verse 1
Sveikas, Jėzau gimusis, Šventas Dievo Kūdiki!
Hail, oh newborn Jesus, oh Holy infant of God!
Brangią dieną švęsdami užgimimo Viešpaties,
While we are celebrating on this precious day the birth of our Lord,
Linksminkimes ir džiaukimės, Dievui garbę duodami giedokime.
Let us rejoice and be glad, giving honor to God let us sing.
verse 2
Kanklėmis kankliuokime, sutartinę traukime.
Let us play on the zither, let us harmonize.
Brangią dieną, ir t.t.
verse 3
Jau Dangus mums artinas, žemęj žmonės linksminas.
Already heaven is drawing near to us, on earth the people are rejoicing.
Brangią dieną, ir t.t.