Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story on page 56 of Pasakos Apie Gėlės.
First Aldona will read the story.

Švento Petro Rakteliai

Seniai seniai viešpats dievas dažnai užklysdavo į žemę pasižiūrėti,
kaip žmonės gyvena.
Vienus pabardavo, kitus pamokydavo, dar kitiems varge padėdavo.

Jeigu pats Viešpats žmonių nepamiršdavo, tai ką jau kalbėti apie šventuosius:
jie dar dažniau svečiuodavosi žemėje ir dažnai kaimietis galėdavo juos sutikti.
---
Vieną gražią vasaros dieną žygiavo keliu siuvėjas.
Jis mėgo skaniai pavalgyti, gražiai apsirengti ir minkštoje lovoje pasivolioti. 1:00
Bet labiausiai mėgo pinigus ir dėl jų būtų pasaulio kraštą pasiekęs.
---
Ėjo siuvėjas, kepurę ant šalies pakreipęs, ir atidžiai dairėsi į šalis:
ką gali žinoti, gal kas nors pakelėje guli numestas, kurio vieta — jo krepšyje.
                                       56
Taip beeidamas pasivijo žilą senelį, ramiai klibinkčiuojantį keliu.
Tai buvo šventas Petras, išėjęs pasižiūrėti, kaip Žmonėms sekasi vasaros darbai.
---
— Palauk, seneli, — sušuko siuvėjas, — dviese smagiau keliauti.
Galima pasikalbėti ir širdį atverti.
Mėgstu draugiją, o vienam man labai nuobodu.
---
— Ką gi — keliaukim, — sutiko šventas Petras.              2:00
---
Eina abudu, šnekučiuojasi.
Taip bekeliaudami priėjo du sodžius,
kurių vienas buvo kairėje, kitas dešinėje pusėje.

Kairėje kelio pusėje esančiame sodžiuje skambino varpai,
o dešinėje — girdėjosi linksma muzika.
---
Siuvėjas tuojau įsmeigė akis į dešinįjį sodžių ir tarė:
---
— Klausyk, seneliuk, čia aišku kaip dieną:
kur skamba varpai — ten lydi numirėlį, o kur groja muzika — ten vestuvės.

Eikim vienas į laidotuves, o kitas — į vestuves.
Tik susitarkim, kad ką gausim — dalysimės pusiau.
---
— Kalbi teisingai, — pritarė šventas Petras,               3:00
— tik susitarkim, į kurį sodžių eiti tau, o į kurį — man.
---
— Aš jaunas vyras, tai man pritinka eiti į vestuves,
0 tu, žmogau, senas, tau kaip tik numirėlį palydėti.            57

Vakare susitikime šioje vietoje ir galėsime tęsti kelionę.
---
Tai pasakę siuvėjas nuskuodė į vestuves, kur jį maloniai priėmė.
Siuvėjas buvo linksmas vyras, mokėjo daug dainų, smagiai šoko.
Vestuvėse jį gerai privaišino ir dar į kelionę įdėjo dešimt skatikų.
---
O šventas Petras nuėjo į kitą sodžių, rado trobą, kurioje gulėjo numirėlis,
ir uždėjęs ranką jam ant galvos liepė keltis.              4:00

Numirėlis atsikėlė iš karsto sveikas ir drūtas,
lyg būtų gulėjęs ne karste, o savo lovoje.

Žmonės labai stebėjosi, nežinodami, ką ir kalbėti,    (Aldona left out a line)
juk jie nepažino, kad čia šventas Petras.
Prikeltasis tuojau atnešė šimtą auksinių ir dėkodamas įteikė seneliui.
---
Pavakare šventas Petras ir siuvėjas vėl susitiko toje pačioje vietoje.
Siuvėjas, vos tik pamatė ateinantį senelį, jau iš tolo ėmė šaukti:

— Na, kaip, senuk, ar dosniai tave apdovanojo sodžiuje? Parodyk!

— Žinoma, — atsakė šventasis, — žmonės buvo man labai dosnūs.  Aldona said atsako

Jis išsitraukė iš kišenės kapšelį, kuriame suspindo šimtas auksinių.    5:00
Tada siuvėjas greitai įmetė prie jų dešimt skatikų ir sako:        59
---
— Nepamiršk, kad susitarėm viską dalytis pusiau.
---
Beeidami priėjo smuklę, o kadangi artinosi naktis,
šventas Petras išsitraukė auksinį ir padavęs siuvėjui sako:
---
— Eik nupirk riebią vištą ir ją išvirk.
Aš čia atsisėdęs ant kelkraščio pailsėsiu ir pasimelsių.
Kai pagaminsi vakarienę, mane pašauk.

