Labas, aš Aldona
and I'm Joel. This is the story on page 81 of Pasakos Apie Gėles.
First Aldona will read the story.

Ugniazole

Tai buvo labai labai seniai, kai dievas sutvėrė žemę — ir joje
apgyvendino paukščius ir žvėris.

Dabar žemė tapo labai graži: žydėjo gėlės, skraidė drugiai,
čiulbėjo paukščiai, O vandenyse nardė Žuvys.

Visi jie atrodė taip pat, kaip ir dabar,
tik kovas ir gandras buvo balti, o kregždės uodega buvo plati kaip šluota.
---
Kai žemė prisipildė visokių gyvių, Dievas sutvėrė žmogų,
kad šis apgyvendintų Žemę ir jos vaisiais galėtų naudotis.
Vaikšto Adomas ir Ieva po žemę, javus ir daržoves augina,       1:00
gyvulėlius prisijaukina.

Taip ir būtų gerai gyvenę,bet atėjo nelemtoji žiema.
Papūtė šiaurės vėjas, debesys užklojo dangų ir debesų plaštakės —
snieguolės pradėjo kristi žemėn.

Jau neturi kur dėtis Adomas su Ieva, tik slėptis
olose, kad patys nesušaltų į ledo gabalus.               81

Nusiminė Adomas, o Ieva ašaromis paplūdo ir pradėjo prašyti Dievą pagalbos.
Pažiūrėjo Dievas, kaip jie vargsta, ir nusprendė duoti jiems
ugnies, kad sušiltų ir karšto valgio pasigamintų.
---
Pasišaukė baltą kovą ir sako:

— Skrisk, baltuoli, į pragarą ir parnešk iš ten žmogui ugnies.    2:00
Tik saugokis, nes velniūkščiai tik ir tykoja žmonėms ką nors blogo padaryti.
Jei užsižiopsosi — liūdnai tavo kelionė baigsis.
---
Pakilnojo kovas savo baltą uodegėlę.
— Viską padarysiu, viską sutvarkysiu, Dievuli! Ne velniams mane pergudrauti.
---
Išskleidė sparnus ir nuskrido į pragarą.
Žiūri — laksto velniukai liežuvius iškišę, cypauja kaip kačiukai
ir visur ugnelę kūrena.

Užuot pagriebęs kokią žarijėlę ir lėkęs atgal, užsižiopsojo kovas į
raguotuosius, negali nuo jų akių atsitraukti.
Nei nematė, kaip pritykojęs vienas velniukas griebė jį už uodegos ir    3:00
sviedė į dervos statinę.

Vos gyvas kovas ištrūko.
Pasileido jis kiek jėgos neša skristi į žemę, jau apie jokią ugnelę
negalvodamas.

Parskridęs atsitūpė ant medžio šakos ir Žiūri,
kad jis iš balto visai juodas tapo.
Kiek plovė, nusiplauti nepajėgė, toks liko iki dabar.          83

Mato Dievas, kad ne kiekvienam svarbų uždavinį pavesti galima.
Tada pasišaukė gandrą:
---
— Skrisk, ilgakoji, į pragarą ir pasistenk gauti ugnies.
Matai, kad Adomas su Ieva jau baigia žemėje sušalti,
ir jei tu nepadėsi — nieko gero nebus.
Tik elkis atsargiai, kad tau nebūtų taip, kaip atsitiko kovui.   4:00
---
— Aš ne toks žioplys kaip kovas, — pasigyrė gandras.
Man velniai patys atneš ugnelės, o jei ne — juos snapu sukaposiu.
---
Jau ką ką, o didžiuotis gandras mėgo.
Net varlę prarijęs ilgai snapu kalendavo, pasigirti norėdamas.
---
Sumojavo ilgais sparnais ir nuskrido pragaro link.
Kadangi buvo didelis paukštis, tai velniai jį iš tolo pamatė
ir pasiruošė sutikti.

