi labai graži, bet tavo podukra už tave gražesnė.
---
Užsidegė rūstybe karalienės širdis — kaip
gali podukra būti gražesnė už ją.                   2:00
Ir nusprendė pražudyti mergaitę, kad vėl taptų pasaulyje gražiausia.
---
UŽ devynių upių ir devynių, girių, galingų
ąžuolų apsuptyje, senoje pilyje gyveno karaliaus sesuo,
jaunosios karalaitės krikštamotė,

kurios mėrgaitė niekada nebuvo, mačiusi.
Seniai ruošėsi ją aplankyti, bet tolimas kelias vis sulaikydavo.
---
Vieną dieną pasišaukė karalienė savo podukrą ir sako:

— Karalius nusprendė tave, dukrele, pasiųsti pas savo seserį, tavo krikštamotę.
Nuo krikšto dienos ji tavęs nematė.
Laiškuose rašo, kad labai pasiilgo.
---
Karalaitė tik rankomis suplojo iš, džiaugsmo.

Ji labai norėjo kur nors ištrūkti iš pilies,           3:00
pakeliauti, susitikti su naujais žmonėmis, kad
tik nesedėjus kasdien niūrioje tėvo pilyje kur
prieš akis nuolat šmėžavo apmaudingas ir rūstus pamotės veidas.

Jautė našlaitė, kad pamotė jos nemyli, nors dukrele vadina.
Suprato, kad ji taip daro norėdama tik karalių apgauti,           15
kad jis patikėtų, jog karalienė myli podukrą kaip tikrą savo vaiką. 

Pasišaukė karalienė, kelis ištikimus tarnus
ir vyriausią rūmų maršalą, kurie jai buvo atsidavę, ir pasakė:
Važiuokite ne pas karaliaus seserį, o į
Juodąjį mišką, kurio glūdumoje stovi sena koplyčia.         4:00

Ten, tu, — pamojo ranka rūmų maršalui, — paduosi karalaitei šį obuolį,
nuo kurio ji mirs.

Paguldykit ją į karstą ir palikite koplyčioje,
o patys į rūmūs grįžkite tik po mėnesio laiko.
---
Zemai nusilenkė karalienei ištikimięji tarnai, žinodami,
kad karalienė jokių prieštaravmų nepripažįsta,
o maršalas paėmė iš jos rankų raušsvašonį puikų obuolį,
kvepiantį medumi ir pavasariu.
---
Po kelių dienų, karalaitė atsisveikino su tėvu bei pamotę ir leidosi į kėlionę.
Buvo pavasaris, tirpo paskutinis sniegas ir saulutė glostė našlaitės galvą. 5:00
---
Važiuodama jį džiaugėsi naujais vaizdais ir
net nepastebėjo rūsčių palydovų veidų ir klastingų maršalo akių.
---
Pagaliau jie privažiavo Juodąjį mišką, kur
prie kelio stūksojo apsamanoję ąžuolai,               16
lieknosios pušys ir skarotos, eglės.

Karalaitė pajuto, kaip šaltas vėjas papūtė jai į veidą ir jau
norėjo uždaryti karietos langą, bet tuo metu
rūmų maršalas ištiesė jai obuolį.
---
Paimkite, karalaite. Tai jūsų tėvo dovana, kad kelionėje atsimintumėte jį.
---
Išgirdusi, kad obuolys tėvo, karalaitė ji paėmė ir atsikando.    6:00
Vos tik kąsnėlįs obnolio pateko jai į burną, ji užspringo ir krito kapietoje,
negyva.

Tada karalienės tarnai ją nunešė į koplyčią ir paguldė į karstą.
Po to nuvažiavo, į didelį miestą ir jame mėnesį linksmai pragyveno. 
---
Tą patį vakarą karalienė išsitraukė krištolo rūtulį
ir paklausė, kas pasaulyje gražiausia:
---
Tik tu karaliene!,atsakė rutulys ir ji
suprato, kad tarnai bus podukrą nužudę.
---
O tuo metu į miško koplyčią užklydo netoli gyvenę septyni nykštukai.
Pamatė karste gulinčią karalaitę ir labai nustebo.            7:00
---
Iš kur čia ta mergaitė atsirado?, klausinėjo vienas kitą,
bet nė vienas nežinojo atsakymo.