Išgirdęs apie riebią vištą, siuvėjas apsilaižė ir nuskubėjo į smuklę.
Tuojau sutvarkęs vištą įdėjo į puodą ir ėmė virti.          6:00
Višta verda, o siuvėjas nekantriai maišo puodą ir laižosi kaip katinas.

Baigiant virti žiūri, kad vištos kepenys ir širdis puodo paviršiuje
plaukioja ir jau taip akis traukia, kad net širdžiai silpna.
Neiškentė siuvėjas: išgriebė jas iš puodo ir keliais kąsniais prarijo.
---
Padalijo siuvėjas vištą per pusę ir pašaukė senelį.
Šis atsisėdo už stalo ir sako:
---
— "Tu valgyk visą vištą, o man pakaks kepenėlių ir širdies.
---
— Bet... bet, — sumikčiojo siuvėjas, —
man atrodo, kad ši višta neturi nei kepenų, nei širdies.
---
— Ką čia kalbi niekus, — subarė jį šventasis Petras,           7:00
— kur tai matyta, kad paukštis gyventų be širdies ir kepenų.       60
---
— Ot, gyvena ir viskas! — nenusileidžia siuvėjas.
— Tu kaip senas žmogus turėtum tai žinoti.
---
— Klausyk, juk tu jas sušveitei? Prisipažink!
---
— Ką čia užsipuoli dorą žmogų! — supyko siuvėjas.
— Jeigu sakau, kad jų nemačiau, vadinasi, jų nebuvo.
---
— Su tokiu melagiu nenoriu daugiau reikalų turėti, — sako šventasis.
— Pasidalysim pinigus ir eik tu sau, kur nori.
---
Siuvėjas tik patrynė rankas.
---
— Dalykimės! Tik greičiau!
---
Mostelėjo šventasis Petras ranką ir ant stalo atsirado trys geležinės dėžutės.
Išsitraukė šventasis maišelį su auksiniais
ir pradėjo juos dalyti į tris dalis, dėdamas į dėžutes.      8:00
---
Nustebo siuvėjas ir klausia:

— Ei, senuk! Ką čia sumanei?
Juk mudu tik du, o tu pinigus daliji į tris dalis.
Dar čia tas dėžutes padėjai. Kam jų reikia?
---
— Pirmoji dėžutė su pinigais priklauso man, antroji — tau,
o trečioji — tam, kuris sušveitė kepenėles ir širdį, — pasakė senelis.
---
— Tai aš taip padariau! Aš! Duok šen abi dėžutes.            61
---
Ir pagriebė dėžutes su pinigais, bet baisiai surikęs paleido jas iš rankų:
dėžutės buvo įkaitę iki raudonumo.

— Nenaudėli! — pasakė šventasis Petras.
— Tu melavai, apgavai draugą ir dar norėjai pasisavinti, kas tau nepriklauso. 9:00
Negausi nė vieno skatiko ir dar būsi nubaustas.
---
Pamatė siuvėjas, kad čia ne juokai, ir puolė ant kelių prieš senelį.
---
— Oi, gerasis seneli, dovanok tu man, kvailiui.
Juk visiems pasitaiko suklysti, suklydau ir aš.
Juk matai, koks esu neturtingas.
Nejaugi pagailėsi tų kelių desėtkų auksinių, kuriuos jau buvai man paskyręs.
---
Pagalvojo šventas Petras ir sako:

— Gerai, galėsi pasiimti tuos auksinius,
tik susirask mano pamestą žemėje auksinį raktelį,
be kurio neatrakinsi dėžučių.
---
— O kaip aš pažinsiu tą tavo raktelį, seneli?

— Ogi štai kaip! Pažiūrėk!                     10:00
---
Ir parodė šventasis auksinės spalvos gėlelę, žydinčią pakrūmėje.

— Šita gėlelė vadinasi raktelis.
Keliauk dabar po pasaulį
ir ieškok tokio raktelio, su kuriuo galėtum atrakinti dėžutę.       62

Taip pasakęs senelis pradingo, o siuvėjas, pasiėmęs dėžutes su auksiniais,
patraukė toliau, ieškodamas tokio raktelio, kuris tiktų jo dėžutei.
Žmonės sako, kad dar ir dabar jo ieško.