Vieni velniai pasigriebė įkaitusius pagaikščius,
o kiti, nusitvėrę nuodėgulius, laukė svečio nebuvėlio.
---
Nusileido gandras, ištiesė ilgą raudoną snapą ir garsiai sukaleno.
---
— Ei, velniai! Greitai atneškit porą žarijų,kad galėčiau jas žmonėms nunešti.5:00
Jeigu ne - visus jus taip sužnaibysiu, kad ilgai mane minėsite.      84
---
Nusijuokė velniukai iš pagyrūno žodžių, o vienas šlubas velniūkštis taip
trenkė jam su nuodėguliu, kad gandrui net visa nugara pajuodo
ir sparnai pradėjo svilti.

Pamatė gandras, kad čia ne juokai, ir spruko iš pragaro.
Jau nerūpėjo nei pagyros, nė žmonių vargai —
džiaugėsi pats sveiką kailį išnešęs.
---
Vėl galvoja Viešpats, ką čia pasiųsti ugnelės parnešti.
Kol galvojo, prilėkė prie jo greita kregždutė ir sako:
---
— Siųsk mane, Viešpatie! Manau, kad tuščiomis negrįšiu.
Labai man gaila žmonių, nes mačiau — baigia sušalti.
Reikia skristi ir skubėti.                  6:00
---
Palaimino Dievas kregždutę, ir ta nuskrido į pragarą,
o kadangi buvo mažutė, tai niekas nepastebėjo, kaip ji ten atsirado.

Pragare velniai triukšmavo ir žaidė savo velniškus Žaidimus,
o mąstyti apie kokią nors kregždutę - jiems nė į galvą neatėjo.
---
Šmurkštelėjo kregždutė pro išdaužtą pragaro langą vidun ir prie ugnelės prišoko.
Pasigriebė mažą žarijėlę ir vėl puolė lauk.

Tik dabar vienas kreivas velniukas, stovėjęs sargyboje prie langų,
pamatė kregždutę ir ėmė šaukti:                     85

— Ei, brolyčiai, žiūrėkite, kas čia po mūsų buveinę skraido!
Matote, snape žariją laiko!
Tikriausiai neš ją į Žemę tiems netikusiems žmonėms.          7:00
---
Trenkė į pašalį velniukai visus savo žaidimus ir susmeigė akis į kregždutę.
Kreivas sargybinis pasigricbė lanką ir šovė į paukštelį.

Bet kregždutė skrido taip greitai, kad strėlė pataikė jai tik į uodegą
ir nukirto kelias plunksnas.
Ir dabar kregždutės uodega atrodo kaip iškirpta.
Bet tas nė kiek netrukdo jai skraidyti.
---
Parnešė ugnelę kregždutė į žemę ir padavė Adomui.
Tuoj Adomas su Ievą prisirinko sausų samanėlių ir šakelių
ir sukūrė kaitrią ugnelę.
Atšilo Žmonės ir linksmiau ėmė pavasario laukti.
---
Nuo to laiko žmogus niekada nesiskiria su ugnele ir ją draugiškai globoja. 8:00
O kregždutė, išgelbėjusi Žmogų, irgi prie jo labai prisirišo:
apsigyveno po stogu. Saulę tekančią pasveikina, Vakare labos nakties palinki.
---
Tačiau tuo ugnelės kelionė į žemę dar nesibaigė.
Kai gandras su apsvilusiais sparnais
spruko iš pragaro, nedidelės ugnies kibirkštėlės nukrito ant žemės
ir iš jų išaugo geltona gėlelė, kurią žmonės praminė didžiaja ugniažole. 86
---
Bet jie nepamiršo, kad ši gėlelė atkeliavo iš pragaro, nes tuojau sužinojo,
kad ji nuodinga, pikta, kaip velniukai.
Ir patys pradėjo su ja atsargiai elgtis, ir gyvulius nuo jos saugoti.  9:00

Ką gali Žinoti, gal jos žieduose koks mažas mažas
velniukas pasislėpęs tupi ir nuodus verda.
Juk tie velniukai taip ir taiko kokią nors šunybę mums iškrėsti.