Tada jie pasišaukė išmintingąją miško pelėdą,
kuri čia jau kelis šimtus metų ir viską
žinojo, kas ne tik miške, bet ir visoje karalystėje dedasi.
---
Bet jųk čia mūsų karalaitė, — atsakė į ją pažvelgusi, pelėda.   17
Ją tikriausiai nunuodijo piktoji pamotė ir Čia koplyčioje liepė palikti.
Bet mes neleisime jai numirti.
---
Pelėda pasilenkė prie karalaitės ir ištraukė jai iš burnos obuolio kąsnelį.
Vos tik taip padarė — karalaitė atsisėdo ir apsidairė.
---
Kur aš esu? — paklausė ji nykštukų.              8:00
Tu esi mūsų miške, karalaite,
ir mes labai tave kviečiame aplankyti mūsų trobelę.
---
Vyriausias nykštukas sūtrimitavo ragu ir
tuojau pasirodė gulbių traukiama karieta, kuri
nuvežė karalaitę į nykštukų trobelę.
----
O piktoji karalienė po kurio laiko vėl pasiėmė rutulį ir klausia:
— Kas gražiausia visame pasaulyje?
Rutulys tuojau atsakė: 
— Tu esi labai graži, bet tavo podukra už tave gražesnė. 

Suprato pamotė, kad jos podukra gyva, ir
bijodama karaliaus rūstybės, kuris vis tiek suŽinos apie jos blogus darbus,
spruko iš pilies ir daugiau jos niekas nematė.

Nors karalaitei labai patiko pas nykštukus
gyventi, bet greitai ji pasiilgo tėvo ir, krikštamotės.       9:00

Paprašė nykštukų, kad ją nuskraidintų
į tėvo pilį ir pakviestų į svečius krikštamotę.        16

— O jus aš visuomet aplankysiu, po kelias savaites pagyvensiu!,
prižadėjo karalaitė nykštukams.

Gražiai jiems padėkojo, atsisveikino ir sėdusi į gulbių karictą nušvilpė
į tėvo pilį, kur nekantraudami jos laukė tėvas ir krikštamotė.

Neužmiršo karalaitė miško nykštukams duoto pažado.
Kai tik ateina pavasaris ir pradeda tirpti sniegas, ji pasirodo miške ir visur
prisodina savo gėlyčių, kurias visi vadina snieguolėmis.     10:00

Jos pirmosios pražysta pavasarį ir
kelias savaites puošia sodus, darželius ir miškus.

O vaikščiodami nykštukai pamato baltas gėlytes
ir žino, kad karalaitė vėl apsilankė jų miške.            19

Žodynas                              10:21
vocabulary

snieguolė
snowflake

gimdyti
to give birth

rutulys
a ball, sphere, globe

netrukus
soon, before long

laumė
a fairy, hag, witch

spindėti
to shine, glow, radiate

sulaukti
to arrive, attain, live

rūstybė
wrath, anger, resentment

pražudyti
to kill, ruin, destroy

apsupti
to surround, encircle, enclose

ištrūkti
to get away, escape

sulaikyti
to deter, detain, apprehend                   11:00

niūrus
gloomy, grim, bleak

šmėžavo (inf?)
???

apmaudingas
wicked, malicious

apmauti
to trick, deceive

patikėti
to believe, trust

ištikimas, ištikima
faithful, loyal

vyriausias, -ia
eldest, senior, elder

atsiduoti
to indulge, devote

glūduma
depth

pamoti
to wave, beckon, motion

prieštaravimas
objection, conflict, contradiction

pripažinti
to admit, recognize, accept

leistis
to set out, sally forth

rūstus -i
severe, austere, stern

palydovas
attendant, companion

klastingas -a
treacherous, traitorous

stūksoti                            12:00
to tower, loom

apsamanoti
to be overgrowm with moss

lieknas -a
slender, slim

skarotos
scarred 

papūsti
to blow, inflate

kariėta
carriage, coach

ištiesti
to extend, hold out, reach

užspringti
to choke

užklysti
to wander

nustebti                            12:00
to be surprised, amazed

išmintingas
wise, reasonable, sensible

dėtis
to occur, happen

liepti
to tell, order, dictate

pasilenkti
to bend, bow, crouch

apsidairyti
to look around

trimituoti
to trumpet

gulbe
a swan

karieta
a carriage

sprukti
to flee, skedaddle                      13:00

nuskraidinti
to fly someone or something

nušvilpti
to zoom off

prisodinti
to plant

Now we will hear the story with its translation.       13:10

Snieguolė ir Nykstukai
Snowflake and the Dwarves

Tolimos šalies karalius turėjo jauną žmoną,
In a far away country a king had a young wife

kurią labai mylėjo.
whom he very much loved.