Žmonės šią gėlę vadina Švento Petro rakteliais
ir sako, kad gydo nuo daugelio ligų.                63

Žodynas                                10:50
Vocabulary

užklysti
to wander in, drop in

pasaulio krašta (gala) pasiekti
to go to extremes                           11:00

pakreipti
to tilt, cant

atidžiai
carefully

dairytis
to look around

numesti
to throw

pasivyti
to catch up

klibėti
to wobble,be loose

atverti
to open, unlock

įsmeigti
to stab, pinch

lydėti
to accompany, escort

numirėlis
the dead, deceased, corpse

tęsti
to continue, resume, proceed

nuskuosti
to hurry

priimti
to accecpt, adopt, receive

privaišinti, vaišinti
 to eat, entertain, feast

skatikas
a penny

drūtas
thick, strong, firm

prikeltasis
a resurrected person

įteikti
to deliver, present

dosnus, dosni 
generous, charitable, lavish                     12:00

apdovanoti
to reward, gift, endow, favor

suspindėti
to shine

smuklė
a tavern, inn 

kelkraščtis
a curb, roadside, shoulder

laižyti
to lick

apsilaižyti
to lick oneself

sutvarkyti
to arange, put in order, tidy up, fix

paviršius
a surface

iškęsti
to endure, suffer, undergo, stand

išgriebti
to get out, fish out

praryti
to swallow, devour, ingest

kąsnis
a bite, mouthful, piece

pakakti
to be enough, suffice

mikčioti
to stutter, stammer, hum and haw

sušveisti
to scrub, put away, gobble up

prisipažinti
to admit, confess, avow

užsipulti
to attack

doras,dora
honest, proper

patrinti
to rub

mostelėti
to wave, beckon

surikti
to cry out

pulti
to fall on one's knees

sumanyti
to think, conceive

mudu
both of us

sušveisti
to eat, put away

šen
here

pagriebti
to grab, snatch, grip

įkaitinti
to heat red-hot

pasisavinti
to appropriate, embezzle, purloin

nubausti
to punish, penalize

pasitaikyti
to occur, happen

suklysti
to make a mistake, err, be wrong, go astray

pagailėti
to feel sorry, pity

paskirti
to appoint, designate, prescribe

Now we will read the story and a translation            14:02

Švento Petro Rakteliai 
St. Peter's Keys

Seniai seniai viešpats dievas
A long time ago the Lord God

dažnai užklysdavo į žemę pasižiūrėti,
often used to descend to earth to look around.

kaip žmonės gyvena.
how people are living.

Vienus pabardavo, kitus pamokydavo,
Some he used to scold, others he used to teach

dar kitiems varge padėdavo.
and others he used to help with their troubles.

Jeigu pats Viešpats žmonių nepamiršdavo,
If the Lord did not forget his people,

tai ką jau kalbėti apie šventuosius:                 15:00
not to mention about the saints:

jie dar dažniau svečiuodavosi žemėje
they even more often visited the earth

ir dažnai kaimietis galėdavo juos sutikti.
and often a villager was able to meet them.
---
Vieną gražią vasaros dieną
One beautiful summer's day

žygiavo keliu siuvėjas.
a tailor marched on the road.

Jis mėgo skaniai pavalgyti,
He loved the eat delicious food,

gražiai apsirengti
dress nicely

ir minkštoje lovoje pasivolioti.
and roll around in a soft bed.

Bet labiausiai mėgo pinigus                    16:00
But mostly he loved money

ir dėl jų būtų pasaulio kraštą pasiekęs.
and because of that he would would go to extremes.
---
Ėjo siuvėjas, kepurę ant šalies pakreipęs,
The tailor walked, a cap tilted to the side,

ir atidžiai dairėsi į šalis:
and was carefully looking around the countryside:

ką gali žinoti,
who can tell,

gal kas nors pakelėje guli numestas,
perhaps something that someone threw on the ground is lying,

kurio vieta — jo krepšyje.
whose place is in his bag.                       56

Taip beeidamas pasivijo žilą senelį,
Thus while walking along he caught up with a grey old man,      17:00 

ramiai klibinkčiuojantį keliu.
calmly wobbling along the road.