Žodynas                            9:13
Vocabulary

apgyvendinti
to accommodate, house, populate,settle

prisijaukinti
to tame

lemtis
destiny, fate, doom

dėtis
to occur, pretend, impersonate

plaštake
butterfly, moth

sušalti
to freeze
               81
pragaras
hell, pandemonium, Hades

saugokis
beware

tykoti
to lurk, skulk

užsižiopsoti
to gape, stand gaping at, to be inattentive

kilnoti
to lift, move

išsiskleisti
unfold, deploy, extend, spread

iškišti
to stick out, thrust out                10:00

cypti
to yelp, scream, squeak

kūrenti
to burn, stoke, heat

užuot
instead, instead of

griebti
to grab, snatch

žarijos
ember, cinder

pritykojęs
lurking

sviesti
to fling, hurl,throw

derva
resin, tar, pitch

statinė
barrel, drum, cask

ištrukti
to escape

plauti
to wash, rinse, irrigate
               83
užduotis
task, job, assignment

pasistengti
to try

elgtis
to behave, act

žioplys
a fool, nincompoop

pasigirti
to boast, brag

sukapoti
to chop, cut up, hack                    10:00

didžiuotis
to be proud of, boast

sumojuoti
to flutter, wave

įkaitęs
hot, heated, warm

pagaikštis
a poker, not the card game

jau ką ką
one thing

tvirtas
sturdy, strong, solid

nuodėgulys
a fire brand

žnaibyti
to pinch, tweak, tingle, nip

kalenti
to chatter (with one's teeth)    84

pagyrūnas
a braggart

šlubas
lame, limping

trenkti
crash, bang, strike, throw, smell

nudegimas
a burn, suntan

svilti
to burn a little, singe

sprukti
to flee

lėkti
to rush

triukšmauti
to make noise

šmurkštelėti
to whisk, go fast, squeak                    12:00

smeigti
to pin, stick, lunge

mąstyti
to think

kreivas
curved

buveinė
headquarters, abode, residence                   85

sargybinis
a guard, watchman, sentry

lankas
a bow (a weapon)

pataikyti
to hit

kaitrus
heat, hot

palinkėti
to wish

globoti
to foster, take care of

išgelbėti
to save, rescue

apsvilinti
to singe

kibirkštėlė
a spark              86

taikyti
to apply invoke, employ, aim

šunybė
a dirty trick

iškrėsti
to shake out, search, play a trick

87
Now we will read the story and a translation.          12:51

Ugniazolė
Fireweed (poppy)

Tai buvo labai labai seniai,
It was a long time ago

kai Dievas sutvėrė žemę — ir joje
when God created the world, and in it

apgyvendino paukščius ir žvėris.
he populated it with birds and beasts.

Dabar žemė tapo labai graži:
Now the world became very beautiful:

žydėjo gėlės, skraidė drugiai,
flowers bloomed, butterflys flew,

čiulbėjo paukščiai, O vandenyse nardė Žuvys.
birds chirped, and in the oceans dove fish.

Visi jie atrodė taip pat, kaip ir dabar,
All of them looked the same, like now,

tik kovas ir gandras buvo balti,                 14:00
only the crow and the stork were white,

o kregždės uodega buvo plati kaip šluota.
but the swallow's tail was wide like a broom.
---
Kai žemė prisipildė visokių gyvių,
When the earth filled up with all kinds of animals,

Dievas sutvėrė žmogų,
God created man,

kad šis apgyvendintų Žemę
that he could populate the earth

ir jos vaisiais galėtų naudotis.
and could use its fruit.

Vaikšto Adomas ir Ieva po žemę,
Adam and Eve walk around the earth,

javus ir daržoves augina,
growing grain and veggies,

gyvulėlius prisijaukina.
they also tame animals.                       15:00

Taip ir būtų gerai gyvenę,
Thus they would have lived well

bet atėjo nelemtoji žiema.
but an unfortunate winter came.