Tačiau,karalienė gimdydamą susirgo
However the queen became ill during childbirth

ir netrukus mirė,
and soon died,

palikdima vyrą našliu,
leaving her husband a widower

o mažąją dukrelę — našlaite.
and the little daughter an orphan.

Jei pirmoji karaliaus žmona buvo gera            14:00
If the king's first wife was good

ir visį žmonės ją mylėjo,
and all the people loved her,

tai antroji buvo laumė ragana,
the second was a fairy witch,

nuolat ištroškusi ką nors blogo padaryti.
always thirsty to do evil to someone.
---
Jaunoji karalaitė augo graži kaip gėlytė
The young princess grew pretty like a flower

ir tuo dar labiau kelė pyktį pamotei,
and that caused even more anger to the stepmother,

norėjusiai būti graŽiausia visoje karalystėje.
who wanted to be the most beautiful in all the kingdom.      15:00

Ji turėjo krištolinį rutulį,
She had a crystal ball

kuris spindėjo, kaip veidrodis
which shone like a mirror,

ir paklaustas,
and when asked

kas yra gražiausia karalystėje,
who is the most beautiful in the kingdom,

višuomet atsakydavo:
always used to answer

"Gražiausia esi tu, karaliene."
"The most beautiful is you, Queen"

Nudžiugdavo raganai širdis
The witch's heart was overjoyed

ir ji patenkinta vaikščiodavo po pilį,
and she, satisfied, used to walk around the castle

glausdama krištolo rutulį prie širdies.              16:00
clutching the crystal ball to her heart.
---
Bet kai podukra sulaukė penkiolikos metų,
But when the stepdaughter attained 15 years,

kartą karalienei paklausus krištolinį rutulį,
once the queen asked the crystal ball,

kas pasaulyje gražiausias, rutulys atsakė:        13
who is the most beautiful in the world, the ball answered:

Tu esi labai graži,
"You are very beautiful,

bet tavo podukra už tave gražesnė. 
but your stepdaughter is more beautiful than you"
---
Užsidegė rūstybe karalienės širdis —
Wrath flared up in the queen's heart

kaip gali podukra būti gražesnė už ją.
how can the stepdaughter be more beautiful than she.    17:00

Ir nusprendė pražudyti mergaitę,
And she decided to destroy the girl,

kad vėl taptų pasaulyje gražiausia.
so that she again would be the most beautiful in the world.
---
UŽ devynių upių ir devynių, girių, 
Behind nine rivers and nine woods, 

galingų ąžuolų apsuptyje,
surrounded by mighty oaks,

senoje pilyje gyveno karaliaus sesuo,
in an old castle, there lived the king's sister,

jaunosios karalaitės krikštamotė,
the young princess's godmother,

kurios mėrgaitė niekada nebuvo, mačiusi.
whom the girl had never seen.

Seniai ruošėsi ją aplankyti,                    18:00
For a long time she had planned to visit,

bet tolimas kelias vis sulaikydavo.
but the distant road always deterred her.
---
Vieną dieną pasišaukė karalienė
One day the queen called

savo podukrą ir sako:
her stepdaughter and said:

Karalius nusprendė tave, dukrele,
"The king has decided, dear daughter,

pasiųsti pas savo seserį,
to send you to his sister's house,

tavo krikštamotę.
your godmother's."

Nuo krikšto dienos
Since the day of baptism

ji tavęs nematė.
she had not seen you.

Laiškuose rašo, kad labai pasiilgo.                19:00
In letters she writes that she has missed you a lot.
---
- Karalaitė tik rankomis suplojo iš džiaugsmo.
The princess only clapped her hands, from joy.

Ji labai norėjo kur nors ištrūkti
She very much wanted to escape somewhere

iš pilies,
from the castle,

pakeliauti, susitikti su naujais žmonėmis,
to travel, to meet new people,

kad tik nesedėjus kasdien
that only she would not remain every day

niūrioje tėvo pilyje kur
in her father's gloomy castle where

prieš akis nuolat šmėžavo apmaudingas
before her eyes continually appeared the malicious           20:00

ir rūstus pamotės veidas.
and stern stepmother's face.

Jautė našlaitė, kad pamotė jos nemyli,
the orphan felt that the stepmother did not love her,

nors dukrele vadina.
even though she calls her "daughter".

Suprato, kad ji taip daro norėdama
She understood that she did it

tik karalių apgauti,           15
only to deceive the king,

kad jis patikėtų, jog karalienė
that he would believe that the queen

myli podukrą kaip tikrą savo vaiką. 
loves the stepdaughter like her own true child.