Tai buvo šventas Petras, išėjęs pasižiūrėti,
It was St. Peter, gone to look around,

kaip Žmonėms sekasi vasaros darbai.
like to see how people are succeeding with their summer works.
---
— Palauk, seneli, — sušuko siuvėjas,
Wait, old man, shouted the tailor,

— dviese smagiau keliauti.
it is more fun to travel together.

Galima pasikalbėti ir širdį atverti.
We can chat and open up our hearts. (surgery?)

Mėgstu draugiją,
I love to make friends,

o vienam man labai nuobodu.                  18:00
and to be alone is very boring to me.
---
— Ką gi — keliaukim, — sutiko šventas Petras.
ok, let's travel, agreed St. Peter.

---
Eina abudu, šnekučiuojasi.
They walked together, chatting.

Taip bekeliaudami priėjo du sodžius,
So while travelling they came upon two gardens.

kurių vienas buvo kairėje,
of which one was on the left,

kitas dešinėje pusėje.
another on the right side.

Kairėje kelio pusėje 
On the left side of the road

esančiame sodžiuje skambino varpai,
in the garden, bells were ringing,

o dešinėje — girdėjosi linksma muzika.
and on the right - was heard happy music.
---
Siuvėjas tuojau įsmeigė akis
The tailor immediately glanced with his eyes

į dešinįjį sodžių ir tarė:
to the right garden and said:
---
— Klausyk, seneliuk, čia aišku kaip dieną:
Listen, old man, here it is clear as day:

kur skamba varpai
where the bells are ringing

— ten lydi numirėlį,
- there they are accompaning a dead person,

o kur groja muzika — ten vestuvės.
and where music is playing, there is a wedding.

Eikim vienas į laidotuves,
Let's go one to the funeral,

o kitas — į vestuves.                         20:00
and the other, to the wedding.

Tik susitarkim, kad ką gausim
Only let's agree that what we will get,

— dalysimės pusiau.
we will divide in half.
---
— Kalbi teisingai, — pritarė šventas Petras,
You speak truly, agreed St. Peter,

— tik susitarkim,
only let's agree,

į kurį sodžių eiti tau,
into which garden you will go,

o į kurį — man.
and to which I willgo. 
---
— Aš jaunas vyras,
I am a young man,

tai man pritinka eiti į vestuves,
so it suits me to go to the wedding,

0 tu, žmogau, senas,                          21:00
And you, old man,

tau kaip tik numirėlį palydėti.
it is fitting for you just to accompany the dead.   57

Vakare susitikime šioje vietoje
In the evening we will meet in this spot

ir galėsime tęsti kelionę.
and we will be able to continue our trip.
---
Tai pasakę siuvėjas nuskuodė į vestuves,
Having said that the tailor hurried to the wedding

kur jį maloniai priėmė.
where they received him kindly.

Siuvėjas buvo linksmas vyras,
The tailor was a gay man,

mokėjo daug dainų, smagiai šoko.
he knew many songs, cheerfully danced.

Vestuvėse jį gerai privaišino                   22:00
At the wedding he was fed well

ir dar į kelionę įdėjo dešimt skatikų.
and even got ten pennies for the trip,
---
O šventas Petras nuėjo į kitą sodžių,
And St. Peter went to another garden,

rado trobą, kurioje gulėjo numirėlis,
found a cabin in which a dead person lay,

ir uždėjęs ranką
and having put his hand

jam ant galvos liepė keltis.
on the head, commanded him to rise.

Numirėlis atsikėlė iš karsto
The dead person arose from the coffin

sveikas ir drūtas,
healthy and strong,

lyg būtų gulėjęs ne karste,               23:00
as if he had not lain in a coffin,

o savo lovoje.
but in his bed.

Žmonės labai stebėjosi,
The people were very amazed,

nežinodami, ką ir kalbėti,
not knowing what to say,

juk jie nepažino, kad čia šventas Petras.
they did not not know that here is St. Peter.

Prikeltasis tuojau atnešė šimtą auksinių
The resurrected one immediately brought a hundred golds

ir dėkodamas įteikė seneliui.
and thanking him, gave them to the old man.
---
Pavakare šventas Petras ir siuvėjas
In the evening St. Peter and the tailor             24:00

vėl susitiko toje pačioje vietoje.
again met in the same place.

Siuvėjas, vos tik pamatė ateinantį senelį,
The tailor as soon as he saw the approaching old man,

jau iš tolo ėmė šaukti:
from afar began to yell:

Na, kaip, senuk,
Ah, how, old man,

ar dosniai tave apdovanojo sodžiuje? 
did they reward you generously in the garden?