Papūtė šiaurės vėjas,
The northern wind blew,

debesys užklojo dangų
clouds covered the sky

ir debesų plaštakės —
and cloud butterflies -

snieguolės pradėjo kristi žemėn.
snowflakes started to fall down.

Jau neturi kur dėtis Adomas su Ieva,
Already Adam and Eve do not have where to be,

tik slėptis olose,
only to hide in caves,

kad patys nesušaltų į ledo gabalus.               81   16:00
so that they themselves would not freeze into ice pieces.

Nusiminė Adomas,
Adam became sad

o Ieva ašaromis paplūdo
and Eve started to tear

ir pradėjo prašyti Dievą pagalbos.
and began to plead for God's help.

Pažiūrėjo Dievas, kaip jie vargsta,
God looked at how they suffer

ir nusprendė duoti jiems ugnies,
and decided to give them fire

kad sušiltų ir karšto valgio pasigamintų.
that they could warm themselves
and could prepare for themselves some hot food.
---
Pasišaukė baltą kovą ir sako:                      17:00
He called to a white crow and said:

— Skrisk, baltuoli, į pragarą
Fly, white one, to Hell

ir parnešk iš ten žmogui ugnies.
and carry back some fire for man.

Tik saugokis, nes velniūkščiai
Only beware because devils

tik ir tykoja žmonėms ką nors blogo padaryti.
are lurking only to do something bad to people.

Jei užsižiopsosi
If you don't pay attention

— liūdnai tavo kelionė baigsis.
- your trip will end sadly.
---
Pakilnojo kovas savo baltą uodegėlę.
The crow lifted his white tail.                   18:00

Viską padarysiu, viską sutvarkysiu, Dievuli!
I will do everything, I will take care of everything, dear God.

Ne velniams mane pergudrauti.
No devils can outsmart me.
---
Išskleidė sparnus ir nuskrido į pragarą.
He spread his wings and flew to Hell.

Žiūri — laksto velniukai liežuvius iškišę,
He sees - devils running around tongues sticking out,

cypauja kaip kačiukai
they yelp like kittens

ir visur ugnelę kūrena.
and everywhere fire burns.

Užuot pagriebęs kokią žarijėlę
Instead of grabbing some ember

ir lėkęs atgal,                           19:00
and flying back,

užsižiopsojo kovas į raguotuosius,
the crow stood gaping at the horned ones,

negali nuo jų akių atsitraukti.
he can not take his eyes away.

Nei nematė, kaip pritykojęs vienas velniukas
He didn't even see how one lurking devil

griebė jį už uodegos ir
grabbed him by the tail and

sviedė į dervos statinę.
threw him into a barrel of tar.

Vos gyvas kovas ištrūko.
The crow escaped barely alive

Pasileido jis kiek jėgos neša skristi į žemę, 
He set off however much his strength let him to fly to the earth,  20:00

jau apie jokią ugnelę negalvodamas.
not even thinking about any fire.

Parskridęs atsitūpė ant medžio šakos ir Žiūri,
Having flown back he perched on a tree branch and sees,

kad jis iš balto visai juodas tapo.
that he has changed from white to all black.

Kiek plovė, nusiplauti nepajėgė, 
No matter how much he washed himself he was not able to wash it off,

toks liko iki dabar.                      83
and thus he remains until now.

Mato Dievas,
God sees

kad ne kiekvienam svarbų uždavinį pavesti galima.
that he cannot assign to just anybody an important task.       21:00

Tada pasišaukė gandrą:
Then he called the stork:
---
Skrisk, ilgakoji, į pragarą
Fly, longlegged one, to Hell

ir pasistenk gauti ugnies.
and try to get some fire.

Matai, kad Adomas su Ieva
You see, Adam and Eve

jau baigia žemėje sušalti,
are already freezing on earth,

ir jei tu nepadėsi
and if you will not help,

nieko gero nebus.
nothing will go well.