Pasišaukė karalienė, kelis ištikimus tarnus             21:00
The queen called several loyal servants

ir vyriausią rūmų maršalą,
and a senior palace marshall,

kurie jai buvo atsidavę, ir pasakė:
who were devoted to her, and said:

Važiuokite ne pas karaliaus seserį,
Go not to the king's sister,

o į Juodąjį mišką,
but to the Black Forest

kurio glūdumoje stovi sena koplyčia.
where in its depths stands an old chapel.

Ten, tu,
There, you,

pamojo ranka rūmų maršalui, — 
she waved a hand at the palace marshall, 

paduosi karalaitei šį obuolį,
you will give to the princess this apple,           22:00

nuo kurio ji mirs.
from which she will die.

Paguldykit ją į karstą
Lay her in a coffin

ir palikite koplyčioje,
and leave it in the chapel,

o patys į rūmūs grįžkite
and return to the palace

tik po mėnesio laiko.
only after a month.
---
Zemai nusilenkė karalienei ištikimięji tarnai,
The loyal servants bowed low to the queen,

žinodami, kad karalienė
knowing, that the queen

jokių prieštaravmų nepripažįsta,
does not acknowlege any objections

o maršalas paėmė iš jos rankų                 23:00
and the marshal took from her hand

raušsvašonį puikų obuolį,
a ruddy excellent apple,

kvepiantį medumi ir pavasariu.
smelling of honey and spring.
---
Po kelių dienų,
After several days,

karalaitė atsisveikino su tėvu bei pamotę
the princess said goodbye to her father and stepmother

ir leidosi į kėlionę.
and set out on the trip.

Buvo pavasaris,
It was spring,

tirpo paskutinis sniegas
the last snow was melting

ir saulutė glostė našlaitės galvą.
and the sun was caressing the orphan's head.
---
Važiuodama ji džiaugėsi naujais vaizdais ir             24:00
While travelling she rejoiced in the new scenery and

net nepastebėjo rūsčių palydovų veidų
she did not even notice the companions' stern faces

ir klastingų maršalo akių.
and the treacherous marshall's eyes.
---
Pagaliau jie privažiavo Juodąjį mišką, 
Finally they approached the Black Forest, 

kur prie kelio
where near the road

stūksojo apsamanoję ąžuolai,               16
loomed oaks overgrown with moss,

lieknosios pušys ir skarotos eglės.
slim pines and scarred firs.

Karalaitė pajuto,
The princess felt

kaip šaltas vėjas papūtė jai į veidą 
how the cold wind blew her on her face 

ir jau norėjo uždaryti karietos langą,
and already she wanted to close the coach window,

bet tuo metu rūmų maršalas
but at that time the palace marshall

ištiesė jai obuolį.
held out to her the apple.

---
Paimkite, karalaite.
Take it, Princess.

Tai jūsų tėvo dovana,
It is your father's gift,

kad kelionėje atsimintumėte jį.
that on the trip you would remember him.
---
Išgirdusi, kad obuolys tėvo,
Hearing that the apple is from her father,

karalaitė ji paėmė ir atsikando.               26:00
the princess took it and bit into it.

Vos tik kąsnelis obuolio
As soon the morsel of apple

pateko jai į burną,
got into her mouth,

ji užspringo ir krito karietoje, negyva.
she choked and fell in the carriage dead.

Tada karalienės tarnai
Then the princess' servants

ją nunešė į koplyčią
took her to the chapel

ir paguldė į karstą.
and layed her in the coffin.

Po to nuvažiavo, į didelį miestą
Then they left to a big city

ir jame mėnesį linksmai pragyveno.             27:00
and lived there happily for a month.
---
Tą patį vakarą
That same evening

karalienė išsitraukė krištolo rūtulį
the queen pulled out the crystal ball

ir paklausė, kas pasaulyje gražiausia:
and asked, who is the most beautiful in the world:
---
Tik tu karaliene!,atsakė rutulys 
Only you Queen, answered the ball

ir ji suprato,
and she understood

kad tarnai bus podukrą nužudę.
that the servants had killed the stepdaughter.
---
O tuo metu į miško koplyčią
At that time into the forest chapel

užklydo netoli gyvenę septyni nykštukai.            28:00
wandered seven dwarves who lived near by.

Pamatė karste gulinčią karalaitę
They saw the princess lying in the coffin

ir labai nustebo.
and were very surprised.
---
Iš kur čia ta mergaitė atsirado?,
From where did that girl appear?,

klausinėjo vienas kitą,
they asked one another,

bet nė vienas nežinojo atsakymo.
but noone knew the answer.