Parodyk!
Show me.

Žinoma, — atsakė šventasis,
Of course, answered the saint,

žmonės buvo man labai dosnūs.
people were very generous.

Jis išsitraukė iš kišenės kapšelį,                 25:00
He pulled out from his pocket a purse

kuriame suspindo šimtas auksinių.
in which shone a hundred golds.

Tada siuvėjas greitai įmetė prie
Then the tailor quickly put in

jų dešimt skatikų ir sako:
his ten pennies and said:           (I said hundred, not ten)  59
---
Nepamiršk, kad susitarėm viską dalytis pusiau.
Don't forget that we agreed to share everything by half.
---
Beeidami priėjo smuklę,
Walking by a tavern,

o kadangi artinosi naktis,
and because night was approaching,

šventas Petras išsitraukė auksinį
St. Peter pulled out a gold

ir padavęs siuvėjui sako:                    26:00
and giving it to the tailor and said:
---
Eik nupirk riebią vištą ir ją išvirk.
Go buy a fat chicken and cook it.

Aš čia atsisėdęs ant kelkraščio
Seated here on the roadside

pailsėsiu ir pasimelsių.
I will rest and I will pray.

Kai pagaminsi vakarienę, mane pašauk.
When you finish dinner, call me.

Išgirdęs apie riebią vištą,
Having heard about a fat chicken,

siuvėjas apsilaižė ir nuskubėjo į smuklę.
the tailor licked his lips and hurried to the tavern.

Tuojau sutvarkęs vištą                      27:00
Immediately having fixed the chicken,

įdėjo į puodą ir ėmė virti.
he put it in a pot and started to cook.

Višta verda,
The chicken is cooking

o siuvėjas nekantriai maišo puodą
and the tailor is impatiently mixing the pot

ir laižosi kaip katinas.
and licking himself like a cat.

Baigiant virti žiūri,
While finishing the cooking he sees

kad vištos kepenys ir širdis
that the chicken liver and heart

puodo paviršiuje
are floating on the pot's surface

plaukioja ir jau taip akis traukia,
and already is attracting his eye so much

kad net širdžiai silpna.
that even his heart is weakening.

Neiškentė siuvėjas:
The tailor could not help it:

išgriebė jas iš puodo
he fished them out from the pot

ir keliais kąsniais prarijo.
and swallowed them in a few bites.
---
Padalijo siuvėjas vištą per pusę
The tailor divided the chicken in half

ir pašaukė senelį.
and called the old man.

Šis atsisėdo už stalo ir sako:
This one sat at the table and said:
---
Tu valgyk visą vištą,
You eat the whole chicken,

o man pakaks kepenėlių ir širdies.                29:00
but to me the liver and the heart will be enough.
---
Bet... bet, — sumikčiojo siuvėjas, —
but, but, the tailor stuttered,

man atrodo, kad ši višta
It appears to me that this chicken

neturi nei kepenų, nei širdies.
has neither liver nor heart.
---
Ką čia kalbi niekus,
What nonsense are you saying,

subarė jį šventasis Petras,
St. Peter scolded him,

kur tai matyta, kad paukštis gyventų be širdies ir kepenų.
where is it seen, that a bird would live without a heart and a liver.  60
---
Ot, gyvena ir viskas!
it lives and that's it,                       30:00

nenusileidžia siuvėjas.
the tailor does not give up.
 
Tu kaip senas žmogus turėtum tai žinoti.
You as an old man would have to know that.
---
Klausyk, juk tu jas sušveitei?
Listen, you gobbled them up?
Prisipažink!
Fess up.
---
Ką čia užsipuoli dorą žmogų!
Here you are attacking an honest person,

supyko siuvėjas.
the tailor became mad.

Jeigu sakau, kad jų nemačiau,
If I say that I did not see them,

vadinasi, jų nebuvo.
thus, there were none.
---
Su tokiu melagiu
With such a liar                            31:00

nenoriu daugiau reikalų turėti,
I do not want to have any more business,

sako šventasis.
said the saint.