Tik elkis atsargiai,
Only act carefully

kad tau nebūtų taip,
so that it would not happen to you

kaip atsitiko kovui.                      22:00
what happened to the crow.
---
Aš ne toks žioplys kaip kovas,
I am not such a fool like the crow,

pasigyrė gandras.
boasted the stork.

Man velniai patys atneš ugnelės,
The devils themselves will bring me fire,

o jei ne — juos snapu sukaposiu.
and if not, I will hack them with my beak.
---
Jau ką ką, o didžiuotis gandras mėgo.
One thing, the stork loved to boast.

Net varlę prarijęs
Even after it swallowed a frog

ilgai snapu kalendavo,
he chattered for a long time with his long beak

pasigirti norėdamas.                       23:00
wanting to brag.
---
Sumojavo ilgais sparnais
He waved with long wings

ir nuskrido pragaro link.
and flew towards Hell. 

Kadangi buvo didelis paukštis,
Because he was a big bird,

tai velniai jį iš tolo pamatė
the devils saw him from afar

ir pasiruošė sutikti.
and prepared to meet him.

Vieni velniai pasigriebė įkaitusius pagaikščius,
Some devils grabbed heated pokers,

o kiti, nusitvėrę nuodėgulius,
and the others, strong fire brands,

laukė svečio nebuvėlio.
they awaited the absent guest.                  2400
---
Nusileido gandras,
The stork landed,

ištiesė ilgą raudoną snapą
stretched out his long beak

ir garsiai sukaleno.
and loudly chattered.
---
Ei, velniai!
Hey, devils.

Greitai atneškit porą žarijų,
Quickly bring a couple embers

kad galėčiau jas žmonėms nunešti.
so that I could take them to the people.

Jeigu ne - visus jus taip sužnaibysiu,
If not - I will pinch all of you in such a way

kad ilgai mane minėsite.
that you will remember me for a long time.              84
---
Nusijuokė velniukai iš pagyrūno žodžių,
The devils laughed at the the braggart's words

o vienas šlubas velniūkštis taip                25:00
and one lame devil so

trenkė jam su nuodėguliu,
struck him with an ember

kad gandrui net visa nugara pajuodo
that for the stork his whole back became black

ir sparnai pradėjo svilti.
and the wings started to singe.

Pamatė gandras, kad čia ne juokai,
The stork saw that this is no joke here

ir spruko iš pragaro.
and fled from Hell.

Jau nerūpėjo nei pagyros,
Already he did not worry neither about Hell,

nė žmonių vargai —
nor people's hardships,

džiaugėsi pats sveiką kailį išnešęs.                  26:00
he rejoiced that he had brought out his hide safely.
---
Vėl galvoja Viešpats,
Again God thinks

ką čia pasiųsti ugnelės parnešti.
of whom to send to bring back fire.

Kol galvojo,
While he was thinking,

prilėkė prie jo greita kregždutė ir sako:
a swallow quickly flew to him and said:
---
Siųsk mane, Viešpatie!
Send me, God.

Manau, kad tuščiomis negrįšiu.
I think I will not return empty handed.

Labai man gaila žmonių,
I have pity for people,

nes mačiau — baigia sušalti.
because I saw - they are almost frozen.

Reikia skristi ir skubėti.                      27:00
It is necessary to fly and to hurry.
---
Palaimino Dievas kregždutę,
God blessed the swallow

ir ta nuskrido į pragarą,
and it flew off to Hell,

o kadangi buvo mažutė,
and because it was small,

tai niekas nepastebėjo, kaip ji ten atsirado.
nobody noticed how it appeared there.

Pragare velniai triukšmavo
In Hell the devils made noise

ir žaidė savo velniškus Žaidimus,
and played their devil games,

o mąstyti apie kokią nors kregždutę
and to think about some kind of swallow

jiems nė į galvą neatėjo.                       28:00
did not come to mind.
---
Šmurkštelėjo kregždutė pro išdaužtą
The swallow squeaked through a broken

pragaro langą vidun
Hell's window to the inside

ir prie ugnelės prišoko.
and jumped near the fire.

