Piemeneliams

Pie-me-nėliams vargdie-nė-liams ta-rė Die-vo siun-ti-nys,
Sa-kau reiškiai šia-nakt aiškiai gi-mė kurs jus iš-ga-nys

chorus
Bėkit bekit piemė-neliai, duokit garbę Kudi-keliui prakartėj su-vy-sty-tam
Bė-kim-bė-kim, piemene-liai duokim garbę Kudi-keliui vystykluose gulinčiam

Sa-ko tie-są, re-gim švie-są ant Bet-lie-jaus kaip die-nos
Ne-re-gė-jom, ne-gir-dė-jom nei vie-nos nak-ties to-kios

chorus
Shepherd

to the shepherds, to the poor people said God's messanger
I say tonight clearly is born the one who will save you


Shepherds Run, run so as to give honor to the baby wrapped in a manger
Let Us Run, Shepherds give honor to the baby lying in swaddling clothes

Truth proclaims that we see the light on Bethlehem shining like daylight
We have not seen, we have not heard ever a night like this