Pasidalysim pinigus
Let's share the money

ir eik tu sau, kur nori.
and you go with yours whereever you want
---
Siuvėjas tik patrynė rankas.
The tailor only rubbed his hands.
---
Dalykimės! Tik greičiau!
Let's do it. Only quicker.
---
Mostelėjo šventasis Petras ranką
St. Peter waved his hand

ir ant stalo atsirado trys geležinės dėžutės.
and on a table appeared three iron boxes.

Išsitraukė šventasis maišelį su auksiniais            32:00
The saint took out of a bag of golds

ir pradėjo juos dalyti į tris dalis,
and began to divide them into threes parts,

dėdamas į dėžutes.
putting them into the boxes.
---
Nustebo siuvėjas ir klausia:
The tailor was surprised and asks:

Ei, senuk! Ką čia sumanei?
Ah, old man. What are you thinking here?

Juk mudu tik du,
We are only two,

o tu pinigus daliji į tris dalis.
but you divided the money into three parts.

Dar čia tas dėžutes padėjai.
You also placed these boxes.

Kam jų reikia?
Why do you need them?
---
Pirmoji dėžutė su pinigais                   33:00
The first box with money

priklauso man, antroji — tau,
belongs to me, the second, to you,

o trečioji — tam,
and the third,to whomever

kuris sušveitė kepenėles ir širdį,
ate the liver and heart,

pasakė senelis.
said the old man.
---
Tai aš taip padariau! Aš!
That I did.     I.

Duok šen abi dėžutes.
Give me both boxes.              61
---
Ir pagriebė dėžutes su pinigais,
And he grabbed the boxes with money,

bet baisiai surikęs
but crying out terribly

paleido jas iš rankų:
he let them go from his hand:                   34:00

dėžutės buvo įkaitę iki raudonumo.
the boxes were heated until red.

Nenaudėli! — pasakė šventasis Petras.
You rascal, said St. Peter.

Tu melavai, apgavai draugą
You lied, you deceived a friend

ir dar norėjai pasisavinti,
and even wanted to purloin

kas tau nepriklauso.
that which does not belong to you.

Negausi nė vieno skatiko
You will not get one cent

ir dar būsi nubaustas.
and you will even be punished.
---
Pamatė siuvėjas, kad čia ne juokai,
The tailor saw that this was no joke

ir puolė ant kelių prieš senelį.               35:00
and fell on his knees before the old man.
---
Oi, gerasis seneli,
Oh, good old man,

dovanok tu man, kvailiui.
forgive me, I was foolish.

Juk visiems pasitaiko suklysti,
It happens to everyone, to make a mistake,

suklydau ir aš.
even I erred.
  
Juk matai, koks esu neturtingas.
You can see how poor I am.
  
Nejaugi pagailėsi tų kelių desėtkų auksinių,
Don't tell me you will begrudge these few dozens of gold

kuriuos jau buvai man paskyręs.
which you had already designated to me.
---
Pagalvojo šventas Petras ir sako:             36:00
St. Peter thought and said:

Gerai, galėsi pasiimti tuos auksinius,
OK, you will be able to take these golds,

tik susirask mano
only you find my

pamestą žemėje auksinį raktelį,
gold key that I lost on the ground,

be kurio neatrakinsi dėžučių.
without which the boxes cannot be unlocked.
---
O kaip aš pažinsiu tą tavo raktelį, seneli?
and how will I recognize your key, old man?

Ogi štai kaip! Pažiūrėk!
Here is how. Look.
---
Ir parodė šventasis auksinės spalvos gėlelę,
and the saint showed a golden colored flower,
 
žydinčią pakrūmėje.                      37:00
blooming in the bush.

Šita gėlelė vadinasi raktelis.
This flower is called a key.

Keliauk dabar po pasaulį
Now go around the world

ir ieškok tokio raktelio,
and look for such a key with

su kuriuo galėtum atrakinti dėžutę.
which you will be able to unlock the box.                 62

Taip pasakęs senelis pradingo,
This said, the old man disappeared

o siuvėjas, pasiėmęs dėžutes su auksiniais,
and the tailor picking up the boxes with the gold,

patraukė toliau, ieškodamas tokio raktelio,
he went farther, looking for such a key,

kuris tiktų jo dėžutei.                   38:00
which would fit his box.

Žmonės sako,
People say

kad dar ir dabar jo ieško.
that he is looking for it even now.

Žmonės šią gėlę vadina Švento Petro rakteliais
People call this flower St. Peter's key

ir sako, kad gydo nuo daugelio ligų.
and say that is cures many illnesses.                 63
That's all folks                       38:34