Pasigriebė mažą žarijėlę
It grabbed a small ember

ir vėl puolė lauk.
and again rushed outside.

Tik dabar vienas kreivas velniukas,
Only now one hunchbacked devil,

stovėjęs sargyboje prie langų,
standing guard near the windows,
 
pamatė kregždutę ir ėmė šaukti:                    29:00
saw the swallow and started to shout:                  85

Ei, brolyčiai, žiūrėkite,
Hey brothers, look,

kas čia po mūsų buveinę skraido!
who is flying around our place.

Matote, snape žariją laiko!
You see, in its beak it holds an ember.
.
Tikriausiai neš ją į Žemę
Most likely it will carry it to earth

tiems netikusiems žmonėms.
for those for unworthy people.
---
Trenkė į pašalį velniukai visus savo žaidimus
The devils threw aside all their games

ir susmeigė akis į kregždutę.
and pinned their eyes on the swallow.

Kreivas sargybinis pasigriebė lanką
The crooked guard grabbed a bow

ir šovė į paukštelį.
and shot at the little bird.                    30:00

Bet kregždutė skrido taip greitai,
But the swallow flew so fast

kad strėlė pataikė jai tik į uodegą
that the arrow hit it only in the tail

ir nukirto kelias plunksnas.
and severed a few feathers.

Ir dabar kregždutės uodega
And now the swallow's tail

atrodo kaip iškirpta.
appears like it was cut out.

Bet tas nė kiek netrukdo jai skraidyti.
But that does not prevent it from flying. 
---
Parnešė ugnelę kregždutė į žemę ir padavė Adomui.
The swallow brought the fire to earth and gave it to Adam.         31:00

Tuoj Adomas su Ievą prisirinko
Quickly Adam and Eve collected

sausų samanėlių ir šakelių
some dry moss and sticks

ir sukūrė kaitrią ugnelę.
and made a hot fire.

Atšilo Žmonės ir linksmiau ėmė pavasario laukti.
The people warmed up and happily started to wait for spring.
---
Nuo to laiko žmogus niekada nesiskiria
Since then man is never separated

su ugnele ir ją draugiškai globoja.
from fire and takes friendly care of it.

O kregždutė, išgelbėjusi Žmogų,               32:00
And the swallow, who saved man,

irgi prie jo labai prisirišo:
also became very attached to him:

apsigyveno po stogu.
it settled under the roof.

Saulę tekančią pasveikina,
It welcomes the rising sun,

vakare labos nakties palinki.
in the evening it says good night.
---
Tačiau tuo ugnelės kelionė
However that ember's trip

į žemę dar nesibaigė.
to earth has not finished.
 
Kai gandras su apsvilusiais sparnais
When the stork with its singed wings

spruko iš pragaro,
fled from Hell,

nedidelės ugnies kibirkštėlės nukrito ant žemės            33:00
small fire sparks fell to earth

ir iš jų išaugo geltona gėlelė,
and from them grew a flower

kurią žmonės praminė didžiaja ugniažole.              86
which people named the greater celandine (poppy).
---
Bet jie nepamiršo,
But they did not forget

kad ši gėlelė atkeliavo iš pragaro,
that this flower had travelled from Hell

nes tuojau sužinojo,
because soon they found out

kad ji nuodinga, pikta, kaip velniukai.
that it is poisonous, angry like devils.

Ir patys pradėjo su ja atsargiai elgtis,
And they themselves started to be careful with it

ir gyvulius nuo jos saugoti.                   34:00
and to protect animals from it.

Ką gali Žinoti,
Who can know,

gal jos žieduose koks mažas mažas
perhaps in its blossoms there is a small, small

velniukas pasislėpęs tupi ir nuodus verda.
crouching devil hidden who boils poison.

Juk tie velniukai taip ir taiko
It is these devils who try to play

kokią nors šunybę mums iškrėsti.
all kinds of dirty tricks on us.

that's all folks                       34:49