Tada jie pasišaukė
Then they asked

išmintingąją miško pelėdą,
a wise forest owl,

kuri čia jau kelis šimtus metų                   29:00
who had been here already several hundred years

ir viską žinojo,
and knew everything,

kas ne tik miške,
what is happening not only in the forest

bet ir visoje karalystėje dedasi.
but in the whole kingdom
---
Bet jųk čia mūsų karalaitė,
But this is our princess,

atsakė į ją pažvelgusi, pelėda.                17
the owl answered looking at her.

Ją tikriausiai nunuodijo piktoji pamotė
The angry stepmother probably poisoned her

ir Čia koplyčioje liepė palikti.
and ordered to leave her here in the chapel.

Bet mes neleisime jai numirti.
But we will not let her to die.
---
Pelėda pasilenkė prie karalaitės               30:00
The owl leaned over the princess

ir ištraukė jai iš burnos obuolio kąsnelį.
and pulled from her mouth a piece of apple.

Vos tik taip padarė
As soon as it did it,

karalaitė atsisėdo ir apsidairė.
the princess sat up and looked around.
---
Kur aš esu?
Where am I?

paklausė ji nykštukų.
she asked the dwarves.

Tu esi mūsų miške, karalaite,
You are in our forest, princess,

ir mes labai tave kviečiame
and we are inviting you

aplankyti mūsų trobelę.
to visit our cottage.
---
Vyriausias nykštukas sūtrimitavo ragu ir            31:00
The oldest dwarf trumpeted with a horn and

tuojau pasirodė
immediately there appeared

gulbių traukiama karieta, 
swans pulling a carriage, 

kuri nuvežė karalaitę
which drove the princess

į nykštukų trobelę.
to the dwarves' cottage.
----
O piktoji karalienė
And the evil queen,

po kurio laiko
after some time,

vėl pasiėmė rutulį ir klausia:
again took the ball and asked:

Kas gražiausia visame pasaulyje?
Who is the most beautiful in all the world?

Rutulys tuojau atsakė: 
The ball immediately answered:                  32:00

Tu esi labai graži,
You are very beautiful,

bet tavo podukra už tave gražesnė. 
but your stepdaughter is more beautiful than you.

Suprato pamotė, kad jos podukra gyva, ir
The stepmother understood that her stepdaughter was alive, and

bijodama karaliaus rūstybės,
fearing the king's anger

kuris vis tiek suŽinos
who sooner or later will find out

apie jos blogus darbus,
about her bad deeds,

spruko iš pilies
fled from the castle

ir daugiau jos niekas nematė.
and noone ever saw her again,

Nors karalaitei labai patiko                  33:00
Although the princess liked a lot 

pas nykštukus gyventi,
living with the dwarves

bet greitai ji pasiilgo tėvo ir, krikštamotės.
but quickly she missed her father and godmother.

Paprašė nykštukų, kad ją nuskraidintų
She asked the dwarves that they would fly her

į tėvo pilį
to her father's castle

ir pakviestų į svečius krikštamotę.        18
and would invite her godmother to a feast.

O jus aš visuomet aplankysiu,
And I will always visit you

po kelias savaites pagyvensiu,
and live with you for several weeks

prižadėjo karalaitė nykštukams.                34:00
the princess promised the dwarves.

Gražiai jiems padėkojo,
She thanked them nicely,

atsisveikino ir
said goodbye and

sėdusi į gulbių karietą
sitting in the swans' carriage

nušvilpė į tėvo pilį,
she zoomed off to her father's castle,

kur nekantraudami laukė
where she waited impatiently

jos tėvas ir krikštamotė.
for her father and godmother.

Neužmiršo karalaitė
The princess did not forget

miško nykštukams duoto pažado.
the promise she gave to the forest dwarves.

Kai tik ateina pavasaris
Whenever spring comes                  35:00

ir pradeda tirpti sniegas,
and the snow starts to melt,

ji pasirodo miške ir visur
she appears in the forest and everywhere

prisodina savo gėlyčių,
she plants her flowers,

kurias visi vadina snieguolėmis.
which everyone calls snowflakes.

Jos pirmosios pražysta pavasarį
They are the first to bloom in the spring

ir kelias savaites puošia
and for several weeks they decorate

sodus, darželius ir miškus.
gardens, flowerbeds and forests.

O vaikščiodami nykštukai
And when the dwarves are walking around,

pamato baltas gėlytes
they see white little flowers

ir žino, kad karalaitė
and they know that the princess

vėl apsilankė jų miške.            19
has again visited their forest.

that's all folks.                       36:24